Специальные налоговые режимы

Бөлшек салықтың ставкаларын төмендету тұралы

Салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес, ретроспективті түрде, 01.01.2023 жылдан бастап бөлшек салықтың арнаулы салық режимінің (бұдан әрі – АСР) қолданылуы қайта басталды. Бөлшек салықтың АСР мынадай шарттарға сәйкес келетін салық төлеушілер қолдануға құқылы: 1) салықтық кезең ішіндегі жұмыскерлердің орташа тізімдік саны 200 адамнан аспайды; 2) күнтізбелік жылдағы кірісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 600 000 айлық есептік көрсеткіштен аспайды; 3) осы режимді қолдану мақсаттарында Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған қызмет түрлерінің тек қана біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 22 мамырдағы № 393 қаулысы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2300000393). Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, КТС/ЖТС-ын есептеуді бөлшек салықтың АСР-ін қолдану кезінде салық төлеуші есепті салықтық кезең ішінде салық салу объектісіне мынадай мөлшердегі мөлшерлемені өз бетінше қолдану арқылы жүргізеді: Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде салықтық кезеңде алынған (алынуға жататын) кірістер бойынша – 4 %; КТС/ЖТС-ын есептеу үшін шығыстар сомаларын шегерімге жатқызу бойынша осы Кодекстің 242-б. 3-2-т. нормаларын қолданатын салық төлеушілерге тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістер бойынша – 8 % (Салық кодексінің 696-3 б. 4 т.). Сонымен қатар, жергілікті өкілді органдардың белгіленген қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне қарай мөлшерлемені  (4%) 50 %-ан аспайтын мөлшерде төмендетуге құқығы бар. Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін
Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.