Орындалған жұмыстар актісінің (ОЖА) жаңа нұсқасы

Құрметті салық төлеушілер, еске саламыз! ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті Сіздердің назарларыңызға 03.02.2023 жылғы сағат 00:00-ден 03.02.2023 жылғы сағат 03:00-ге дейін Астана қаласының уақыты бойынша «электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінде жүйені жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілетінін жеткізеді. Жүйені жаңарту «орындалған жұмыстар актілері» модулі бойынша функционалды өзгерту мақсатында жүргізілетін болады (ЭШФ АЖ жүйені жаңартуға байланысты 03.02.2023 жылғы сағат 00:00-ден 03.02.2023 жылғы сағат 03:00-ге дейін Астана қ. уақыты бойынша қолжетімді болмайды). Орындалған жұмыстардың электрондық актілерімен жұмыс істеу жөніндегі функционалға (бұдан әрі – ОЖА) мынадай өзгерістер енгізілді: ОЖА 2 нұсқасының үзіндісі Өнім берушінің/алушының «ӨБК қатысушысы немесе ӨБК шеңберінде жасалған мәміле» және «бірлескен қызметке қатысушы» санаттарымен В және С бөлімінде ОЖА үзінді көшірмесі. Оператор бейінінен ОЖА жазып берген кезде орындаушының(өнім берушінің) деректемелері оператордың деректемелерімен толтырылады. Тапсырыс берушінің (Алушының) деректемелері d бөлімінде ӨБК/БҚҚ санаты бар салық төлеушінің мекенжайына ОЖА жазып беру кезінде оператордың деректемелерін көрсету қажет. Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) бойынша деректер бөлімінде жұмыстар, қызметтер кестесінде толтыру үшін жаңа бағандар қосылды: G2. 1 «есеп жүйесіндегі жұмыстар мен қызметтердің атауы-толтыруға міндетті емес»; G2. 2″ВҚҒА құрамдас коды – толтыруға міндетті»; G3 «жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) күні» — егер 3-жол толтырылмаса, міндетті. Жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) күні. Қосымша мәліметтер бөлімінде міндетті емес жаңа өрістер бар: «Тапсырыс берушіден алынған қорларды пайдалану туралы […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Новая версия акта выполненных работ (АВР)

Комитет государственных доходов МФ РК доводит до Вашего сведения, что с 00:00 часов 03.02.2023 года до 03:00 часов 03.02.2023 года по времени г. Астана в информационной системе «Электронные счета-фактуры» будут проведены работы по обновлению системы. Обновление системы будет проведено с целью изменения функционала по модулю «Акты выполненных работ» (ИС ЭСФ будет недоступна с 00:00 часов 03.02.2023 года до 03:00 часов 03.02.2023 года по времени г. Астана в связи с обновлением системы). В функционал по работе с электронными актами выполненных работ (далее – АВР) были внесены следующие изменения: Выписка АВР версии 2 Выписка АВР с категориями поставщика/получателя «Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП» и «Участник совместной деятельности» в разделе В и C. Реквизиты поставщика и получателя. При выписке АВР с профиля оператора раздел B. Реквизиты исполнителя(поставщика) заполняется реквизитами оператора. При выписке АВР в адрес НП с категорией СРП/УСД в разделе D. Реквизиты заказчика (получателя) необходимо указывать реквизиты оператора. В разделе G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам) добавлены новые столбцы для заполнения в таблице работ, услуг: G2.1 «Наименование работ и услуг с учетной системы – не обязательное к заполнению»; G2.2 «Составной код ГСВС – обязательное к заполнению»; G3 «Дата выполнения работ (оказания услуг)» – обязательно, если не заполнено поле […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Салық кодексіне мүлікті сатудан алынған табысқа салық салу

2023 жылдан бастап Салық кодексіне азаматтар үшін мүлікті сатудан алынған табысқа салық салу бөлігінде бірқатар оң өзгерістер енгізілді. Мәселен, тұрақ орындарын сату кезінде мүліктік табыс меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған тұрақ орындары бойынша ғана пайда болады (бұл норма 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі). Бұл ретте, бұрын тұрақ орындарын сатудан түсетін табысқа иелік ету мерзіміне қарамастан ЖТС салық салынатын. Ерлі-зайыптылардың біреуінің жылжымайтын мүлікке құқықтарын мұрагерлікке алу кезінде құнның өсуін айқындау мақсаттары үшін меншік құқығында болу кезеңі ерлі-зайыптылардың осындай мүлікке ортақ бірлескен меншік құқығы тіркелген күннен бастап айқындалады. Осылайша, бұл норма ерлі-зайыптылардың біреуін мүліктің мұрагерлік үлесін сату нәтижесінде алынған табысқа, егер оған меншік құқығын ерлі-зайыптылар сату сәтінен бастап бір жылдан астам мерзімге тіркеген болса, салық салудан босатады. Бұған дейін үшінші елдерден әкелінген автомашиналарды және (немесе) тіркемелерді сатудан түскен табысты айқындау мақсатында сату бағасынан сатып алу құны мен ҚҚС пен акциздің төленген сомалары ғана шегерілді. Ағымдағы жылдан бастап сатудан түскен табыс төленген кедендік және кәдеге жарату алымдардың сомасына қосымша азайтылатын болады.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Налогообложение дохода, полученного от реализации имущества

С 2023 года в Налоговый кодекс внесены ряд положительных изменений для граждан в части налогообложения дохода, полученного от реализации имущества. 1. Так, при реализации парковочных мест имущественный доход возникает только по тем парковочным местам, которые находились на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности (данная норма вводится в действие с 1 января 2022 года). При этом, ранее, доход от реализации парковочных мест облагался ИПН вне зависимости от срока владения. 2. Для целей определения прироста стоимости при наследовании прав одним из супругов на недвижимое имущество период нахождения на праве собственности определяется с даты регистрации права общей совместной собственности супругов на такое имущество. Таким образом, данная норма освобождает одного из супругов от налогообложения дохода, полученного в результате продажи ½ унаследованной доли имущества, если право собственности на него было зарегистрировано супругами сроком более года с момента продажи. 3. Ранее, для целей определения дохода от реализации автомашин и (или) прицепов, ввезенных из третьих стран, от цены реализации вычиталась только стоимость приобретения и уплаченные суммы НДС и акциза. С текущего года доход от реализации дополнительно будет уменьшаться на суммы уплаченных таможенных и утилизационных платежей.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Салық төлеушінің жеке шотынан үзінді көшірме алу бойынша

ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті енді салық төлеушінің жеке шотынан үзінді көшірме алу үшін кезең және Мемлекеттік кірістер органын (МКО), электрондық Үкімет порталының cabinet.salyk.kz сайттың көмегімен БСН/ЖСН көрсетілген электрондық нысанда сұрау жіберу жеткілікті екенін хабарлайды. Сұрау салу салық төлеушінің инспектордың қатысуынсыз дербес шоттан үзінді көшірмені электрондық нысанда қалыптастыру және салық төлеушіге беру үшін автоматты түрде МКК ОБДШ АЖ-нен жіберілетін болады. Мәселен, жеке тұлғаның және дара кәсіпкердің сұрау салуында МҚО болмаған жағдайда, салық төлеушінің дербес шоттары ашылған барлық МҚО бойынша дербес шоттан үзінді қалыптастырылатын болады.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

О получении выписки из лицевого счета налогоплательщика

Комитет государственных доходов МФ РК сообщает, что теперь для получения выписки из лицевого счета налогоплательщика достаточно направить запрос в электронной форме  с помощью сайта cabinet.salyk.kz, портала  электронного Правительства с указанием БИН/ИИН, периода и органа государственных доходов (ОГД). Запрос будет автоматически направлен в ИС КГД ЦУЛС для формирования и передачи налогоплательщикам выписки из лицевого счета в электронной форме без участия инспектора. Так, в случае отсутствия ОГД в запросе физического лица и индивидуального  предпринимателя выписка из лицевого счета будет сформирована по всем ОГД, в которых открыты лицевые счета налогоплательщика.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

НДПИ на минеральное сырье

О налоге на добычу полезных ископаемых на минеральное сырье рассказали в КГД МФ РК Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на минеральное сырье (кроме общераспространенных полезных ископаемых) является физический объем полезных ископаемых, содержащихся в минеральном сырье (облагаемый объем погашенных запасов).  При этом погашенные запасы завязаны на экспертизе, проводимой Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых РК (ГКЗ) и государственном балансе полезных ископаемых. В свою очередь, согласно законодательству Республики Казахстан о недрах и недропользовании учет запасов будет вестись по Казахстанскому кодексу публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (Кодекс KAZRC), принятому на основании международных стандартов отчетности о запасах месторождений CRIRSCO. Соответственно, ГКЗ и госбаланс подлежат упразднению.          В этой связи, поправками в подпункты 45), 49) статьи 1, 260, 744, 745, 746 Налогового кодекса урегулирован вопрос определения объекта обложения НДПИ (переход с погашенных запасов государственного баланса на фактическую добычу). В ведомстве отметили, что нормы вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Сокращение сроков возврата НДС

Комитет государственных доходов МФ РК сообщает, что в целях улучшения налогового администрирования сокращены сроки возврата превышения НДС не постоянным экспортерам (соответствующим условиям п.3 ст.429 Налогового кодекса), со ста пятидесяти пяти календарных дней до семидесяти пяти рабочих дней. При этом, в перечень субъектов реализующих горюче-смазочные материалы при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, международные воздушные перевозки, облагаемых по нулевой ставке, включены «поставщики услуг наземного обслуживания». Вместе с тем, для стимулирования обрабатывающей промышленности в статью 434 Налогового кодекса внесены поправки  в части возврата превышения НДС, производителям товаров собственного производства обрабатывающей промышленности при  соответствии условиям постоянной и непостоянной реализации с уточнением суммы возврата превышения НДС.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Перечень товаров для СНТ

Сравнительная таблица Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ Действующая редакция Проект Наименование товара Дата начала оформления СНТ Наименование товара Дата начала оформления СНТ Биотопливо, производство и оборот которого регулируется Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива» 1 апреля 2023 года Биотопливо, производство и оборот которого регулируется Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива» 1 апреля 2023 года Этиловый спирт и (или) алкогольная продукция, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» 1 апреля 2023 года Этиловый спирт и (или) алкогольная продукция, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» 1 апреля 2023 года Отдельные виды нефтепродуктов, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» 1 апреля 2023 года Отдельные виды нефтепродуктов, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» 1 апреля 2023 года Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза 1 апреля 2023 года Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Отмена СНТ с апреля 2023 года

Отмена СНТ в Казахстане, кроме подакцизных товаров, биотоплива и зерна Обязательную выписку СНТ отменят для товаров из Перечня изъятий ВТО, но включат товары, подлежащие прослеживаемости. Правительством РК проведена работа по анализу и обобщению обращений граждан, юридических лиц в государственные органы  по совершенствованию действующего законодательства Республики Казахстан, затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства в части обязательной выписки СНТ. На основании Меморандума о сотрудничестве между МФ РК и НПП «Атамекен», подписанного 30 декабря 2022 года, предусматривается упрощение оформления СНТ и ВС, в связи с этим разработан ПРОЕКТ изменений в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ (Приказ от 26 декабря 2019 года № 1424). Согласно проекту: С 1 апреля 2023 года  СНТ  НЕ НАДО выписывать по товарам из Перечня изъятий ВТО и по  которым ЭСФ выписывают через виртуальный склад. Но теперь она обязательна на товары, подлежащие прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости. СНТ оставили для биотоплива, алкогольной продукции, нефтепродуктов, а также при импорте и экспорте из/в ЕАЭС. При этом в Перечень товаров, по которым ЭСФ выписываются посредством модуля ВС ИС ЭСФ, включить  и исключить некоторые товары с апреля 2023 года. Также Правила выписки ЭСФ изменят с апреля 2023 года

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.