Бақылау-касса машиналарын қолдануға қатысты 2024 жылы қандай өзгерістер енгізілді

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап деректерді тіркеу немесе беру функциясы жоқ бақылау-касса машиналарын қолданатын салық төлеушілер ғана ауысымдық есептерді, қолма-қол ақшаны есепке алу кітаптары мен тауар чектерін, сондай-ақ жою, қайтару чектерін және жою мен қайтару операциялары жүргізілген бақылау-касса машиналарының чектерін басып шығарылған немесе толығымен толтырылған күнінен бастап бес жыл бойы сақтауға міндетті. Онлайн-БКМ қолданатын салық төлеушілер бойынша барлық есептер мен чектер Фискалдық деректер операторларының серверінде сақталады және салық органдарына беріледі. Сондай-ақ 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 тамыздағы №208 бұйрығына сатып сатып алушының (клиенттің), тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының талабы бойынша БКМ чегінде сатып алушының (клиенттің), алушының сәйкестендіру нөмірін басып шығару, сондай-ақ БКМ чегінде техникалық құжаттамада көзделген қосымша деректемелердің мазмұны бөлігінде өзгерістер енгізілді. Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар үлгілері мемлекеттік тізілімге енгізілген деректерді тіркеу немесе беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын міндетті түрде қолдана отырып жүргізілетінін еске саламыз. БКМ қолдану тәртібі Салық кодексінің 165-169-баптарында айқындалған.       Ақшалай есеп айырысулар – тауар сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету үшін қолма-қол ақша немесе төлем карточкаларын немесе мобильдік төлемдерді пайдалана отырып есеп айырысулар арқылы жүзеге асырылатын есеп айырысулар.       Мобильдік төлемдер – дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаның, жеке практикамен айналысатын адамның, заңды тұлғаның пайдасына тауарды сатып алғаны, жұмыстарды орындағаны, қызметтерді көрсеткені

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Какие изменения вводятся с 2024 года в части применения контрольно-кассовых машин

С 1 января 2024 года только налогоплательщики, применяющие ККМ без функцией фиксации или передач данных, обязаны хранить в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеков аннулирования, возврата и контрольных чеков, по которым проведены операции аннулирования и возврата. По налогоплательщикам, применяющим онлайн-ККМ, все отчеты и чеки  хранятся на сервере Операторов фискальных данных и передаются в налоговые органы. Также с 1 января 2024 года внесены изменения в приказ Министра финансов от 16 августа 2018 года №208 в части печати в чеке ККМ по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг идентификационный номер покупателя (клиента) получателя, а также содержания в чеке ККМ дополнительных реквизитов, предусмотренных технической документацией. Напоминаем, что на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, модели которых включены в государственный реестр. Порядок применения ККМ определен статьями 165-169 Налогового кодекса.      Денежные расчеты — расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег или расчетов с использованием платежных карточек или мобильных платежей.     Мобильными платежами признаются безналичные платежи, инициированные в электронной форме в пользу физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица в

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Онлайн бақылау-касса машиналарына қатысты маңызды ақпарат

Мемлекеттік кірістер комитеті кәсіпкерлікті қолдау және дамыту, сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында фискалдық деректер операторларымен (ФДО), бақылау-касса машиналарының өндірушілерімен және жеткізушілерімен бірлесіп, деректерді онлайн бақылау-касса машиналарынан ФДО-ның («Қазақтелеком» АҚ, «Транстелеком» АҚ, «Jusan Mobile» АҚ, «КаР-Тел» ЖШС) серверіне беру 2.0.2 нұсқалы Хаттаманы жасау бойынша жұмыстар жүргізді. 2.0.2 Хаттамасының артықшылығы: Клиенттің талабы бойынша фискалдық чекте сатып алушының ЖСН/БСН көрсету мүмкіндігі. Егер сатып алушының чегінде ЖСН немесе БСН көрсетілсе, онда 1 000 АЕК-тен асатын мәмілелер бойынша ҚҚС төлемейтіндер үшін мұндай чек электрондық шот-фактураның орнына КТС шегеруге арналған растаушы құжат болып табылады; Төлемнің жаңа түрі қосылды – Мобильді төлем; Тауардың атауын көрсету мүмкіндігі. Салық заңнамасын сақтау мақсатында, онлайн-БКМ-ның Хаттаманың 2.0.2 нұсқасына сәйкестігін тексеру қажет. Егер онлайн-БКМ 2.0.2 Хаттамасынан басқа Хаттамаларда жұмыс істейтін болса, онлайн-БКМ-ді 2.0.2 нұсқасының Хаттамасына алдын ала қайта бағдарламалау қажет. Сондай-ақ, жалпыға бірдей 2.0.2 Хаттамасына көшу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде, 2023 жылғы 1 тамыздан бастап 1.2.5 нұсқалы хаттаманы бұғаттау жоспарланып отырғанын хабарлаймыз. «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 284-бабының 3-тармағына сәйкес бақылау – бақылау-кассалық машинаның чегін немесе тауар чегін бермеу не бақылау-кассалық машинаның чегін немесе тауар чегін тауарға немесе көрсетілетін қызметке төленген сомадан артық немесе кем сомаға беру – ескертуге әкеп соғады, ал бір жыл ішінде қайталап әрекет жасалған жағдайда айыппұл салынатынын

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Важная информация по онлайн контрольно-кассовым машинам

Комитетом государственных доходов в целях поддержки и развития предпринимательства, а также защиты прав потребителей совместно с операторами фискальных данных (ОФД), производителями и поставщиками ККМ проведена работа по созданию Протокола передачи данных с онлайн-ККМ на сервера ОФД (АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Jusan Mobile», ТОО «КаР-Тел») версии 2.0.2.      Преимущества Протокола 2.0.2: Возможность в фискальном чеке по требованию клиента отражения ИИН/БИН покупателя. Если отразили ИИН или БИН в чеке покупателя, то такой чек для неплательщиков НДС по сделкам, превышающим 1 000 МРП будет являться подтверждающим документом для вычета КПН вместо электронной счет-фактуры; Добавлен новый тип платежа – Мобильный платеж; Возможность отображения наименования товара в фискальном чеке. В целях соблюдения налогового законодательства необходимо проверить онлайн-ККМ на соответствие Протокола версии 2.0.2. В случае, если онлайн-ККМ работает на иных Протоколах отличных от Протокола 2.0.2 необходимо заблаговременно перепрограммировать онлайн-ККМ на Протокол версии 2.0.2. Также сообщаем, что в рамках проводимой работы по всеобщему переходу на Протокол 2.0.2 с 1 августа 2023 года планируется блокировка Протокола версии 1.2.5. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 284 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» невыдача чека ККМ или товарного чека либо выдача чека ККМ или товарного чека на сумму больше или меньше уплаченной за товар или услугу –  влечет предупреждение,

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать