ТОП-5 ВОПРОСОВ-ОТВЕТОВ ПО ВСЕОБЩЕМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ

Для чего нам нужно всеобщее декларирование? Все мы хотим жить в экономически развитом и цивилизованном государстве, со справедливым налогообложением, без коррупции и теневой экономики.     Для достижения этих целей нам нужно всеобщее декларирование. Основными задачами всеобщего декларирования являются: — обеспечение справедливого налогообложения и совершенствование социальной политики; — создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц; —  снижение уровня коррупции и теневой экономики. Какие изменения вступили в силу с 2024 года? Для того, чтобы нашим гражданам было легче заполнять декларацию, внесены следующие изменения. Упрощена Декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), а именно сократился перечень декларируемых сведений: — исключена необходимость отражения доходов, облагаемых у источника выплаты (заработная плата, дивиденды и вознаграждения по банковским депозитам, пенсионные выплаты и др.);      — исключено обязательство по декларированию источников покрытия расходов на приобретение имущества для физических лиц, за исключением госслужащих и приравненных к ним лиц (к примеру, при покупке квартиры не нужно отражать источники приобретения); — установлен единый срок представления декларации – не позднее 15 сентября (ранее для бумажных деклараций действовал срок – не позднее 15 июля). В настоящее время рассматриваются поправки по исключению с 1 января 2023 года из круга декларантов физических лиц-нерезидентов. Также, рассматривается вопрос освобождения от декларирования в 2024 году членов некоммерческих организаций, в том числе религиозных объединений, кооперативов собственников квартир, общественных объединений и акционеров.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ДЕКЛАРАЦИЯЛАУ БОЙЫНША ТОП-5 СҰРАҚ-ЖАУАП

Жалпыға бірдей декларациялау не үшін қажет? Біз бәріміз экономикасы дамыған және өркениетті, салық әділ салынатын, сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономикасыз мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Бұл мақсаттарға жету үшін бізге жалпыға бірдей декларациялау қажет. Жалпыға бірдей декларациялаудың негізгі міндеттері: — әділ салық салуды қамтамасыз ету және әлеуметтік саясатты жетілдіру; — жеке тұлғалардың кірістерін бақылаудың тиімді механизмін құру; — сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономика деңгейін төмендету.      2. 2024 жылдан бастап қандай өзгерістер күшіне енді? Біздің азаматтарға декларацияны толтыруды жеңілдету үшін келесі өзгерістер енгізілді. Кірістер мен мүлік туралы декларация (270.00-нысан) оңайлатылды, атап айтқанда ондағы мәліметтердің тізімі қысқартылды: — төлем көзінен салық салынатын табыстарды (жалақы, дивидендтер және банк салымдары бойынша сыйақылар, зейнетақы төлемдері және т.б.) көрсету қажеттілігі алынып тасталды; — мемлекеттiк қызметшiлер мен оларға теңестiрiлген азаматтарды қоспағанда, жеке тұлғалардың мүлiктi сатып алуға  жұмсаған қаражат көздерiн жария ету мiндетi алынып тасталды (мысалы, пәтер сатып алу кезiнде сатып алу көздерiн көрсету қажет емес); — декларация ұсынудың біріңғай мерзімі — 15 қыркүйектен кешіктірмей деп белгіленді (бұрын қағаз жүзінде декларация тапсырған жағдайды 15 шілдеден кешіктірмей тапсыру керек болатын). Қазіргі уақытта резидент емес жеке тұлғаларды декларанттар тізімінен 2023 жылғы 1 қаңтарынан бастап алып тастау бойынша түзетулер қарастырылуда. Сондай-ақ, 2024 жылы коммерциялық емес ұйымдардың, оның ішінде діни бірлестіктердің мүшелерін, пәтер иелері

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

851 нысанын қалай толтыру керек

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілер 851.00 нысан бойынша ағымдағы төлемдер сомаларының есебін салық органдарына: — уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) берілген жер учаскесі бойынша есептелген төлемақы бойынша жер учаскесінің орналасқан жері бойынша (ҚР СК 565-б.); — пайдалы қатты қазбаларды барлауға немесе өндіруге арналған лицензия негізінде жер қойнауын пайдаланушыға берілген жер қойнауы учаскесі бойынша төлемақы бойынша жер қойнауы учаскесінің орналасқан жері бойынша. Төлемақы төлеушілер ағымдағы төлемдер сомаларының есебін есепті салық кезеңінің 20 ақпанынан кешіктірмей табыс етеді. Есепті салық кезеңінің 20 ақпанынан кейін уақытша өтеулі жер пайдалану туралы шарт жасасқан тұлғалар ағымдағы төлемдер сомаларының есебін шарт жасасқан айдан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей табыс етеді. Мысалы, егер жергілікті жер қатынастары бөлімімен шарт 2024 жылғы 21 ақпанда жасалса, онда салық төлеушіде ағымдағы төлемдерді есептеу бойынша міндеттемелер 2024 жылғы 20 наурыздан кешіктірілмейтін мерзімде туындайды. 851.00 нысанын қалай толтыруға болады? 851.00.001 жолында 851.01 және 851.02 нысандарының барлық қосымшалары бойынша J және E бағандарының сомасы ретінде айқындалатын, салық кезеңі үшін бюджетке төлеуге жататын, төлемақы төлеушілер есептеген барлық жер учаскелері бойынша төлемақының жалпы сомасы көрсетіледі. 851.00.002 жолында Салық кодексінің 564-бабы 4-тармағында белгіленген мерзімде бюджетке төлеуге жататын есептелген ағымдағы төлемдер сомасы көрсетіледі: 851.00.002 І жолында салық кезеңінің 25 ақпанынан кешіктірілмейтін мерзімде төлеуге төлемақы сомасы көрсетіледі; 851.00.002 II жолында

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Как заполнить форму 851

Плательщики платы за пользование земельными участками представляют расчет сумм текущих платежей по форме 851.00 в налоговые органы: — по месту нахождения земельного участка по плате, исчисленной по земельному участку, предоставленному во временное возмездное землепользование (аренду) (ст. 565 НК РК); — по месту нахождения участка недр-по плате по участку недр, предоставленному недропользователю на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых. Расчет сумм текущих платежей представляется плательщиками платы не позднее 20 февраля отчетного налогового периода. Лица, заключившие договор о временном возмездном землепользовании после 20 февраля отчетного налогового периода, представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения договора. К примеру, если договор с местным отделом земельных отношений заключен 21 февраля 2024 года, то обязательства по представлению расчета текущих платежей у налогоплательщика возникают в срок не позднее 20 марта 2024 года. Как заполнить форму 851.00? В строке 851.00.001 указывается общая сумма платы по всем земельным участкам, исчисленная плательщиками платы, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период, определяемая как сумма граф J и E по всем приложениям форм 851.01 и 851.02. В строке 851.00.002 указывается сумма исчисленных текущих платежей платы, подлежащих уплате в бюджет в сроки, установленные пунктом 4 статьи 564 Налогового кодекса: в строке 851.00.002 I

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Изменения в налоговом законодательстве в 2024 году

Главой государства 12.12.2023г. подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», предусматривающий следующие изменения и дополнения: — исключение обязанности по хранению в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеков аннулирования, возврата и контрольных чеков, по которым проведены операции аннулирования и возврата для налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных (вводится в действие с 1 января 2024 года); — введение обязательства организаторов игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, представлять в Комитет сведения об участниках азартной игры и пари, и их выигрышах путем интеграции информационных систем (вводится в действие по истечении 60 дней со дня первого официального опубликования); — предоставление права органам государственных доходов передавать сведения для использования их в ИАС «Smart Data Ukimet» при отборе субъектов контроля на проверку без человеческого участия в автоматическом режиме (вводятся в действие с 1 января 2024 года); — введение в обязанности налогоплательщика при подтверждении  местонахождения представить в явочном порядке в орган государственных доходов письменное пояснение

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

МКК салық декларацияларының санын азайтады

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2023 жылғы 1 қыркүйектегі «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тапсырмаларын іске асыру аясында Мемлекеттік кірістер комитеті салық есептілігі нысандарының санын 30%-ға қысқарту бойынша жұмыс жүргізуде. Жалпы, 2009 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін нысандар саны 44%-ға немесе 70-тен 39-ға дейін қысқарды. Нәтижесінде Мемлекеттік кірістер комитетінде бүгінгі күні бекітілген 39 салық есептілігі нысанының 20-ға жуық нысанын  ғана қалдыру мәселесі қаралуда. Сонымен қатар, оларды толтыруды жеңілдететін ақпараттық жүйелердің деректері негізінде декларацияларды алдын ала толтыру функционалын енгізу жоспарлануда. Жаңа Салық кодексінің аясында нөлдік көрсеткішпен есептілікті тапсыру міндеттемесін алып тастау ұсынылып отыр. Осы норманы енгізу шоттарды бұғаттауды, әкімшілік айыппұлдар салуды, сондай-ақ әрекетсіз салық төлеушілердің тізіміне енгізуді болдырмайды. Қабылданған шаралар нәтижесінде ұсынылатын салық есептілігі нысандарының саны 33%-ға немесе 3 млн-ға жуық азаяды деп күтілуде. ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің Баспасөз қызметі  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

КГД сократит количество налоговых деклараций

Комитет государственных доходов работает над сокращением количества форм налоговой отчетности на 30% в рамках реализации задач Главы государства К.Токаева в его Послании народу Казахстана «Экономическое направление справедливого Казахстана». » от 1 сентября 2023 года. В целом с 2009 года по сегодняшний день количество объектов сократилось на 44%, или с 70 до 39. В результате Комитет госдоходов рассматривает вопрос об оставлении только 20 из 39 утвержденных сегодня форм налоговой отчетности. Кроме того, планируется ввести функцию предварительного заполнения деклараций на основе данных информационных систем, что облегчит их заполнение. В рамках нового Налогового кодекса предлагается убрать обязанность сдавать отчетность с нулевым показателем. Реализация данной нормы предотвращает блокировку счетов, наложение административных штрафов, а также включение в список неактивных налогоплательщиков. В результате принятых мер ожидается сокращение количества подаваемых форм налоговой отчетности на 33% или около 3 миллионов. Комитета государственных доходов Министерства культуры Республики Казахстан Пресс-служба  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Камералдық бақылау хабарламасын орындау тәртібі

Камералдық бақылаудың мақсаты салық төлеушіге бұзушылықтарды дербес жою құқығын беру болып табылады. Салық есептілігін талдау нәтижелері бойынша кірістерді төмендету, шығыстарды заңсыз көтеру, салық ставкаларының дұрыс қолданылмауы, жеңілдіктердің негізсіз қолданылуы және т.б. анықталған жағдайда камералдық бақылау хабарламалары жіберіледі. Орындау отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады, бұзушылықпен келіскен жағдайда қосымша салық есептілігін ұсыну қажет. Келіспеген жағдайда растайтын құжаттарды қоса бере отырып, түсініктеме беру талап етіледі. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Салық кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес хабарламаға жауап берген салық төлеушілерге қатысты банктік шоттар бұғатталмайды. Осылайша, кәсіпкердің қаржылық-шаруашылық қызметі шектелмейді. Берілген хабарламаға жауап берілмеген жағдайда банк шоттары бұғатталады.   ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің Баспасөз қызметі

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Порядок исполнения уведомления камерального контроля

Целью камерального контроля является предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений. По результатам анализа налоговых отчетностей, в случае выявления занижения доходов, неправомерного завышения расходов, неверное применение ставок налога, необоснованное применение льгот и др., направляются уведомления камерального контроля. Исполнение осуществляется в течение тридцати рабочих дней, в случае согласия с нарушением необходимо предоставить дополнительную налоговую отчетность. В случае несогласия требуется предоставить пояснение с приложением подтверждающих документов. С 1 января 2023 года внесены изменения в Налоговый кодекс, где в отношении всех, кто отреагировал на уведомление, банковские счета не будут блокироваться. Тем самым, финансово-хозяйственная деятельность предпринимателя не будет ограничена. Счета приостанавливаются в случае не реагирования на выставленное уведомление.   Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

15 қыркүйекте жалпыға бірдей декларациялаудың мерзімі аяқталады

Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстанда 2023 жылғы       15 қыркүйекте жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңінің декларациясын электронды түрде тапсырудың мерзімі аяқталатынын еске салады! Биыл активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны (250.00-нысан) мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік ұйымдардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің штаттық қызметкерлері, сондай-ақ олардың жұбайлары алғаш рет табыс етеді. Мұндай ұйымдарға азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызмет көрсететін жеке тұлғалар және олардың жұбайлары (мұндай ұйымдардың штаттық қызметкерлері болып табылмайтын) 2023 жылы декларацияны табыс етпейді. Декларацияны «Салық төлеушінің кабинеті» (cabinet.salyk.kz), «электрондық үкімет» порталы (egov.kz) сервистерінің көмегімен жәнеe-Salyq Azamat, eGov mobile, Halyk мобильді қосымшасы арқылы ұсынуға болады. Жеке тұлғалар декларацияны тұрғылықты (тіркелген) жері бойынша табыс етеді. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсырудың толық нұсқаулығы мына сілтемелер бойынша орналасқан: https://www.youtube.com/watch?v=A5vPs_y9DY0 https://www.youtube.com/watch?v=33MzJR1DL6I

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать