МКК салық декларацияларының санын азайтады

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2023 жылғы 1 қыркүйектегі «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тапсырмаларын іске асыру аясында Мемлекеттік кірістер комитеті салық есептілігі нысандарының санын 30%-ға қысқарту бойынша жұмыс жүргізуде. Жалпы, 2009 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін нысандар саны 44%-ға немесе 70-тен 39-ға дейін қысқарды. Нәтижесінде Мемлекеттік кірістер комитетінде бүгінгі күні бекітілген 39 салық есептілігі нысанының 20-ға жуық нысанын  ғана қалдыру мәселесі қаралуда. Сонымен қатар, оларды толтыруды жеңілдететін ақпараттық жүйелердің деректері негізінде декларацияларды алдын ала толтыру функционалын енгізу жоспарлануда. Жаңа Салық кодексінің аясында нөлдік көрсеткішпен есептілікті тапсыру міндеттемесін алып тастау ұсынылып отыр. Осы норманы енгізу шоттарды бұғаттауды, әкімшілік айыппұлдар салуды, сондай-ақ әрекетсіз салық төлеушілердің тізіміне енгізуді болдырмайды. Қабылданған шаралар нәтижесінде ұсынылатын салық есептілігі нысандарының саны 33%-ға немесе 3 млн-ға жуық азаяды деп күтілуде. ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің Баспасөз қызметі  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

КГД сократит количество налоговых деклараций

Комитет государственных доходов работает над сокращением количества форм налоговой отчетности на 30% в рамках реализации задач Главы государства К.Токаева в его Послании народу Казахстана «Экономическое направление справедливого Казахстана». » от 1 сентября 2023 года. В целом с 2009 года по сегодняшний день количество объектов сократилось на 44%, или с 70 до 39. В результате Комитет госдоходов рассматривает вопрос об оставлении только 20 из 39 утвержденных сегодня форм налоговой отчетности. Кроме того, планируется ввести функцию предварительного заполнения деклараций на основе данных информационных систем, что облегчит их заполнение. В рамках нового Налогового кодекса предлагается убрать обязанность сдавать отчетность с нулевым показателем. Реализация данной нормы предотвращает блокировку счетов, наложение административных штрафов, а также включение в список неактивных налогоплательщиков. В результате принятых мер ожидается сокращение количества подаваемых форм налоговой отчетности на 33% или около 3 миллионов. Комитета государственных доходов Министерства культуры Республики Казахстан Пресс-служба  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Камералдық бақылау хабарламасын орындау тәртібі

Камералдық бақылаудың мақсаты салық төлеушіге бұзушылықтарды дербес жою құқығын беру болып табылады. Салық есептілігін талдау нәтижелері бойынша кірістерді төмендету, шығыстарды заңсыз көтеру, салық ставкаларының дұрыс қолданылмауы, жеңілдіктердің негізсіз қолданылуы және т.б. анықталған жағдайда камералдық бақылау хабарламалары жіберіледі. Орындау отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады, бұзушылықпен келіскен жағдайда қосымша салық есептілігін ұсыну қажет. Келіспеген жағдайда растайтын құжаттарды қоса бере отырып, түсініктеме беру талап етіледі. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Салық кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес хабарламаға жауап берген салық төлеушілерге қатысты банктік шоттар бұғатталмайды. Осылайша, кәсіпкердің қаржылық-шаруашылық қызметі шектелмейді. Берілген хабарламаға жауап берілмеген жағдайда банк шоттары бұғатталады.   ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің Баспасөз қызметі

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Порядок исполнения уведомления камерального контроля

Целью камерального контроля является предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений. По результатам анализа налоговых отчетностей, в случае выявления занижения доходов, неправомерного завышения расходов, неверное применение ставок налога, необоснованное применение льгот и др., направляются уведомления камерального контроля. Исполнение осуществляется в течение тридцати рабочих дней, в случае согласия с нарушением необходимо предоставить дополнительную налоговую отчетность. В случае несогласия требуется предоставить пояснение с приложением подтверждающих документов. С 1 января 2023 года внесены изменения в Налоговый кодекс, где в отношении всех, кто отреагировал на уведомление, банковские счета не будут блокироваться. Тем самым, финансово-хозяйственная деятельность предпринимателя не будет ограничена. Счета приостанавливаются в случае не реагирования на выставленное уведомление.   Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

15 қыркүйекте жалпыға бірдей декларациялаудың мерзімі аяқталады

Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстанда 2023 жылғы       15 қыркүйекте жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңінің декларациясын электронды түрде тапсырудың мерзімі аяқталатынын еске салады! Биыл активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны (250.00-нысан) мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік ұйымдардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің штаттық қызметкерлері, сондай-ақ олардың жұбайлары алғаш рет табыс етеді. Мұндай ұйымдарға азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызмет көрсететін жеке тұлғалар және олардың жұбайлары (мұндай ұйымдардың штаттық қызметкерлері болып табылмайтын) 2023 жылы декларацияны табыс етпейді. Декларацияны «Салық төлеушінің кабинеті» (cabinet.salyk.kz), «электрондық үкімет» порталы (egov.kz) сервистерінің көмегімен жәнеe-Salyq Azamat, eGov mobile, Halyk мобильді қосымшасы арқылы ұсынуға болады. Жеке тұлғалар декларацияны тұрғылықты (тіркелген) жері бойынша табыс етеді. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсырудың толық нұсқаулығы мына сілтемелер бойынша орналасқан: https://www.youtube.com/watch?v=A5vPs_y9DY0 https://www.youtube.com/watch?v=33MzJR1DL6I

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

15 сентября завершается срок подачи декларации ф.250

Комитет государственных доходов напоминает, что 15 сентября 2023 года завершается срок сдачи декларации второго этапа всеобщего декларирования в электронном виде! Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые должны представить штатные работники государственных учреждений, бюджетных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги. При этом физические лица, оказывающие услуги по договору гражданско-правового характера, то есть не являющиеся штатными работниками таких организаций, не представляют Декларацию в 2023 году. Физическим лицом декларация представляется по месту жительства (прописки). Декларацию можно предоставить с помощью сервисов «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), портал «электронного правительства» (egov.kz) и через мобильное приложение e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk. Пошаговая инструкция по порядку заполнения декларации об активах и обязательствах доступна по ссылкам: https://www.youtube.com/watch?v=A5vPs_y9DY0 https://www.youtube.com/watch?v=33MzJR1DL6I

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Порядок приостановления (возобновления) представления налоговой отчетности

О порядке приостановления (возобновления) представления налоговой отчетности рассказали в Комитете государственных доходов Согласно пункту 1 статьи 213 Налогового кодекса Республики Казахстан, налогоплательщик имеет право на основании налогового заявления приостановить представление налоговой отчетности, продлить срок приостановления представления налоговой отчетности или возобновить представление налоговой отчетности. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении деятельности, или продлении срока приостановления представления налоговой отчетности, налогоплательщик (налоговый агент) по месту регистрации деятельности представляет в орган государственных доходов налоговое заявление. В случае принятия решения о приостановлении деятельности на предстоящий период предоставляется налоговая отчетность и налоговое заявление.  Налоговое заявление о приостановлении деятельности можно подать одновременно с предоставлением налоговой отчетностью либо после ее предоставления. Если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представления налогового заявления о приостановлении деятельности, то представление такой отчетности производится до даты представления налогового заявления. Общий срок приостановления представления налоговой отчетности с учетом его продления не должен превышать срок исковой давности, установленный статьей 48 Налогового Кодекса, то есть три года. В случае принятия решения о возобновлении деятельности, до окончания срока приостановления деятельности представляется налоговое заявление. В случае принятия решения о продлении срока приостановления представления налоговой отчетности, представляется налоговое заявление. Продление осуществляется на период, указанный в налоговом заявлении, с учетом общего срока, который не должен превышать три года. Орган государственных доходов в течение одного рабочего дня с даты получения налогового заявления

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Салық есептілігін ұсынуды тоқтату тұралы

Мемлекеттік кірістер комитетінде салық есептілігін ұсынуды тоқтата тұру (қайта бастау) тәртібі туралы түсіндірді Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 213-бабының 1-тармағына сәйкес салық төлеушінің салық өтініші негізінде салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұруға, салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзартуға немесе салық есептілігін табыс етуді қайта бастауға құқығы бар. Қызметті тоқтата тұру немесе қайта бастау немесе салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданған жағдайда, қызметті тіркеу орны бойынша салық төлеуші (салық агенті) мемлекеттік кірістер органына салық өтінішін ұсынады. Алдағы кезеңге қызметті тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайда салықтық есептілік және салықтық өтініш ұсынылады. Қызметті тоқтата тұру туралы салықтық өтінішті салық есептілігімен бір мезгілде ұсынып немесе есептіліктен кейін беруге болады. Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі қызметті тоқтата тұру туралы салық өтініші табыс етілгеннен кейін басталса, онда мұндай есептілікті табыс ету салық өтініші табыс етілген күнге дейін жүргізіледі. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұрудың жалпы мерзімі Салық Кодексінің 48-бабында белгіленген талап ету мерзімінен, яғни үш жылдан аспауы тиіс. Қызметті тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін, қызметті қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, салықтық өтініш беріледі. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданған жағдайда салық өтініші табыс етіледі. Ұзарту үш жылдан аспайтын жалпы мерзімді ескере

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Какие налоги нужно оплатить до 20 марта

20 марта 2023 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов Необходимо представить налоговую отчетность: — Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2023 года (ф. 328.00); — Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по договорам или лицензии, полученным с 21 по 28 февраля 2023 года (ф. 851.00); — Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год по объемам платежей до 100 МРП и получении разрешения не позднее 20 марта 2023 года (ф. 870.00).   Кроме того, необходимо уплатить налоги и платежи: — НДС Евразийском экономическом союзе за февраль 2023 года; — акциз, в том числе по импорту из стран ЕАЭС, за февраль 2023 года; — плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год при оформлении разрешения не позднее 20 марта по объему платежа до 100 МРП.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Отзыв налоговой отчетности методом изменения

Вопрос: Если налогоплательщик произвел отзыв налоговой отчетности методом изменения, надо ли ему сдавать отчет заново или оставить как есть, т.е. ограничиться отзывом налоговой отчетности методом изменения. Ответ: Согласно нормам статьи 210 Налогового кодекса при отзыве налоговой отчетности методом изменения в лицевых счетах налогоплательщика (налогового агента) налоговым органом по месту регистрационного учета осуществляется сторнирование сумм, отраженных в отзываемой налоговой отчетности, с последующим отражением в лицевом счете данных по налоговой отчетности с учетом заявленных изменений и (или) дополнений. Учитывая вышеизложенное, при отзыве налоговой отчетности методом изменения, нет необходимости представлять дополнительную налоговую отчетность.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать