Салықтың артық төленген сомасын қалай қайтаруға болады

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінде салықтың, бюджетке төленетін төлемнің артық төленген сомасын қайтару тәртібі, сондай-ақ артық төленген соманы басқа салықтардан қарыздарды өтеу тәртібі бойынша түсіндірме берді.      Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың төленген сомасын қайтару салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген Сомасы болған кезде жүргізіледі. Салық кодексінің 101-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетке төленген (өндіріп алынған) салықтың (қосылған құн салығын қоспағанда), бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген (өндіріп алынған) сомасы (есептелген және қайтарылған соманы шегергенде) арасындағы оң айырма болып табылады салықтың (қосылған құн салығын қоспағанда), бюджетке төленетін төлемнің, есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізу күніне өсімпұлдың осы түрі бойынша есептелген, есептелген (минус азайтылған) сомалармен толықтырылады. Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасын есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізуге арналған салықтық өтініш ҚР Қаржы министрінің 2018 жылғы 12 ақпандағы № 160 «Салық өтініштерінің нысандарын бекіту туралы» бұйрығына 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізіледі. Өтініш электронды түрде «Салық төлеушінің кабинеті» МКК web-қосымшасы, «Электрондық үкімет» (egov.kz) портал арқылы, салық әмияны (жеке тұлғалар үшін) – «E-salyq Azamat» мобильді қосымшасы арқылы, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ арқылы қағаз түрінде беріледі. Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасын қайтару салық төлеушінің салық өтінішінде көрсетілген банктік шотына салық берешегі бюджетке болмаған кезде мемлекеттік

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Как возвратить излишне уплаченную сумму налога

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разъяснили порядок возврата излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени, а также порядок зачета излишне уплаченной суммы налога в счет погашения имеющейся налоговой задолженности. При наличии излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени органом государственных доходов производится зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени на основании налогового заявления налогоплательщика. При этом согласно первому абзацу пункта 1 статьи 101 Налогового кодекса излишне уплаченной (взысканной) суммой налога (за исключением налога на добавленную стоимость), платежа в бюджет, пени является положительная разница между уплаченной (взысканной) в бюджет (за минусом зачтенной и возвращенной) и исчисленной, начисленной (за минусом уменьшенной) суммами по данному виду налога (за исключением налога на добавленную стоимость), платежа в бюджет, пени на дату проведения зачета или возврата. Налоговое заявление на проведение зачета и (или) возврата излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени предоставляется по форме согласно приложению 15 к Приказу Министра финансов РК от 12 февраля 2018 года № 160 «Об утверждении форм налоговых заявлений». Заявление предоставляется в электронном виде через web-приложение КГД «Кабинет налогоплательщика», портал «электронного Правительства» (egov.kz), мобильное приложение e-Salyq Azamat — Налоговый кошелек (для физических лиц), на бумажном носителе через НАО «Государственная корпорация «Правительство

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Салықтар мен төлемдерді шетел валютасымен бюджетке төлеуге арналған реквизиттер

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінде салықтар мен төлемдерді шетел валютасымен бюджетке төлеудің тәртібін түсіндіріп, тиісті реквизиттермен бөлісті. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына сәйкес Салық кодексінде көзделген жағдайларда салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге байланысты операцияларды жүргізу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында резиденттер арасындағы валюталық операцияларға тыйым салынады. Ақшаны шетел валютасымен есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде валюта түрлері бойынша ашылған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің ағымдағы шоттарына жүргізіледі. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің ағымдағы шоттарына шетел валютасымен ақша аударуға арналған деректемелер ҚР ҚМ МКК сайтында (www.kgd.gov.kz) «Ақпараттық ресурстар»/«Анықтамалықтар»/Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің ағымдағы шоттарына шетел валютасымен ақша аударуға арналған деректемелер бөлімінде орналастырылған:     Банктің атауы: National Bank of the Republic of Kazakhstan     SWIFT код:   NBRKKZKX     Шот Нөмірлері: KZ91125USD2015300142 KZ81125EUR2006300142 KZ21125RUB2010300142 KZ51125GBP2007300142 KZ47125CHF2003300142 KZ03125JPY2016300142 KZ32125CNY1001300142   Делдал банктер   Валюта SWIFT код Банктің делдал атауы Шот Нөмірі USD FRNYUS33 FEDERAL RESERVE BANK OF NY 021087219 USD CITIGB2L CITIBANK N.A. CITIGROUP, London 14581482 EUR MARKDEFFXXX Deutsсhe Bundesbank, Zentral Frankfurt am Main (De) 5040040039 RUB INEARUMMXXX БИК 044525362 Корсчет 30101810800000000362 ИНН 9909400764 Межгосударственный Банк, г.Москва 30111810800000000039 GBP CITIGB2L

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Реквизиты для уплаты налогов и платежей в бюджет в иностранной валюте

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разъяснили порядок уплаты налогов и платежей в бюджет в иностранной валюте, а также поделились соответствующими реквизитами. В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» валютные операции между резидентами на территории Республики Казахстан запрещены, за исключением случаев проведения операций, связанных с уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. Зачисление денег в иностранной валюте производится на текущие счета Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, открытые в Национальном Банке Республики Казахстан по видам валют. Реквизиты для зачисления денег в иностранной валюте на текущие счета Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, открытые в Национальном Банке Республики Казахстан, размещены на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (www.kgd.gov.kz) в разделе «Информационные ресурсы»/«Справочники»/Реквизиты Национального Банка Республики Казахстан для зачисления денег в иностранной валюте на текущие счета Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан:     Наименование Банка: National Bank of the Republic of Kazakhstan    SWIFT код:   NBRKKZKX     Номер счета: KZ91125USD2015300142 KZ81125EUR2006300142 KZ21125RUB2010300142 KZ51125GBP2007300142 KZ47125CHF2003300142 KZ03125JPY2016300142 KZ32125CNY1001300142   Банки посредники   Валюта SWIFT код Наименование банка-корреспондента Номер счета USD FRNYUS33 FEDERAL RESERVE BANK OF NY 021087219 USD CITIGB2L CITIBANK N.A. CITIGROUP, London 14581482 EUR MARKDEFFXXX

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Примеры расчета налогов с заработной платы в 2022 году

Примеры расчета налогов, взносов, отчислений с 2022 года Пример 1 Доход за месяц 200 000 тенге ОПВ:  200 000 * 10% = 20 000 тенге ВОСМС:  200 000 * 2% = 4 000 тенге ИПН:  (200 000 – 20 000(ОПВ) – 4 000(ВОСМС) – 42 882(14МРП)) * 10% = 13311,8 тенге СО:  (200 000 – 20 000) * 3,5% = 6 300 тенге СН:  (200 000 – 20 000 – 4 000) * 9,5% = 16 720 – 6 300(СО) = 10 420 тенге ООСМС:  200 000 * 3% = 6 000 тенге Пример 2 Доход за месяц 60 000 тенге ОПВ:  60 000 * 10% = 6 000 тенге ВОСМС:  60 000 * 2% = 1 200 тенге ИПН:  (60 000 – 6 000(ОПВ) – 1 200(ВОСМС) – 42 882(14МРП)) = 9 918 * 90% = 8 926,2 тенге (корректировка дохода менее 25 МРП) ИПН:  (60 000 – 6 000(ОПВ) – 1 200(ВОСМС) – 42 882(14МРП) – 8 926,2) * 10% = 99,18 тенге СО:  (60 000 – 6 000) * 3,5% = 1 890 тенге (меньше установленного min.предела), значит расчет соц.отчислений: 60 000 * 3,5% = 2 100 тенге СН:  (60 000 – 6 000 – 1 200)

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Как рассчитать налог на имущество

Налог на имущество юридических лиц и ИП рассчитывается по формуле: Налоговая база * ставка налога Налоговая база = Среднегодовая балансовая стоимость объектов обложения по данным бухучета Среднегодовая балансовая стоимость объектов обложения  равна 1/13 суммы, полученной при сложении балансовых стоимостей объектов налогообложения на 1 число каждого месяца текущего налогового периода и 1 число месяца налогового периода, следующего за отчетным. Ставки налога на имущество Налогоплательщик Ставка налога в % к налоговой базе Юридические лица 1,5% Юридические лица на СНР по упрощенной декларации 0,5% Индивидуальные предприниматели 0,5% Некоммерческие организации 0,1% Организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере 0,1% Организации, осуществляющие библиотечное обслуживание 0,1% Юридические лица по объектам питьевого водоснабжения 0,1% По объектам гидромелиоративных сооружений, используемых для орошения земель сельхозтоваропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств 0,1%   Юридические лица и ИП, за исключением не осуществляющих ведение бухгалтерского учета платят налог на имущество за: — здания, сооружения, относящиеся к таковым в соответствии с Классификатором, учитываемые в составе основных средств, инвестиций в недвижимость; — здания, сооружения, являющиеся объектами концессии, права владения, пользования которыми переданы по договору концессии; — откачные, закачные и наблюдательные технологические скважины, эксплуатационно-разведочные скважины, сооруженные на блоках(полигонах), в том числе затраты по геофизическим исследованиям по ним; — технологические трубопроводы, сооруженные от эксплуатационных блоков (полигонов) до пескоотстойника на

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Налоговые обязательства при продаже недвижимости

Доход от продажи недвижимости: какие налоговые обязательства возникают В соответствии со статьей 331 Налогового кодекса РК(с изменениями, внесенными статьей 33 Закона об исполнительном производстве), физическое лицо получает имущественный доход в случае увеличения его стоимости при продаже имущества. Один из наиболее часто задаваемых вопросов сегодня — это имущественный доход от продажи недвижимости в Республике Казахстан: в каких случаях есть доход от собственности, в каких случаях используется рыночная стоимость. Доходы от собственности в продаже жилья (квартир, индивидуальных жилых домов, общежитий комнаты), коттеджей, земельных участков для жилищного строительства, садово — огородных участков, частных ферм, гаражей составляет менее чем один год с момента регистрации в собственности таких объектов. Следует иметь ввиду, что это происходит  в случае увеличения стоимости. Однако в случае продажи коммерческих объектов или земли для строительства таких объектов доход от собственности в виде добавленной стоимости возникает независимо от периода владения такой недвижимостью . Таким образом, доход от прироста капитала представляет собой положительную разницу между продажной ценой (стоимостью) имущества и его покупной ценой (стоимостью). В каких случаях используется рыночная стоимость? Рыночная стоимость используется в случаях, когда имущество получено в виде наследства, благотворительной помощи или при продаже индивидуального жилья, построенного лицом, продающим индивидуальное жилье. При этом следует учитывать, что рыночная стоимость, определяемая на дату владения недвижимостью, должна быть определена не позднее срока подачи декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период, в котором такое имущество передается, т.е. не

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать