Мобильді аударымдар

Мобильді аударымдар жеке тұлғалар арасында өзінің жеке мақсаттары үшін қолма-қолсыз ақша аударымдарын жасауға  арналған және оған салық  салынбайды туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті Жеке тұлғалардың кірістерін әкімшілендіру басқармасының басшысы Дина Кусаинова ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде өткен баспасөз конференциясында айтып берді. Мобилді аударымдарды тексеру заңсыз кәсіпкерлік қызметті көлеңкеден шығаруға бағытталған. Мәселен, 2022 жылы кәсіпкерлік мақсаттар үшін мобильді аударымдардың белгілері анықталды. Кейбір кәсіпкерлер сатылған тауарлар немесе қызметтер үшін төлемді мобилді аударымдар арқылы алады. Алайда, бұл аударымдар кассалық аппараттарды, POS-терминалдарды және QR-кодтарды қолданбай жүргізіледі. Тиісінше, чектер берілмейді және тұтынушылардың құқықтары бұзылады. Тек әртүрлі тұлғалардан үш ай қатарынан ай сайын 100 немесе одан да көп мобилді аударымдар алған тұлғалар ғана, яғни, кәсіпкерлік қызметтің белгілері байқалған жағдайда тексеру жүргізіледі. «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес түрлі төлем тәсілдері қарастырылған – банк картасымен, QR төлемімен немесе қолма-қол ақшамен (25-бап). Қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдаудан бас тарту заңсыз болып табылады және тұтынушылардың құқықтарын бұзады. Кәсіпкерлердің төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді қабылдаудан бас тартқаны үшін бірінші рет әкімшілік жауапкершілікке тартылып, ескерту жасалады, ал қайталап бұзған жағдайда – 147 680 теңге (40 АЕК) көлемінде айыппұл салынады (ӘҚБтК-нің 194-бабы). Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді қабылдау кезінде тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) қолма-қол ақшамен төлеу кезінде оларды сату бағасынан аспайтын баға

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Об изменениях в налоговом законодательстве, которые вступают в силу с 2024 года, рассказала директор Департамента методологии Комитета государственных доходов МФ РК Алия Джетибаева в ходе пресс-конференции в Комитете государственных доходов МФ РК. Главой государства 12 декабря т.г года подписан Закон Республики Казахстан №145-VIII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» предусматривающий 3 основных блока изменений: В части налогового  администрирования предусмотрены следующие изменения: — По передаче сведений от субъектов игорного бизнеса; — Камеральному контролю; — Налоговым проверками  и ЭСФ; — Расширению способов взаимодействия.      Для юридических лиц: — КПН для МФО и работодателей по профессиональным выплатам; — Цифровому майнингу; — Специальным экономическим зонам      Для физических лиц: — Поправки по ИПН  и государственной пошлине;       В  сфере налогового регулирования предпринимательской деятельности предусмотрены исключения: требования по хранению в течение 5 лет фискальных данных для налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных, в связи с тем, что такая информация хранится на сервере операторов фискальных данных и передается в органы государственных доходов; требования обязательного нотариального засвидетельствования копий документов,

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

ҚР-да еңбек шарттарын қайда тіркеу керек?

Еңбек кодексінің 1-бабы 2-тармағы 35-1-тармақтарына сәйкес, еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесі (ЕСБЖ) — бұл еңбек шарттарын есепке алуды автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе. Енді жұмыс берушілер өз қызметкерлерінің бұрынғы еңбек қызметі туралы ақпаратты БТБАЖ-дан алуға құқылы. Бұл мүмкіндік тек жұмыс істеп тұрған қызметкерлерге ғана қатысты емес, сонымен қатар олардың келісімімен жұмысқа қабылдау үшін кандидаттарға да қатысты қолданылады. БТБАЖ ұғымын бекіту еңбек қатынастарын ресімдеуге әсер етті. Егер бұрын еңбек қатынастарын электрондық форматта ресімдеу ерікті болса, енді Еңбек кодексінің 23-бабының 2-тармағы 27-тармақшамен толықтырылды, онда жұмыс беруші қызметкермен еңбек шартын жасасу және тоқтату, ол бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы, тараптар, лауазымы, жұмыс орны және еңбек шартының мерзімдері туралы мәліметтерді қамтитын ақпарат енгізуге міндетті (жасалған күні, жұмыстың басталу күні), тоқтатылған күні). Еңбек шарттарын тіркеу сайт арқылы жүзеге асырылады https://www.enbek.kz. Ол үшін www.enbek.kz Электрондық еңбек биржасы (бұдан әрі — ЭҚБ) порталында тіркелу қажет, кәсіпорын туралы мәліметтер ЭЦҚ-мен расталуы тиіс. БТБАЖ-ға мәліметтерді енгізу мерзімдері: 1) жаңадан жасалған еңбек шарттары туралы — екі тарап еңбек шартына қол қойған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей; 2) қолданылу мерзімі өтпеген еңбек шарттары туралы: саны 2000 адамға дейінгі кәсіпорындар үшін — Қағидалар күшіне енген күннен бастап 1 жыл ішінде *; саны 2000 адамнан асатын кәсіпорындар үшін — Қағидалар күшіне

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Где регистрировать трудовые договора в РК

Согласно пп.35-1 п.2 ст.1 Трудового кодекса, единая система учета трудовых договоров(ЕСУТД) – это информационная система, предназначенная для автоматизации учета трудовых договоров. Теперь работодатели вправе получать информацию о предыдущей трудовой деятельности своих работников из ЕСУТД. Причем такая возможность действует не только в отношении действующих сотрудников, но и по отношению к кандидатам для приема на работу с их согласия. Закрепление понятия ЕСУТД повлияло на оформление трудовых отношений. Если раньше оформление трудовых отношений в электронном формате было добровольным, то теперь п.2 ст. 23 Трудового кодекса пополнился подпунктом 27, который гласит, что работодатель обязан вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых по нему изменениях и дополнениях, содержащую сведения о сторонах, должности, месте работы и сроках трудового договора (дата заключения, дата начала работы, дата прекращения). Регистрация трудовых договоров осуществляется через сайт https://www.enbek.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Электронная биржа труда www.enbek.kz (далее – ЭБТ), сведения о предприятии должны быть подтверждены ЭЦП. Сроки внесения сведений в ЕСУТД: 1) о вновь заключенных трудовых договорах — не позднее 5 рабочих дней со дня подписания трудового договора обеими сторонами; 2) о трудовых договорах, сроки действия которых не истекли: для предприятий с численностью до 2 000 человек — в течение 1 года со дня вступления в силу Правил*; для предприятий численностью свыше 2 000 человек — в течение 2 лет со дня

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

2024 жылы Салық заңнамасына енгізілген өзгерістер

Мемлекет басшысы 12.12.2023 жылы мынадай өзгерістер мен толықтыруларды көздейтін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды: — деректерді беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын салық төлеушілер үшін жою және қайтару операциялары жүргізілген ауысымдық есептерді, қолма-қол ақшаны және тауар чектерін есепке алу кітабын, сондай-ақ жою, қайтару және бақылау чектерін басып шығарған немесе толық толтырған күннен бастап бес жыл бойы сақтау жөніндегі міндетті алып тастау (2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі); — букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың ақпараттық жүйелерді интеграциялау жолымен Комитетке құмар ойынға және бәс тігуге қатысушылар және олардың ұтыстары туралы мәліметтерді ұсыну міндеттемесін енгізу (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 60 күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); — мемлекеттік кірістер органдарына адамның қатысуынсыз тексеруге бақылау субъектілерін іріктеу кезінде «Smart Data Ukimet» АТЖ-да пайдалану үшін Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне автоматты режимде мәліметтерді беру құқығын ұсыну (2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);  — салық төлеушінің мемлекеттік кірістер органына өзі келу тәртібімен орналасқан жерін растайтын құжаттардың көшірмелерін

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Әкімшілік айыппұлдарды қалай төлеуге болады

Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (ҚР ӘҚБтК) 44-бабында көрсетілгендей, әкімшілік айыппұл — бұл әкімшілік құқық бұзушылық үшін салынатын ақшалай жаза. ӘҚБтК-нің сол бабында көрсетілгендей, айыппұл сомасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған сәтте қолданыстағы заңға сәйкес белгіленетін АЕК-те көрсетіледі. Яғни, егер айыппұл тіпті 2023 жылдың 31 желтоқсанында алынса, онда оны бір АЕК үшін 3 450 теңге мөлшерлемесі бойынша төлеу қажет. ӘҚБтК-нің 893-бабына сәйкес, қандай да бір әкімшілік айыппұлды алу кезінде қазақстандықтардың ерікті төлемге 30 тәулігі бар. Бұл ретте есептеу жаза қолдану туралы қаулы және айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқама заңды күшіне енген күннен басталады. Нұсқама, әдетте, тәртіп бұзушыларға тіркелу мекенжайына басып шығарылған түрде келеді. Бірақ ол алынған күннен бастап емес, тіркелген күнінен бастап күшіне енеді. Егер осы мерзімде орындалмаса, онда айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату шаралары қолданылады: сот талабы және істі жеке сот орындаушыларына беру; мүлікке тыйым салу; жалақыдан, зейнетақыдан, стипендиядан және т.б. ұстап қалу. Басқаша айтқанда, егер 2023 жылғы 31 желтоқсанда айыппұл алатын болсақ, онда оны осы жылы белгіленген 3 450 теңгеден АЕК мөлшерлемесі бойынша төлеу қажет. Ал егер жаза 2024 жылдың 1 қаңтарынан кейін алынса, онда төлем АЕК үшін 3 692 теңге есебінен жүргізіледі. Бұл ретте төлемді төлем туралы түбіртек жазылғаннан кейін бір ай ішінде

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Как платить административные штрафы

Как указывается в статье 44 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан(КоАП РК), административный штраф — это денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение. Как указывается в той же статье КоАП, сумма штрафа указывается в МРП, устанавливаемом в соответствии с законом, действующим на момент возбуждения дела об административном правонарушении. То есть, если штраф был получен даже 31 декабря 2023 года, то оплачивать его нужно по ставке 3 450 тенге за один МРП. Согласно статье 893 КоАП, при получении какого-либо административного штрафа у казахстанцев есть 30 суток на добровольную оплату. При этом отсчет начинается со дня вступления постановления о наложении наказания и предписания о необходимости уплаты штрафа в законную силу. Предписание, как правило, приходит к нарушителям в распечатанном виде на адрес прописки. Но вступает в силу оно не со дня получения, а со дня регистрации. Если не уложиться в данный срок, то будут применяться меры принудительного исполнения постановления о наложении штрафа: судебный иск и передача дела частным судебным исполнителям; арест имущества; удержания с зарплаты, пенсии, стипендии и так далее. Другими словами, если получить штраф 31 декабря 2023 года, то оплатить его нужно по установленным за этот же год ставкам МРП — по 3 450 тенге. А если наказание получено после 1 января 2024 года, то оплата будет производиться из расчета 3 692 тенге за МРП. При этом желательно внести платеж в течение месяца после выписки квитанции об оплате.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.)   ОГЛАВЛЕНИЕ   ОБЩАЯ ЧАСТЬ   РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Кодексом Статья 2. Экологическое законодательство Республики Казахстан Статья 3. Цель и задачи экологического законодательства Республики Казахстан Статья 4. Экологическая безопасность и экологические основы устойчивого развития Республики Казахстан Статья 5. Принципы экологического законодательства Республики Казахстан   Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ЕЕ ОХРАНЕ Статья 6. Окружающая среда Статья 7. Качество окружающей среды Статья 8. Охрана окружающей среды Статья 9. Объекты охраны окружающей среды Статья 10. Общие положения об антропогенном воздействии на окружающую среду Статья 11. Загрязнение окружающей среды Статья 12. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду   Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Статья 13. Основополагающие права и обязанности субъектов в области охраны окружающей среды Статья 14. Права некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды Статья 15. Участие общественности в принятии решений Статья 16. Система государственных мер по обеспечению прав в области охраны окружающей среды   Глава 4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Статья 17. Экологическая информация Статья 18. Доступ к экологической информации Статья 19. Форма предоставления экологической информации

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН   О мерах по реализации настоящего Кодекса см. Распоряжение Премьер-Министра РК от 18 мая 2023 года № 79-р   См: Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 8 апреля 2023 года № 8 «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан Социального кодекса Республики Казахстан, Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», законов Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения»   Действие норм настоящего Кодекса, регламентирующих вопросы исчисления (начисления), перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд, взыскания по ним, их хранения и учета, осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, а также тайны условных пенсионных счетов приостановлено до 1 января 2024 г.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия: Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о социальной защите Статья 3. Принципы государственной политики в сфере социальной защиты Статья 4. Равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты Статья 5. Превентивность Статья 6. Адресность, доступность и дифференцированный подход Статья 7. Солидарность и коллективная ответственность государства, работодателей и

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.)   См. о внесении изменений в настоящий Кодекс: Закон РК от 27.12.17 г. № 126-VI (вводятся в действие по истечении пяти лет со дня введения в действие Закона); Закон РК от 05.04.23 г. № 221-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.); Закон РК от 20.04.23 г. № 226-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.).   См: распоряжение Премьер-Министра РК от 11 декабря 2015 года № 133-р «О мерах по реализации Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года и Закона Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства»   Оглавление исключено из текста Кодекса в соответствии с Законом РК от 08.06.21 г. № 48-VII (введен в действие с 1 января 2022 г.) РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВА Статья 1. Законодательство Республики Казахстан в сфере предпринимательства Статья 2. Понятие предпринимательства и пределы его правового регулирования Статья 3. Цели и принципы взаимодействия субъектов предпринимательства и государства Статья 4. Законность Статья 5. Свобода предпринимательства Статья 6. Равенство субъектов предпринимательства Статья 7. Неприкосновенность собственности Статья 8. Добросовестная конкуренция Статья 9. Баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства Статья 10. Прозрачность деятельности государственных органов и доступность

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать