ҚР-да еңбек шарттарын қайда тіркеу керек?

Еңбек кодексінің 1-бабы 2-тармағы 35-1-тармақтарына сәйкес, еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесі (ЕСБЖ) — бұл еңбек шарттарын есепке алуды автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе. Енді жұмыс берушілер өз қызметкерлерінің бұрынғы еңбек қызметі туралы ақпаратты БТБАЖ-дан алуға құқылы. Бұл мүмкіндік тек жұмыс істеп тұрған қызметкерлерге ғана қатысты емес, сонымен қатар олардың келісімімен жұмысқа қабылдау үшін кандидаттарға да қатысты қолданылады. БТБАЖ ұғымын бекіту еңбек қатынастарын ресімдеуге әсер етті. Егер бұрын еңбек қатынастарын электрондық форматта ресімдеу ерікті болса, енді Еңбек кодексінің 23-бабының 2-тармағы 27-тармақшамен толықтырылды, онда жұмыс беруші қызметкермен еңбек шартын жасасу және тоқтату, ол бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы, тараптар, лауазымы, жұмыс орны және еңбек шартының мерзімдері туралы мәліметтерді қамтитын ақпарат енгізуге міндетті (жасалған күні, жұмыстың басталу күні), тоқтатылған күні). Еңбек шарттарын тіркеу сайт арқылы жүзеге асырылады https://www.enbek.kz. Ол үшін www.enbek.kz Электрондық еңбек биржасы (бұдан әрі — ЭҚБ) порталында тіркелу қажет, кәсіпорын туралы мәліметтер ЭЦҚ-мен расталуы тиіс. БТБАЖ-ға мәліметтерді енгізу мерзімдері: 1) жаңадан жасалған еңбек шарттары туралы — екі тарап еңбек шартына қол қойған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей; 2) қолданылу мерзімі өтпеген еңбек шарттары туралы: саны 2000 адамға дейінгі кәсіпорындар үшін — Қағидалар күшіне енген күннен бастап 1 жыл ішінде *; саны 2000 адамнан асатын кәсіпорындар үшін — Қағидалар күшіне

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Где регистрировать трудовые договора в РК

Согласно пп.35-1 п.2 ст.1 Трудового кодекса, единая система учета трудовых договоров(ЕСУТД) – это информационная система, предназначенная для автоматизации учета трудовых договоров. Теперь работодатели вправе получать информацию о предыдущей трудовой деятельности своих работников из ЕСУТД. Причем такая возможность действует не только в отношении действующих сотрудников, но и по отношению к кандидатам для приема на работу с их согласия. Закрепление понятия ЕСУТД повлияло на оформление трудовых отношений. Если раньше оформление трудовых отношений в электронном формате было добровольным, то теперь п.2 ст. 23 Трудового кодекса пополнился подпунктом 27, который гласит, что работодатель обязан вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых по нему изменениях и дополнениях, содержащую сведения о сторонах, должности, месте работы и сроках трудового договора (дата заключения, дата начала работы, дата прекращения). Регистрация трудовых договоров осуществляется через сайт https://www.enbek.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Электронная биржа труда www.enbek.kz (далее – ЭБТ), сведения о предприятии должны быть подтверждены ЭЦП. Сроки внесения сведений в ЕСУТД: 1) о вновь заключенных трудовых договорах — не позднее 5 рабочих дней со дня подписания трудового договора обеими сторонами; 2) о трудовых договорах, сроки действия которых не истекли: для предприятий с численностью до 2 000 человек — в течение 1 года со дня вступления в силу Правил*; для предприятий численностью свыше 2 000 человек — в течение 2 лет со дня

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать