Категория архива: Новости

25 қыркүйекте салық пен төлемдерді төлеу мерзімі аяқталады

Қазақстанда 2023 жылдың тамыз және қыркүйек айларында салық пен төлемдерді төлеу мерзімі 25 қыркүйекте аяқталады. қыркүйек үшін: — КТС бойынша аванстық төлемдер; — сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін төлемақы. 2023 жылғы тамызда: — төлем көзінен ұсталатын КТС және IPN; — ЖК-ні пайдалана отырып, ЖК-ның табыстарынан ; — әлеуметтік салық; бірыңғай төлем; — міндетті зейнетақы жарналары (OPV), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (OPPV), әлеуметтік аударымдар, OOSMS, VOSMS. Бұдан басқа, мыналар бойынша ағымдағы төлемдер: — радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы; — қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланысты ұсынғаны үшін төлемақы; — қызметтің жекелеген түрлерімен (ойын бизнесі, алкоголь өнімі) айналысуға арналған лицензияны пайдаланғаны үшін төлемақы

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

25 сентября истекает срок оплаты налогов и платежей

В Казахстане 25 сентября истекает срок уплаты налогов и платежей за август и сентябрь 2023 года. за сентябрь необходимо уплатить: — авансовые платежи по КПН; — плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. За август 2023 года: — КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты; — ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП; — социальный налог; единый платеж; — обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС. Кроме того, текущие платежи по: — плате за использование радиочастотного спектра; — плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи; — плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция).

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Шетелдік көздерден қаржыландырылатын тұлғалардың тізілімін жүргізу

2018 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Салық кодексіне шет мемлекеттерден, шетелдіктерден, халықаралық және шетелдік ұйымдардан ақша немесе өзге де мүлік алған тұлғалардың мемлекеттік кірістер органдарына есептілік беруі туралы талап енгізілді. Мәліметтерді қызметі заң көмегін көрсетуге, қоғамдық пікірге сауалнамаларды, социологиялық сауалнамаларды зерделеуге және жүргізуге бағытталған тұлғалар ұсынады (Салық кодексінің 29-бабы 1-тармағының 1-тармақшасы). 2022 жылы Салық кодексінің 29-бабына өзгеріс енгізілді, оған сәйкес Мемлекеттік кірістер комитеті өзінің интернет-ресурсында шетелдік көздерден ақша немесе өзге де мүлік алған тұлғалардың тізілімін жариялайды. Бұл түзету азаматтардың мемлекетке де, үкіметтік емес ұйымдарға да сенімінің деңгейін арттыруға бағытталған. Аталған нормаларды іске асыру мақсатында Қаржы министрлігі тиісті Қағидаларды бекітті, тізілімде шетелдік көздерден ақша немесе өзге де мүлік алған тұлғалардың атауы мен сәйкестендіру нөмірі (БСН/ЖСН) көрсетіледі (20.02.2018 жылғы №240 бұйрық). Салық кодексінің 30-бабына сәйкес салық төлеушінің атауы мен сәйкестендіру нөмірі салықтық құпия болып табылмайды.      Анықтама үшін: 2023 жылғы 16 наурызда Мемлекеттік кірістер комитеті шетелдік қаржыландыру бойынша тізілімді жариялау тәртібі туралы ақпараттық хабарлама жариялады. Аталған хабарлама учет.kz, kapital.kz и tengrinews.kz. және т.б. сайттарда да жарияланды.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Ведение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников

С 2018 года Налоговым кодексом РК введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов для лиц, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций. Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д. (п.п. 1, п. 1, ст.29 Налогового кодекса). В 2022 году внесены изменения в ст. 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников. Данная поправка направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям. В целях реализации данной нормы Министерством финансов утверждены соответствующие Правила, в реестре указываются наименование и идентификационный номера (БИН/ИИН) лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников     (Приказ от 20.02.2018г.  №240). Согласно статье 30 Налогового кодекса сведения об идентификационном номере налогоплательщика и его наименование не являются налоговой тайной.       Справочно: 16 марта 2023 года Комитет государственных доходов опубликовал информационное сообщение о порядке публикации реестра по иностранному финансированию. Данное сообщение также опубликовали сайты учет.kz, kapital.kz и tengrinews.kz и др.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Декларацияның қабылданғанын қалай білуге болады

Мемлекеттік кірістер комитетінде  «Апта сауалы» айдарында аясында өткен аптаның ең үздік сауалына жауап берді. ​      Сұрақ жалпыға бірдей декларациялау шеңберінде декларацияны тапсырудың мерзімі 2023 жылғы 15 қыркүйекте аяқталуымен байланысты.       Жеке тұлғаның сауалы: Декларацияның ( 250.00 нысанды «Жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация» /270.00 нысанды «Жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларация») қабылданғанын/қабылданбағанын қалай және қайдан білуге ​​болады?       МКК жауабы: Декларацияның (250.00 нысанды «Жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация» / 270.00 нысанды «Жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларация» нысаны) қабылданғаны немесе қабылданбағаны туралы хабарламаны Сіз декларацияны табыстаған қосымшадан немесе кез келген келесі қосымшалардың бірінен қарап/жүктеп алуыңызға болады: — e-Salyq Azamat («Декларация табыстау» бөлімінде/«СЕН табыстаудың тарихы»); — «Салық төлеушінің кабинеті» арқылы («Салық есептілігінің нысандары» бөлімінде/ «Нысандар журналы»).  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Как узнать, принята ли Декларация

В Комитете государственных доходов в рамках рубрики «Вопрос недели» ответили на один из топовых вопросов прошедшей недели. Актуальный вопрос касается завершившегося 15 сентября 2023 года срока сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования.        Вопрос физического лица: Как и где можно посмотреть принята ли Декларация (ф.250.00 «Декларация об активах и обязательствах физического лица» и ф.270.00 «Декларация о доходах и имуществе физического лица»)?        Ответ КГД: Уведомление о принятии или непринятии декларации (ф.250.00 «Декларация об активах и обязательствах физического лица» и или ф.270.00 «Декларация о доходах и имуществе физического лица») Вы можете посмотреть/скачать через приложение, посредством которого ее представили либо с помощью любого из указанных приложений: — e-Salyq Azamat (раздел «Сдать декларацию»/«История подачи ФНО»); — Web-приложения «Кабинет налогоплательщика» (раздел «Формы налоговой отчетности»/«Журнал форм»).

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Қазақстанда Ұлттық төлем корпорациясы құрылды

Қазақстан Ұлттық банкі «Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» (ҚБЕАО ) компаниясын қайта ұйымдастыру арқылы Ұлттық төлем корпорациясын («ҰТК» АҚ) құру туралы хабарлады. «Ұлттық банктің ережесі мен құрылымына, сондай-ақ ҚҰБ еншілес ұйымдарының құрамына тиісті өзгерістер енгізілді. Ұлттық банк директорлар кеңесінің қаулысымен бекітілген. Ұлттық төлем корпорациясы нарықтың барлық қатысушылары үшін тең қолжетімділік қағидаты бойынша ұлттық төлем жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ететін болады «, — делінген хабарламада. ҰТК ҚБЕАО құқықтық мирасқоры болып табылады және төлем нарығына қатысушылар үшін сервистердің қолжетімділігін қамтамасыз етуді жалғастыруда, оның ішінде банкаралық клиринг, банкаралық төлемдер мен ақша аударымдарын жүргізу, сондай-ақ қашықтықтан цифрлық сәйкестендіру бойынша қызметтер көрсетеді. ҰТК функциялары мен міндеттеріне сондай-ақ цифрлық қаржы инфрақұрылымын одан әрі дамыту, оның ішінде «Цифрлық теңге», «Open Banking» жобаларын іске асыру кіреді. «Ұлттық төлем корпорациясы ретінде қайта құру елдің төлем инфрақұрылымының тиімділігін, қауіпсіздігі мен сенімділігін одан әрі арттыруды қамтамасыз етеді, сондай-ақ инновациялық өнімдерді енгізу және қаржы секторын цифрландыру қарқынын жеделдетеді», — деп есептейді Ұлттық банк.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

В Казахстане создана Национальная платежная корпорация

Национальный банк Казахстана сообщил о создании Национальной платежной корпорации (АО «НПК») через реорганизацию РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (КЦМР). «Соответствующие изменения были внесены в положение и структуру Национального банка, а также состав дочерних организаций НБК. Создание НПК утверждено постановлением совета директоров Нацбанка. Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка», — указывается в сообщении. Поясняется, что НПК является правопреемником КЦМР и продолжает обеспечивать доступность сервисов для участников платежного рынка, в том числе оказывает услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации. В функции и задачи НПК также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе реализация проектов «Цифровой тенге», Open Banking.     «Реорганизация КЦМР в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надежности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора», — считают в Нацбанке.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

QR кодын сканерлеу арқылы электрондық құжаттарға қол қою

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 2023 жылғы 15 қыркүйекте Астана уақыты бойынша сағат 00:00-ден 02:00-ге дейін «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінде жүйені жаңарту жұмыстары жүргізілді. Жүйе веб-порталда электрондық құжаттарға қол қоюға арналған қосымша функцияларды қосу үшін жаңартылды. Веб нұсқасында қол қою әдісін таңдауды қамтамасыз етеді: ЭЦҚ кілті бойынша QR кодын пайдалану арқылы QR кодын пайдаланып қол қоюды таңдаған кезде сізге қажет: − «egov Mobile» қосымшасын ашу; − «eGov Mobile» мобильді қосымшасына кіру; − «eGov Mobile» қосымшасының басты бетінде «eGov QR» түймесін басыңыз; − ЭШФ АЖ веб-порталында көрсетілген QR кодын сканерлеу және қол қою. ЭШФ АЖ сәтті қол қойылғаннан кейін электрондық құжатқа тіркеу нөмірі беріледі. QR кодын пайдаланып электрондық құжаттарға қол қою туралы сұрақтарыңыз болса esfsd@kgd.minfin.gov.kz мекен-жайына хабарласыңыз.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Подписание электронных документов посредством сканирования QR-кода

Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения налогоплательщиков, что с 00:00 часов до 02:00 часов 15.09.2023 года по времени г. Астана в информационной системе «Электронные счета-фактуры» были проведены работы по обновлению системы. Оно было проведено с целью добавления дополнительного функционала по подписанию электронных документов на веб-портале. На веб-версии будет предоставлен на выбор способ подписания: ЭЦП ключом При помощи QR-кода При выборе подписания посредством QR-кода необходимо: открыть приложение egov Mobile; авторизоваться в приложении eGov mobile; на главной странице eGov mobile нажать на «eGov QR»; отсканировать отображенный на веб портале ИС ЭСФ QR-код и подписать. При успешном подписании ИС ЭСФ электронному документу будет присвоен регистрационный номер. В случае возникновения вопросов по работе подписания электронных документов посредством QR-кода просим обращаться на электронную почту esfsd@kgd.minfin.gov.kz.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.