Кедендік шекарадан жүктің өтуі қалай бақыланады

Шекарадан өтуі мен тауарлардың шығарылуын бақылауды орталықтандыру шеңберінде Мемлекеттік кірістер комитеті әкелінетін тауарлардың салмақтық параметрлеріне бақылауды жүргізеді және онлайн режимде кедендік тексерулер жүргізу процесін сүйемелдейді. Мемлекеттік кірістер комитетінің «Ахуалдық орталығы»  нақты уақыт режимінде инспекциялық-тексеру кешендерінің рентген суреттерін талдайды.       Бақылау заманауи техникалық құрал, сондай-ақ «Бақылау пунктін басқару» интеграцияланған ақпараттық жүйесін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Көлік құралдарының кіруінен шыққанына дейін жүктердің өтуін толық бақылау — біріктірілген ақпараттық жүйенің айрықша ерекшелігі болып табылады. Кедендік тексерістердің сапасына ерекше көңіл бөлінеді. Осылайша, сыртқы экономикалық қызметке адал қатысушыларға негізсіз жүктемені азайту мақсатында тәуекелдерді басқарудың қолданыстағы жүйесі тұрақты негізде талданады. Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде 2023 жылы 26 257 кедендік тексеріп қарау аяқталды, қосымша есептелген салықтар мен төлемдер сомасы2,5 млрд.теңгені құрады. Сонымен қатар, кедендік тексеруді жүргізу кезінде кеуде бейнетіркегіштерін қолдану мүмкіндігі іске асырылды. Бұл нақты уақыт режимінде аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының басшылығына кедендік тексеруді жүргізу процесін бақылауға мүмкіндік береді

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Как контролируется прохождение груза через таможенную границу

В рамках централизации контроля прохождения границы и выпуска товаров Комитетом государственных доходов проводится прослеживание весовых параметров ввозимых товаров и в онлайн режиме сопровождается процесс проведения таможенных досмотров. В режиме реального времени «Ситуационный центр» КГД осуществляет анализ рентген-снимков инспекционно-досмотровых комплексов. Контроль осуществляется с помощью современных технических средств, а также интегрированной информационной системы «Управления пунктами пропуска». Отличительная черта интегрированной информационной системы – это проведение полного контроля прохождения товаров начиная от въезда до выезда транспортных средств. Отдельно уделяется внимание качеству проведения таможенных досмотров. Для снижения необоснованной нагрузки на добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, на регулярной основе анализируется действующая система управления рисками. В результате проведенной работы за 2023 год завершено 26 257 таможенных досмотров, доначисленная сумма таможенных платежей и налогов составила 2,5 млрд.тенге. Кроме того, для осуществления контроля при проведении таможенного досмотра реализована возможность применения нагрудных видеорегистраторов. Это позволяет в режиме реального времени руководству территориальных органов государственных доходов наблюдать за процессом проведения таможенного досмотра.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

2024 ж. бастап Жеке табыс салығы (ЖТС) бөлігіндегі өзгерістер бойынша

2023 жылғы 12 қаңтардағы қабылданған № 45-VIII Заңға сәйкес Салық кодексіне жеке табыс салығы (ЖТС) бөлігіндегі өзгерістер бойынша. Еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда қызмет ететін жұмыскерлерді әлеуметтік қолдау үшін жұмыс берушінің қаражаты есебінен кәсіптік төлем сомалары ЖТС салудан босатылады. Ай сайынғы сома бір ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасын құрайды (2024 жылы – 43 407 теңге) (01.01.2024 ж. бастап қолданысқа енгізіледі).Ұлттық қордан балаларға төленетін төлем бөлігінде ЖТС салудан келесі нысаналы жинақтар босатылады: — баланың 18 жасқа толғанға дейін БЖЗҚ нысаналы жинақтаушы шотында тұрғын үй жағдайын жақсарту мен білім алуды төлеу мақсаттарына жинақталған; — баланың 18 жасқа толуынан кейінгі 10 жыл ішінде қолданылмаған азаматтың ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін жеке зейнетақы шотына бағытталған (01.01.2024 ж. бастап қолданысқа енгізіледі).Тұрақ орындарын өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін кіріс бөлігінде Тұрақ орындарын өткізу кезінде салық салу мен декларациялауға жататын мүліктік кіріс мысалы тұрғынжайларды өткізумен іспеттес туындайды (тұрақ орындары меншік құқығында бір жылдан аз уақыт болған жағдайда). Бұрын мүліктік кіріс иелік ету мерзіміне қарамай туындайтын (01.01.2022ж. бастап ретроспективті қолданысқа енгізіледі).Көлік құралын өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін кіріс бөлігінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағынан әкелінген бір жылдан аз меншік құқығында болған көлік құралын өткізген жағдайда сатып алу бағасын (құнын) анықтау кезінде осындай механикалық көлік құралдарын

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Изменения в части индивидуального подоходного налога(ИПН) с 2024 года

По изменениям в Налоговый кодекс в соответствии с принятым Законом от 12 декабря 2023 года № 45-VIII в части индивидуального подоходного налога (ИПН). Для социальной поддержки работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда, освобождаются от обложения ИПН суммы профессиональной выплаты за счет средств работодателя. Ежемесячная сумма составляет один прожиточный минимум (43 407 тенге — в 2024 году) (вводится с 01.01.2024 года). В части выплат детям средств из Национального фонда Освобождаются от обложения ИПН целевые накопления: — накопленные на целевом накопительном счете ребенка в ЕНПФ до достижения им 18 лет, на цели улучшения жилищных условий и оплату образования; — направленные на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов гражданина, которые не были использованы в течение 10 лет после достижения ребенком 18 лет (вводится с 01.01.2024 года). В части определения дохода от прироста стоимости при реализации парковочных мест При реализации парковочных мест имущественный доход, подлежащий обложению и декларированию, возникает по аналогии с реализацией, к примеру, жилищ (в случае нахождения парковочных мест на праве собственности менее 1 года). Ранее имущественный доход возникал вне зависимости от срока владения (вводится ретроспективно с 01.01.2022 года). В части определения дохода от прироста стоимости при реализации транспортных средств При реализации транспортного средства, ввезенного с территории государства, не

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары(ЖМЗЖ) жұмыс берушінің өз қаражаты есебінен және 1975 жылғы 1 қаңтардан кейін туған қызметкерлер үшін ғана аударылатын болады. ЖМЗЖ шамасы қызметкердің ай сайынғы табысынан мынадай мөлшерде белгіленеді: 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап — 1,5% мөлшерінде; 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап — 2,5% мөлшерінде; 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап — 3,5% мөлшерінде; 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап — 4,5% мөлшерінде; 2028 жылғы 1 қаңтардан бастап — 5% мөлшерінде. Бұл ретте қызметкердің ЖМЗЖ есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы табысы АЕК-тен кем болмауға (республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының ең төменгі мөлшері) және АЕК-нің 50 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс. Бірыңғай төлем құрамында ЖМЗЖ төлеуді таңдаған салық агенттері үшін ЖМЗЖ-ның жалақыдан бірыңғай төлем ставкасындағы үлесі: 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап — 7%; 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап — 10,5%; 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап — 14,1%; 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап — 17,4%; 2028 жылғы 1 қаңтардан бастап — 19,0%. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын аударуды (ЖМЗЖ) агент қолма-қол ақшасыз төлемдер жолымен жүргізеді. Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда шоттары жоқ жеке кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғалар кейіннен оларды ЖМЗЖ-ны аудару үшін БЖЗҚ-ға қолма-қол ақшамен БЖЗҚ-ға енгізеді. ЖМЗЖ мынадай деректемелер бойынша санамаланады: Атауы Деректемелер Бенефициар «Азаматтарға

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Как перечислять ОПВР

Обязательные пенсионные взносы работодателя(ОПВР) будут перечисляться за счет собственных средств работодателя и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника в размере: с 1 января 2024 года — в размере 1,5%; с 1 января 2025 года — в размере 2,5%; с 1 января 2026 года — в размере 3,5%; с 1 января 2027 года — в размере 4,5%; с 1 января 2028 года — в размере 5%. При этом ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП. Для налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, доля ОПВР в ставке единого платежа с заработной платы составляет: с 1 января 2024 года — 7%; с 1 января 2025 года — 10,5%; с 1 января 2026 года — 14,1%; с 1 января 2027 года — 17,4%; с 1 января 2028 года — 19,0%. Перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) производится агентом путем безналичных платежей. Лица, занимающиеся ЧП, ИП, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, вносят ОПВР в ЕНПФ наличными деньгами в банк для их последующего

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

«Единое окно» упростило процедуру получения разрешительных документов

На портале Единого окна участнику ВЭД предоставлен доступ для получения через единую точку в электронном виде разрешительных документов, выдаваемых смежными ГО и организациями (МСХ РК, МЗ РК, КТРМ МТИ РК, КИР МПС РК, МЭПР РК, органы по подтверждению соответствия).      Ранее участник ВЭД обращался в явочном порядке в каждый госорган для получения разрешительных документов в бумажном виде. За 2023 год на портале Единое окно выдано более 205 тыс. разрешительных документов. Об этом сообщил вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Автоматизация услуг позволила УВЭД исключить человеческий фактор при принятии решений, ускорение прохождения таможенных и разрешительных процедур и отмену документов на бумажном носителе, исключение контактов с услугодателями, сокращение сроков оказания услуг с 30 до 5 дней.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Тауарларды жою кедендік рәсімін қолдану

Жою кедендік рәсімі «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Кодекстің 329-бабында регламенттелген. Жою кедендік рәсімі шетелдік тауарларға қатысты қолданылатын кедендік рәсім болып табылады, оған сәйкес тауарларды осындай кедендік рәсіммен орналастыру шарттары сақталған кезде осындай тауарлар кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары төленбей жойылады. Тауарларды жою деп тауарлар ішінара немесе толығымен жойылатын не өзінің тұтынушылық және (немесе) өзге де қасиеттерін жоғалтатын және экономикалық жағынан тиімді тәсілмен бастапқы қалпына келтіру мүмкін емес күйге келтіру түсініледі. Жою кедендік рәсімі мынадай тауарларға: 1) мәдени, археологиялық, тарихи құндылықтарға; 2) індеттердің, эпизоотиялардың және карантиндік объектілер таралуының жолын кесу мақсатында оларды жою талап етілетін жағдайдарды қоспағанда, ҚР-ның заңнамасына және (немесе) ҚР-ның халықаралық шарттарына сәйкес қорғалатын түрлерге жататын жануарлар мен өсімдіктерге, олардың бөліктері мен дериваттарына; 3) кепіл қатынастары тоқтатылғанға дейін кеден органдары кепілзат ретінде қабылдаған тауарларға; 4) алып қойылған тауарларға немесе тыйым салынған, соның ішінде ҚР-ның заңдарына сәйкес заттай дәлелдемелер болып табылатын тауарларға қатысты қолданылмайды. Комиссия оларға қатысты жою кедендік рәсімі қолданылмайтын өзге де тауарлардың тізбесін айқындауға құқылы. Егер тауарларды жою: 1) қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін болса немесе адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірсе; 2) тауарларды әдеттегі мақсатына сәйкес тұтыну арқылы жүргізілсе; 3) ҚР-ның мемлекеттік органдары үшін шығыстарға алып келуі мүмкін болса, жою кедендік рәсімі қолданылмайды. ҚР-ның Қаржы

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Применение таможенной процедуры уничтожения товаров

Таможенная процедура уничтожения регламентирована статьей 329 Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан». Таможенная процедура уничтожения является таможенной процедурой, применяемой в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары уничтожаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под такую таможенную процедуру. Под уничтожением товаров понимается приведение товаров в состояние, при котором они частично или полностью уничтожаются либо утрачивают свои потребительские и (или) иные свойства и не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии экономически выгодным способом. Таможенная процедура уничтожения не применяется в отношении следующих товаров: 1) культурные, археологические, исторические ценности; 2) животные и растения, относящиеся к видам, охраняемым в соответствии с законодательством РК и (или) международными договорами РК, их части и дериваты, за исключением случаев, когда требуется их уничтожение в целях пресечения эпидемий, эпизоотий и распространения карантинных объектов; 3) товары, принятые таможенными органами в качестве предмета залога, до прекращения отношений залога; 4) изъятые товары или товары, на которые наложен арест, в том числе являющиеся вещественными доказательствами, в соответствии с законами РК. Комиссия вправе определять перечень иных товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура уничтожения. Таможенная процедура уничтожения не применяется, если уничтожение товаров: 1) может причинить вред окружающей среде или представляет опасность для жизни и здоровья

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Как платить за ОСМС и ВОСМС в 2024 году

В 2024 году в Казахстане вырастет максимальная сумма, с которой вычитаются деньги на ОСМС, до 850 тыс. тенге. По-новому будут платить и самозанятые граждане. В 2024 году вырастет размер минимальной заработной платы (МЗП) — с 70 тыс. до 85 тыс. тенге. Как объясняют в Фонде медицинского страхования, так как этот расчетный показатель является основным для определения размеров взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), изменятся и конечные суммы взносов, хотя ставки остаются неизменными. Ставка для работодателей(ОСМС) Как и прежде, для работодателей действует ставка в 3% от заработной платы работника. Так как облагаемый ежемесячный доход не должен превышать 10 МЗП, то максимально учитываемая сумма в 2024 году составит уже не 700 тыс. тенге, а 850 тыс. тенге. Соответственно, максимальный размер отчисления составит 25 500 тенге в месяц. Следует отметить, что отчисления на ОСМС работодатели должны уплачивать сами, а не вычитать деньги из зарплат своих работников. Ставка для наемных работников(ВОСМС) Что касается самих наемных рабочих, то их ставка, как и прежде, составит 2% от зарплаты. Сумма, которая будет учитываться также не должна будет превышать 850 тыс. тенге. Получается, что максимальный размер взноса в 2024 году может составить 17 тыс. тенге. Следует учитывать, что у граждан, работающих в двух местах, ставка также составляет 2%, только доход учитывается совокупно с двух работ. Например, сотрудник имеет оклад в 600 000 тенге. Параллельно он оказывает кому-то услуги по договору ГПХ и получает 350 000 тенге. Его общий доход составляет 950 тыс. тенге — это больше, чем 10 МЗП. В этом случае с первого рабочего места у работника снимут ровно 2%, а со второго — оставшуюся

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать