Категория архива: Вопросы-Ответы

Қай елдердің азаматтары Қазақстанда кәсіпкерлікпен айналыса алады

Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Қырғызстан, Беларусь, Армения елдерінің азаматтары елімізде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра алады. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қою хабарлама жіберу тәртібіне ауыстырылды. Яғни, жеке тұлға дара кәсіпкер ретінде тіркелу үшін мемлекеттік кіріс органына дара кәсіпкер ретінде қызметінің басталғаны туралы хабарлама ұсынады. Қызметтің басталғаны туралы хабарламаны egov.kz порталы, «e-Salyq business» мобильді қосымшасы, екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшалары арқылы жіберуге болады. Сондай-ақ мемлекеттік кірістер органдарының Қызмет көрсету орталықтарында қағаз түрінде хабарлама беруге болады. Тіркеу хабарлама берілген сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Дара кәсіпкер ретінде тіркелгені туралы ақпаратты  www.kgd.gov.kz порталында «Салық төлеушіні іздеу» батырмасы арқылы электронды сервистерден алуға болады. 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа сәйкес жеке кәсіпкер ретінде қызметті Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, яғни Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар, сондай-ақ РФ, Тәжікстан, Қырғызстан, Беларусь, Армения елдерінің бейрезиденттері жүзеге асыра алады. 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап бейрезидент-жеке тұлғаларды, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу, оның ішінде ЖСН қалыптастыру, тіркеу деректеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ жеке тұлғалардың ЖСН нөмірін алып тастау функциясы Мемлекеттік кірістер комитетінің құзыретінен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне берілді.    

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Кто обязан выдавать чеки?

Контрольно-кассовые машины: кто обязан выдавать чеки? Разъяснение по применению контрольно-кассовых машин предоставили в Комитете государственных доходов МФ РК. Порядок применения контрольно-кассовых машин (ККМ) определен статьями 165-169 Налогового кодекса. На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр. Под денежными расчетами понимаются расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек и (или) мобильных платежей. Таким образом, при осуществлении денежных расчетов применять ККМ обязаны все налогоплательщики, за исключением: 1) физических лиц; 2) частных судебных исполнителей, адвокатов и медиаторов; 3) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, по согласованию с уполномоченным органом; 4) Национального Банка Республики Казахстан; 5) налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования; 6) банков второго уровня; 7) религиозных объединений; 8) Национального оператора почты, за исключением денежных расчетов, осуществляемых в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования. 9) производимые посредством специального мобильного приложения (мобильное приложение «e-Salyq Business»). Налогоплательщики, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, при осуществлении денежных расчетов применяют контрольно-кассовые машины без функции […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Чекті кім беруге міндетті?

Бақылау-касса машиналары: чекті кім беруге міндетті? ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде бақылау-касса машиналарын қолдануға қатысты түсіндірме берді. Бақылау-касса машиналарын (БКМ) қолдау тәртібі Салық кодексінің 165-169 баптарында айқындалған. Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар модельдері мемлекеттік тізілімге енгізілген, деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар БКМ мiндеттi түрде қолданыла отырып жүргiзiледi. Ақшалай есеп айырысулар – қолма-қол ақша және (немесе) төлем карточкаларын және (немесе) мобильдік төлемдерді пайдалана отырып есеп айырысулар арқылы тауарды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету үшін жүзеге асырылатын есеп айырысулар. Осылайша, ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде барлық салық төлеушілер БКМ қолдануға міндетті. Мына тұлғалар БКМ қолданудан босатылған: 1) жеке тұлғалар; 2) жеке сот орындаушылар, адвокаттар мен медиаторлар; 3) уәкілетті органмен келісу бойынша көлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысан бойынша билеттерді бере отырып, халыққа қызмет көрсетіп, қалалық қоғамдық көлікте тасымалдаушылар; 4) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі; 5) қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiлерi жоқ жерлердегі салық төлеушілер; 6) екінші деңгейдегі банктер; 7) діни бірлестіктері; 8) ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желiсi жоқ жерлерде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысуларды қоспағанда, ақшалай есеп айырысулары кезінде Ұлттық пошта операторлары; 9) арнаулы мобильді қосымша («e-Salyq Business» мобильді қосымшасы) арқылы жүргізілетін ақшалай есеп айырысулар бойынша кәсіпкерлер. Қызметін ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiлерi жоқ […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

В каких случаях выписывают исправленный ЭСФ, а в каких дополнительный?

В соответствии с пунктом 14 Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур(ИС ЭСФ) исправленный ЭСФ выписывается в случаях, установленных статьей 419 Налогового кодекса РК(далее Кодекса). Выписка дополнительного ЭСФ производится в случаях, установленных статьей 420 Налогового кодекса. Согласно статьи 419 Кодекса: —  Исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения изменений и    (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, исправления ошибок, не влекущих   замену поставщика и (или) получателя товаров, работ, услуг. — При выписке исправленного счета-фактуры ранее выписанный счет-фактура аннулируется, также аннулируются дополнительные счета-фактуры при их наличии. Для восстановления аннулированных дополнительных счетов-фактур выписываются дополнительные счета-фактуры к исправленному счету-фактуре. — По исправленному счету-фактуре, выписанному в электронной форме, получатель товаров, работ, услуг вправе в течение десяти календарных дней со дня получения такого исправленного счета-фактуры указать несогласие с выпиской такого счета-фактуры согласно порядку документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме. Согласно статьи 420 Кодекса: — Выписка дополнительного счета-фактуры производится поставщиком в случаях: 1) корректировки размера оборота в соответствии со статьей 383 настоящего Кодекса; 2) несоблюдения требований статьи 197 настоящего Кодекса. Статья 383 указывает налогоплательщику в каких случаях производится корректировка размера оборота. Статья 197 указывает налогоплательщику условия передачи имущества в финансовый лизинг для целей применения налоговых льгот.    

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в ЭСФ

Көлік салығы: қашан және қанша төлеу қажет?

Көлік салығы: қашан және қанша төлеу қажет? Мемлекеттік кірістер комитеті 2021 жылға жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салықты 2022 жылғы сәуірдің бірінен кешіктірмей төлеу керек екендігін еске салады. Көлік құралдарына салынатын салықтың сомасын kgd.gov.kz web-порталында және «e-Salyq Azamat» мобильді қосымшасында орналыстырылған  салық калькуляторының көмегімен дербес есептеуге болады. Сонымен бірге, 2022 жылдың 15 наурызынан кейін салық органдары есептелген көлік құралдарына салынатын салық сомалары «Каспий банк» АҚ және «Халық банк» АҚ мобильді қосымшаларын пайдаланушыларға PUSH-хабарлама түрінде жіберілетін болады. Бұдан басқа, бұл ақпарат kgd.gov.kz web-порталда «Жеке тұлғалар үшін алдағы төлемдер» сервисінде, сондай-ақ «e-Salyq Azamat» және екінші деңгейдегі банктер «Каспий банк» АҚ және «Халық банк» АҚ қосымшаларында орналастырылатын болады.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Вычет оплаты КПН за прошлый год

ОТНОСИТСЯ ЛИ СУММА КПН, ИСЧИСЛЕННАЯ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО КПН ЗА 2020 ГОД И УПЛАЧЕННАЯ В 2021 ГОДу, НА ВЫЧЕТЫ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО КПН ЗА 2021 ГОД?  Вопрос: Возможно, ли взять на расходы в декларации ф.100 за 2021год, остаток налога по КПН за 2020год, уплаченный в 2021году. Если да, то в какой строке декларации ее отразить? Ответ: В соответствии с п.1 статьи 242 Налогового кодекса РК (далее кодекса) расходы налогоплательщика в связи с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода, за исключением расходов, не подлежащих вычету в соответствии с Налоговым кодексом. Согласно п.1 статьи 263 кодекса, по состоянию на 2021 год, вычету подлежат налоги и другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные, в том числе путем проведения зачета в порядке, установленном статьями 102 и 103 Налогового кодекса, в бюджет РК или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных. В соответствии с п.3 статьи 263 кодекса вычету не подлежат: 1) налоги, исключаемые до определения совокупного годового дохода; 2) корпоративный подоходный налог и налоги на доходы (прибыль), аналогичные корпоративному подоходному налогу юридических лиц, уплаченные на территории Республики Казахстан и в других государствах; 3) налоги, уплаченные в государствах с льготным налогообложением; 4) налог на сверхприбыль; 5) альтернативный налог на […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в КПН

Регистрация юридических лиц нерезидентов и ИП

Регистрация юридических лиц-нерезидентов и индивидуальных предпринимателей Органы государственных доходов регистрируют юридических лиц-нерезидентов и индивидуальных предпринимателей. Юридические лица-нерезиденты Для регистрации в качестве юридического лица-нерезидента необходимо подать налоговое заявление в центры обслуживания органов государственных доходов. Для регистрации в качестве юридического лица-нерезидента необходимо предоставить нотариально заверенные копии следующих основных документов: — копии учредительных документов; — Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию нерезидента в стране регистрации с указанием государственного регистрационного номера (или его аналога); — копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет нерезидента в стране регистрации и бенефициарного собственника, с указанием регистрационного налогового номера (или его аналога) при наличии такого документа. Регистрация нерезидента в качестве налогоплательщика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения налогового заявления с выдачей свидетельства о регистрации по форме, утвержденной налоговым органом . Индивидуальные предприниматели Граждане Республики Казахстан, соотечественники, а также граждане Российской Федерации, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей , т.е. имеют вид на жительство в Республике Казахстан. Для начала работы в качестве ИП направляется сообщение через портал egov.kz, мобильное приложение «Е-салык бизнес», мобильное приложение БВУ, а также на бумажном носителе через центры обслуживания государственных доходов. агентства. Регистрация осуществляется в течение одного рабочего дня с момента уведомления.    

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Признак происхождения товара

ТОО, ОУР, плательщик НДС Поставщик указывает признак происхождения «5» на весь товар при выписке ЭСФ, ссылаясь на отсутствие времени на поиск кода ТН ВЭД. Какие могут быть последствия у покупателя в случае неверно указанного признака происхождения в ЭСФ поставщиком?   Порядок выписки счетов-фактур в электронной форме регламентируется Приказом Министра финансов РК от 23 февраля 2018 года № 270 «Об утверждении Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур». В соответствии с положениями пункта 50 Приказа №270 в графе 4 «Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)» указывается код ТН ВЭД ЕАЭС. В случае реализации товара, относящегося к Признакам «1», «2», в графе 2 «Признак происхождения товара, работ, услуг» указывается код ТН ВЭД ЕАЭС, отраженный в графе 33 декларации на товары при импорте с территории государств, не являющихся государствами-членами ЕАЭС, или в графе 3 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при импорте с территории государства-члена ЕАЭС. Данная строка подлежит заполнению по товарам, относящимся к признакам «1», «2», «3» в графе 2 «Признак происхождения товара, работ, услуг», а также «4» — при экспорте товаров в государства-члены ЕАЭС. При этом по товарам, реализуемым посредством Модуля, данная строка заполняется автоматически. В случае изменения (исключения) кода ТН ВЭД ЕАЭС в данной строке указывается […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в ЭСФ

Как заполнить декларацию по ф.100 за 2021 год

Декларацию по корпоративному подоходному налогу представляют юридические лица за исключением: государственных учреждений; государственных учебных заведений среднего образования; недропользователей, заполняющих декларацию по формам 110.00 или 150.00; юридических лица-резидентов, юридических лица-нерезидентов, заполняющих декларацию по форме 108.00, осуществляющие деятельность в РК через ПУ, при одновременном соблюдении условий: —     являются участниками МФЦА, прошедшими государственную регистрацию и осуществляющими деятельность в РК только на территории МФЦА; —     получают исключительно доходы, освобождаемые в соответствии с п. 3, 4 и 7 ст. 6 Конституционного закона; —     не являются доверительными управляющими в соответствии со ст. 40 НК РК. При составлении декларации по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 следует руководствоваться НК РК и Правилами составления налоговой отчетности «Декларация по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00)», утвержденными приказом первого заместителя премьера-министра РК – министра финансов РК от 20.01.2020 года № 39 с учетом изменений, внесенных приказом министра финансов РК от 18.01.2022 года № 49. Декларацию представляют плательщики корпоративного подоходного налога в налоговый орган по месту нахождения не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом. Срок представления формы 100.00 за 2021 год — 31 марта 2022 года. Форма 100.00 Декларация по корпоративному подоходному налогу, состоит из самой декларации и 12 приложений: — Приложение 01 — форма 100.01 100.01 «Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в КПН

Үйді жалға беру кезінде салық міндеттемелері

Тұрғын үйді жалға беру кезінде салық міндеттемелерін орындау туралы ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті тұрғын үйді жалға беретін тұлғаларға салық міндеттемелерін орындау қажеттілігі туралы ескертеді. Жеке кәсіпкер (бұдан әрі — ЖК) ретінде тіркелмеген жалға берушілер салық міндеттемелерін бірыңғай жиынтық төлемді (бұдан әрі — БЖТ) төлеу жолымен немесе жеке табыс салығы бойынша декларацияны (бұдан әрі — ЖТС) ұсыну жолымен орындай алады. ЖК тұрғын үйді жалға беру кезінде бюджетпен есеп айырысу кезінде патент немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін (АСР) пайдалануға құқылы. Сонымен қатар, әдістердің әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен шектеулері бар. Жеке тұлғалар үшін жеке табыс салығы бойынша декларация Тұрғын үйді жалға беретін және жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалар жыл сайын есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде жеке табыс салығы бойынша декларацияны (240.00-нысан) табыс етеді және декларацияны тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде алынған табыстың 10% мөлшерінде жеке табыс салығын төлейді. Жеке тұлғалар жеке табыс салығы бойынша декларацияны (240.00-нысан) «E-Salyq Azamat» мобильді қосымшасы немесе cabinet.salyk.kz web-порталында Салық төлеушінің кабинеті арқылы тапсыра алады. Егер тұрғын үй салық агентіне (жеке кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын тұлға, заңды тұлға, оның құрылымдық бөлімшелері, резидент емес заңды тұлға) жалға берілген жағдайда жеке табыс салығын есептеуді, ұстап қалуды және бюджетке төлеуді салық агенті төлем көзінен жүзеге асырады. БЖТ төлеушілер Жеке тұлғалар […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.