Категория архива: ЭСФ

ЭСФ при вывозе товара с применением ставки ВТО

Вопрос:  Товар, включенный в Перечень, ввезен на территорию РК из третьих стран для внутреннего потребления с уплатой таможенной пошлины по пониженным ставкам (ВТО) и вывозится на территорию Российской Федерации. Как оформляется ЭСФ? Ответ:  Вывоз товара, включенного в Перечень, ввезенного на территорию РК из третьих стран ввозная таможенная пошлина по которому уплачена с применением пониженной ставки (ВТО) запрещен.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

ЭСФ при вывозе импортируемого товара в РФ

Вопрос:  Товар, включенный в Перечень, приобретен у импортера, ввозившего такой товар на территорию РК из третьих стран с уплатой таможенной пошлины по ставке ЕТТ ЕАЭС, вывозится на территорию Российской Федерации. Как оформляется ЭСФ? Ответ:  Кроме основных реквизитов обязательному указанию в ЭСФ являются следующие реквизиты: 1)      в строке 10 Раздела В  делается  отметка в ячейке F о том, что поставщик является экспортером; 2)      в строке 12 Раздела В  указываются  буквы «ЕТТ»; 3)   в строке 20 Раздела С указывается буквенный код государства-члена ЕАЭС, на территорию которого вывозится товар, включенный в Перечень (RUS); 4)       в строке 21 Раздела С делается отметка в ячейке F о том, что получатель товара является нерезидентом; 5)    в строке 28 Раздела Е «Пункт назначения» указывается административно-территориальная единица государства-члена ЕАЭС места поставки товара; 6)       в графе 3 Раздела G — код ТН ВЭД, указанный в ЭСФ, выписанном импортером; 7)     в графе 14 Раздела G — номер декларации на товары (например, 50522/181215/0000021), указанный в ЭСФ, выписанном импортером; 8)       в графе 15 Раздела G — порядковый номер товара, указанный в ЭСФ, выписанном импортером; 9)       в строке 35 Раздела I ЭСФ указывается номер ЭСФ, указанный в строке 1 ЭСФ, выписанном импортером.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Выписка ЭСФ при импорте из третьих стран

Вопрос:  Товар, включенный в Перечень, приобретен у импортера, ввозившего такой товар на территорию РК из третьих стран с уплатой таможенной пошлины по ставке ЕТТ ЕАЭС, реализуется на территории РК. Как оформляется ЭСФ? Ответ:  Кроме основных реквизитов обязательному указанию в ЭСФ являются следующие реквизиты: 1)  в строке 12 Раздела В  указываются буквы «ЕТТ»; 2)  в графе 3 Раздела G — код ТН ВЭД, указанный в ЭСФ, выписанном импортером; 3)  в графе 14 Раздела G — номер декларации на товары (например, 50522/181215/0000021), указанный в ЭСФ, выписанном импортером; 4) в графе 15 Раздела G — порядковый номер товара, указанный в ЭСФ, выписанном импортером; 5)  в строке 35 ЭСФ Раздела I указывается номер ЭСФ, указанный в строке 1 ЭСФ, выписанном импортером.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Проблемы при заполнении ЭСФ

Вопрос:  У меня возникли проблемы при заполнении ЭСФ, куда можно обратиться? Ответ:  Если у Вас возникли проблемы при заполнении ЭСФ, обратитесь с подробным описанием проблемы на адрес службы поддержки esfsupport@osdkz.com.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

ЭШФ-тан кім босатылады?

ЭШФ жазып беруден кім босатылады? ҚР Қаржыминінің Мемлекеттік кірістер комитетінде қандай кәсіпкерлік субъектілері электрондық шот-фактураны жазып беруден босатылатыны туралы айтып берді. Жаңашылдықтар 2021 жылдан бастап қолданыста болады.. «Электронды шот-фактура (ЭШФ) жазып беру бойынша міндеттемелерді орындауды жеңілдету мақсатында Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитімен Пилоттық жоба іске қосылды.Оған сәйкес 2021 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін ЭШФ жазып беруден босату қарастырылған» — деп хабарлады МКК-де. Пилоттық жобаны іске асыру тәртібі Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2021 жылғы 18 маусымдағы №588 бұйрығымен белгіленген. ЭШФ жазып беру міндетінен: 1) құны 1000 еселенген АЕК мөлшерінен (2,9 млн теңге) асатын азаматтық-құқықтық мәміле бойынша кәсіпкерлік субъектілері; 2) сатып алынған тауарды түпкілікті тұтыну мақсатында пайдаланылатын жеке тұлғаларға өткізу кезінде кәсіпкерлік субъектілері; 3) жеке және заңды тұлғаларға тауарларды өткізукезінде ҚҚС төлеушілері болып табылмайтын – микрокәсіпкерлік субъектілері  босатылады. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы шот-фактура жазып беруді талап еткен жағдайда, жеткізуші осындай талапты орындауға міндетті екендігін ескеру қажет. Пилоттық жобаның қатысушылары болып жоғарыда көрсетілген талаптардың біріне сәйкес келетін салық төлеушілер танылады.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Должен ли ИП выписывать ЭСФ?

Вопрос:  Должен ли ИП (не плательщик НДС), реализующий импортные товары, которые не входят в Перечень изъятий, физическому или юридическому лицу с предоставлением фискального чека онлайн кассового аппарата выписывать электронную счет-фактуру? Ответ:  С 1 января 2019 года ИП (не плательщик НДС) при реализации импортированных товаров обязан выписывать электронный счет-фактуру. Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1) пункта 13 статьи 412 Налогового кодекса выписка счета-фактуры не требуется в случаях реализации товаров, работ, услуг, расчеты за которые осуществляются: наличными деньгами с представлением покупателю чека ККМ и (или) через терминалы оплаты услуг; с применением оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек. При этом если получатель (физическое или юридическое лицо) товара потребует выписать счет-фактуру, поставщик (ИП не плательщик НДС) обязан выписать счет-фактуру в адрес такого покупателя в соответствии с пунктом 14 статьи 412 Налогового кодекса.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Выписка ЭСФ в иностранной валюте

Вопрос:  Какие категории налогоплательщиков вправе выписывать ЭСФ в иностранной валюте в ИС ЭСФ? Ответ:  Имеют право при выписке ЭСФ указывать суммовые значения в иностранной валюте поставщики при экспорте товаров, при оказании услуг по международным перевозкам, а также если поставщик является участником сделок о разделе продукции.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Кто обязан выписывать ЭСФ?

С 1 января 2019 года обязаны выписывать электронный счет-фактуру при совершении оборота по реализации товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 412 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс): 1) плательщики налога на добавленную стоимость (далее – НДС); 2) налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в целях реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан (товары, включенные в Перечень); 3) комиссионер, не являющийся плательщиком НДС, в случаях, установленных статьей 416 Налогового кодекса; 4) экспедитор, не являющийся плательщиком НДС, в случаях, установленных статьей 415 Налоговый кодекса; 5) налогоплательщики в случае реализации импортированных товаров. К подпункту 2) пункта 1 статьи 412 Налогового кодекса относятся налогоплательщики, реализующие товары, включенные в Перечень, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года № 59 «О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин» (далее – Перечень).  Важно! Перечень изъятий Что такое код ТН ВЭД ТС (ТН ВЭД ЕАЭС) и как его […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в ЭСФ

Выписка ЭСФ на транспортные услуги по железной дороге

Вопрос: Какими ставками НДС облагаются транспортные услуги, нужно ли выписывать ЭСФ (Мы являемся плательщиками НДС) при перевозке грузов из Казахстана в Кыргызстан по железной дороге? Ответ: С 1 января 2019 года согласно п.2 ст.412 Налогового кодекса РК(далее Кодекса) счет- фактура выписывается в электронной форме. В соответствии c пунктом 40 Правил выписки счета—фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур , в строке 20 «Категория получателя» делается отметка в ячейке «F» – в случае если получатель является нерезидентом, не состоящим на налоговом учете в Республике Казахстан, или структурным подразделением поставщика, в адрес которого осуществляется вывоз товара на территорию государства-члена ЕАЭС в связи с его передачей в пределах одного юридического лица. На основании вышеизложенного, в случае оказания услуг нерезиденту, ЭСФ выписывается с отметкой в ячейке «F» в строке 20 «Категория получателя», а также, если поставщик не подпадает ни в одну из категорий перечисленных в строке 10 «Категория поставщика», данная строка не заполняется. При этом, поскольку нерезидент не зарегистрирован в ИС ЭСФ, то посредствам ИС он не получит такой ЭСФ, но в целях предоставления ЭСФ нерезиденту ТОО может предоставить ему ЭСФ в печатной форме. В соответствии со ст.387 Кодекса оборот по реализации услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке. Международной перевозкой […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в ЭСФ

Как оформить ЭСФ на скомплектованный товар

Вопрос: Как правильно оформить в электронном счете-фактуре (далее –ЭСФ) на товар, собранный (скомплектованный) силами Товарищества под одно наименование с целью дооснастки и продажи клиенту как одно целое, которое в этом виде и будет использоваться. Составляющие этого товара, завезены в разное время, по разным ГТД из страны ЕАЭС (России) и третьих стран? Ответ: Согласно пункту 7 Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 24.02.2015 г. № 155,критериями достаточной переработки товара для придания ему статуса произведенного в Республике Казахстан являются: 1) изменение кода товара по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки товара; 2) выполнение производственных или технологических операций, достаточных для того, чтобы страной происхождения товара считалась страна, где эти операции имели место; 3) изменение стоимости товара, когда процентная доля стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли). Таким образом, в случае реализации скомплектованного товара, не соответствующего критериям достаточной переработки, в графе 2 раздела G «Данные по товарам, работам, услугам» ЭСФ составные части указываются в отдельных строках, а в графе 14 названного раздела регистрационный номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или декларации на […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в ЭСФ