Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды рәсімдеу

2023 жылғы 1 сәуірден бастап ЭШФ АЖ-да ТІЖ рәсімдеу міндетті. ТІЖ рәсімдеу жөніндегі міндет қолданылатын тауарлардың тізбесі, сондай-ақ ТІЖ рәсімдеу қағидалары және олардың құжат айналымы Қазақстан Республикасы Премьер-министрдің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 1424 бұйрығымен бекітілген. ТІЖ электрондық нысанда рәсімделеді және өнім беруші, алушы Қазақстан Республикасының аумағына әкелген кезде ұсынады: — виртуалды қойманы (ВҚ) қолдана отырып, мұнай өнімдері, алкоголь өнімдері және тауарларды қадағалау тетігі туралы келісімге сәйкес қадағалануға жататын тауарлар бойынша (СЭҚ ТН-тоңазытқыштар, мұздатқыштар 11 коды); — ВҚ-ны қолданбай ЕАЭО шеңберінде тауарларды әкелу/әкету (барлық тауарлар) бойынша.         Осылайша, Қазақстан аумағында тауарларды сату кезінде ТІЖ-ды міндетті түрде рәсімдеу тек 3 тауар санаты бойынша көзделген. Қалған тауарлар бойынша ерікті негізде жүзеге асырылады. ТІЖ–ды алушы кез келген көлік түрі арқылы – 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, көлікті пайдаланбай-10 (он) күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу (тасымалдау) кезінде растайды не қабылдамайды. ТІЖ тауардың айналымын бақылау қамтамасыз етілетін тауардың тасымалдануы мен өткізілуін сүйемелдейтін құжат.         ТІЖ растау алдында тауарды алушы ТІЖ-де көрсетілген деректердің дұрыстығын салыстырып тексеруі, содан кейін ЭЦҚ-ға қол қою арқылы көрсетілген мәліметтердің сәйкестігін растауы тиіс. Растау алдында ақпарат сәйкес келмеген жағдайда, мұндай ТІЖ-ды қабылдамау керек. ТІЖ рәсімдеу үш жолмен жүзеге асырылады::

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Порядок оформления сопроводительных накладных на товары

Обязательное оформление СНТ в ИС ЭСФ c 1 апреля 2023 года. Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ, а также Правила оформления СНТ и их документооборот, утверждены Приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26 декабря 2019 года № 1424. СНТ оформляется в электронной форме и представляется поставщиком, при ввозе на территорию Республики Казахстан получателем: — по нефтепродуктам, алкогольной продукции и товарам, подлежащим прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров (11 кодов ТН ВЭД – холодильники, морозильники), с применением Виртуального склада (ВС); — по ввозу/вывозу товаров в рамках ЕАЭС (по всем товарам) без применения ВС. Таким образом при реализации товаров на территории Казахстана обязательное оформление СНТ предусмотрено только по 3 категориям товаров. По остальным товарам осуществляется на добровольной основе. СНТ подтверждается либо отклоняется получателем при поставке (перевозке) товара посредством любого вида транспорта – в течение 20 (двадцати) рабочих дней, без использования транспорта – в течение 10 (десяти) календарных дней. СНТ является документом, сопровождающим перемещение и реализацию товара, с помощью которого обеспечивается контроль за оборотом товаров.        Перед подтверждением СНТ, получателю товара следует произвести сверку корректности отраженных данных в СНТ, после чего, подтвердить соответствие указанных сведений путем подписания ЭЦП. В случае несоответствия сведений до подтверждения следует

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Тауарларға арналған ілеспе жүкқұжаттар(ТІЖ)

Қандай тауарларға рәсімделеді? Мемлекеттік кірістер комитеті 2023 жылғы 1 сәуірден бастап электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде (ЭШФ АЖ) тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды (ТІЖ) мына тауар түрлеріне рәсімдеу міндетті екенін еске салады: – виртуалды қойманы қолдана отырып, мұнай өнімдері, алкоголь өнімдері және тауарларды қадағалау тетігі туралы келісімге сәйкес қадағалануға жататын тауарлар бойынша (тоңазытқыштар, мұздатқыштар — СЭҚ ТН 11 коды); — виртуалды қойманы қолданбай, ЕАЭО шеңберінде тауарларды әкелу/әкету (барлық тауарлар) бойынша. Осылайша, Қазақстан аумағында тауарларды сату кезінде ТІЖ-ді міндетті түрде рәсімдеу тек 3 тауар санаты бойынша көзделген. Қалған тауарлар бойынша ерікті негізде жүзеге асырылады. Өнім беруші Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелген кезде алушы ТІЖ-ды электрондық нысанда рәсімдейді. Қандай мерзімдер белгіленген? ТІЖ–ді алушы кез келген көлік түрі арқылы – 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, көлікті пайдаланбай-10 (он) күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу (тасымалдау) кезінде растайды не қабылдамайды. Білу маңызды ТІЖ тауарлардың айналымын бақылау қамтамасыз етілетін тауардың тасымалдануы мен өткізілуін сүйемелдейтін құжат. ТІЖ растау алдында тауарды алушы ТІЖ-де көрсетілген деректердің дұрыстығын салыстырып тексеруі, содан кейін ЭЦҚ-ға қол қою арқылы көрсетілген мәліметтердің сәйкестігін растауы тиіс. Мәліметтер расталғанға дейін сәйкес келмеген жағдайда, мұндай ТІЖ-ды қабылдамау керек. Алушы ТІЖ-ді қабылдамаған кезде жеткізуші түзетілген ТІЖ-ді 3 жұмыс күн ішінде осындай түзетілген ТІЖ негізінде түзетілген ЭШФ-ны жазып бере отырып, рәсімдеуге мүмкіндігі

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

На какие товары оформляется СНТ?

Комитет государственных доходов напоминает, что c 1 апреля 2023 года оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) обязательно: — по нефтепродуктам, алкогольной продукции и товарам, подлежащим прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров (11 кодов ТН ВЭД – холодильники, морозильники), с применением Виртуального склада; — по ввозу/вывозу товаров в рамках ЕАЭС (по всем товарам) без применения Виртуального склада. Таким образом при реализации товаров на территории Казахстана обязательное оформление СНТ предусмотрено только по 3 категориям товаров. По остальным товарам осуществляется на добровольной основе. СНТ оформляется в электронной форме и представляется поставщиком, при ввозе на территорию Республики Казахстан получателем. Какие установлены сроки? СНТ подтверждается либо отклоняется получателем при поставке (перевозке) товара посредством любого вида транспорта – в течение 20 (двадцати) рабочих дней, без использования транспорта – в течение 10 (десяти) календарных дней. Важно знать СНТ является документом, сопровождающим перемещение и реализацию товара, с помощью которого обеспечивается контроль за оборотом товаров. Перед подтверждением СНТ, получателю товара следует произвести сверку корректности отраженных данных в СНТ, после чего, подтвердить соответствие указанных сведений путем подписания ЭЦП. В случае несоответствия сведений до подтверждения следует отклонить такой СНТ. При отклонении СНТ получателем поставщик имеет возможность оформить исправленную СНТ в течении 3-х рабочих дней с

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать