Категория архива: ИПН, ОПВ, СН, СО, ОСМС

Жеке табыс салығы бойынша салық жеңілдіктер көбейтілді

Жеке табыс салығы бойынша салық жеңілдіктерінің тізімі кеңейтілді 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 165-VII ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңымен Салық кодексіне жеке табыс салығын есептеу бойынша өзгерістер енгізілген. Жеке табыс салығы бойынша салық жеңілдіктерінің тізімі кеңейтіліп, цифрлық активтерді сатудан құн өсімінен түсетін кірісті салықтандыру бойынша норма енгізілді. Бұл туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады.         Жеке тұлғаның кірісі ретінде қарастырылмайды:         — ұжымдық, еңбек шарттарында және (немесе) жұмыс берушінің актісінде белгіленген нормалар қызметкерлерге олардың жұмысы жолда өтетін, жол жүру сипатындағы, қызмет көрсетілетін учаскелер шегінде қызметтік сапарлармен байланысты болған жағдайларда өтемақы төлемдері (01.01.2018 ж. бастап ретроспективті қолданысқа енгізіледі); — формалы киім кию және (немесе) оны қамтамасыз ету жөніндегі міндет белгіленген жағдайларда қызметкерге берілген формалы киімнің құны (01.01.2023 ж. қолданысқа енгізіледі); — төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді қабылдауға арналған бақылау-касса машинасын және жабдықты (құрылғыны) қолдануды бұзу фактілері туралы хабарлаған адамның факт расталған жағдайда алатын сыйақы сомасы (01.01.2023 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.) Кірісті түзету келесі кірістер бойынша жүзеге асырылады: — ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстар (01.01.2022 ж. бастап қолданысқа енгізіледі); — жеке тұрғын үй қорындағы жалға алынған тұрғын үйге ақы төлеу үшін бюджет қаражатынан субсидиялар түріндегі табыстар (01.01.2022 ж. бастап қолданысқа енгізіледі); — теңгеде орналастырылған жеке тұлғалардың депозиттері бойынша өтемақы (сыйлықақы) (2023 […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Расширен перечень налоговых льгот по ИПН

Расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по исчислению индивидуального подоходного налога. Расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу, а также включена новая норма по налогообложению прироста стоимости при реализации цифровых активов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.          Не рассматриваются в качестве дохода физического лица: — компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков в пределах норм, установленных коллективным, трудовым договорами и (или) актом работодателя (вводится ретроспективно с 01.01.2018 года); — стоимость выданной работнику форменной одежды, если законодательством установлена обязанность по ее ношению и обеспечению работодателем (вводится с 01.01.2023 года); — сумма вознаграждения лица, сообщившего о фактах нарушения применения контрольно-кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, в случае подтверждения такого факта (вводится с 01.01.2023 года).          Корректировка дохода производится по следующим доходам: — доходы от прироста стоимости при реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (вводится с 01.01.2022 года); — доходы в виде субсидий из средств бюджета для оплаты за арендованное жилье в частном жилищном фонде (вводится с 01.01.2022 года); — компенсация […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Жеке кәсіпкерге табысы болмаса ӘСЖ, КҚК, МӘМС төлеу керек пе

2022 жылы жеке кәсіпкер ӘСЖ, КҚК, МӘМС табысы болмаса өз пайдасына есептеп төлеу керек пе? Әлеуметтік сақтандыру жарналары. Егер жеке кәсіпкердің кірісі болмаса, онда әлеуметтік аударымдар есептелмейді және төленбейді. КҚК. Кіріс болмаған жағдайда жеке кәсіпкер өз пайдасына біржолғы ең төменгі жалақының 10% (60 000 теңге), 60 000 × 10% = 6 000 мөлшерінде КҚК есептеуге және төлеуге құқылы (бірақ міндетті емес) теңгені құрады. МӘМС-ке жарналар. Кіріс болмаған жағдайда жеке кәсіпкер өзі үшін ең төменгі жалақының 1,4 еселенген мөлшерінің 5% (1,4×60 000 = 84 000), 84 000 × 5 % = 4 200 теңге мөлшерінде міндетті медициналық сақтандыруға жарна есептейді.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Как платить налоги ИП если нет дохода в 2022 году

Должен ли в 2022 году ИП производить исчисление и уплату СО, ОПВ, ВОСМС в свою пользу, если нет дохода? Социальные отчисления. Если у индивидуального предпринимателя нет дохода, то социальные отчисления не исчисляются и не уплачиваются.ОПВ. Если нет дохода, ИП вправе (но не обязан) производить исчисление и уплату ОПВ в свою пользу в размере 10 % от однократного размера МЗП (60 000 тенге), 60 000 × 10% = 6 000 тенге.Взносы на ОСМС. Если нет дохода, ИП за себя рассчитывает взнос на ОСМС в размере 5% от 1,4-кратного размера МЗП (1,4 × 60 000 = 84 000), 84 000 × 5% = 4 200 тенге.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Налоговый вычет при исчислении ИПН в 2022 году

Расчет налогового вычета при зарплате менее и более 25 МРП Комитет госдоходов МФ РК сообщает, что с 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают замену минимальной заработной платы (МЗП) на месячный расчетный показатель (МРП) в эквиваленте к ранее действующим суммам. Законом Республики Казахстан от 20.12.2021 года №85-VII приняты изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие в нормах с отражением МЗП (ст. 345, п. 1 ст. 346, п. 5 ст. 360, п.4 ст. 484, ст. 642 Налогового кодекса) замену таких величин на МРП в эквиваленте к ранее действующим суммам. Изменения вступили в силу с 1 января 2022 года. Так, например, ранее до 2022 года, в Налоговом кодексе стандартный вычет, то есть вычет, который исключается при обложении индивидуальным подоходным налогом (ИПН) доходов физического лица, определен в размере 1 МЗП за каждый календарный месяц, в котором начислен доход. Теперь, согласно нововведениям, на 2022 год установлен стандартный вычет в размере 14 МРП*3063 = 42 882 тенге (1 МЗП в 2021 году порядка 14 МРП в 2022 году) 2021 год 2022 год Налоговый вычет 42 500 тенге 42 882 тенге Таким образом, ввиду внесенных изменений порядок расчета не изменен, изменена величина налоговых вычетов. Рассмотрим расчет ИПН на примерах. Пример №1. Расчет ИПН, […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

ИПН на проездной билет

Вопрос: Облагается ли подоходным налогом проездной билет купленный организацией сотруднику? Ответ: В соответствии с п.п.1 статьи 321 Налогового кодекса РК(далее Кодекса) в годовой доход физического лица включаются все виды его доходов, в том числе доход работника. Согласно ст. 323  Кодекса стоимость проездного билета, оплаченного работодателем за работника, будет признаваться доходом работника в натуральной форме, подлежащим налогообложению. Так как стоимость билета признается доходом работника, то данный доход в натуральной форме подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом, социальным налогом и с него производятся все положенные отчисления в ЕНПФ, ГФСС и отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

ОПВ по договорам ГПХ

Вопрос: В нашем ТОО водители работают по договору ГПХ. Мы как юр.лицо являемся заказчиком этих услуг, хотели бы уточнить, должны ли мы как налоговый агент исчислять и уплачивать за водителей ОПВ? и должны ли мы как агент отражать их в своей декларации по ф.200.00? Ответ: В качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), рассматриваются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством Республики Казахстан (далее налоговые агенты)» В подпункт 28 статьи 1 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в определение «Агента по уплате обязательных пенсионных взносов» добавлено уточнение о том, что для физических лиц по договорам ГПХ, агентом по уплате ОПВ является налоговый агент, определенный налоговым законодательством РК. Согласно ответа Председателя КГД МФ РК от 26.10.2018 г. на вопрос от 15.10.2018 г. № 518951: «В форму 200.00 и в правила по ее составлению вносятся ожидаемые изменения, связанные с уплатой ОПВ по договорам ГПХ. В форму 200.00 планируется добавить новое приложение 200.05 «Исчисление налога и социальных платежей по договорам гражданско-правового характера». Однако в форме имеются и другие планируемые поправки, внесение которых будет означать возможность представления формы физическими лицами самостоятельно. Таким образом, возникают следующие вопросы: Кто заполняет […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Исчисление ОПВ при превышении дохода работника в 50 МЗП

Вопрос: Какую сумму брать при исчислении ОПВ при превышении дохода работника в 50 МЗП? Ответ: В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним»  Прописаны новые пределы ОПВ: Обязательные пенсионные взносы для граждан, указанных в подпунктах 1-1), 2), 3) пункта 2 статьи 39 Закона, подлежат уплате в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, и не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, путем взноса наличными деньгами в банки и (или) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для их последующего перечисления на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ. Таким образом, если МЗП в 2019 году 42500 тенге, то 10% от 50*42500 = 212 500 тенге.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

ОПВ и соцналог с работников-нерезидентов

Вопрос: Удерживается ли ОПВ и начисляется ли социальный налог с доходов работников-нерезидентов? Ответ: В соответствии с Законом РК «О правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан» нерезиденты облагаются налогами и сборами в РК на общих основаниях с гражданами РК, если иное не предусмотрено законодательством и международными договорами. Более того, с точки зрения Налогового кодекса, иностранные граждане, постоянно проживающие в Казахстане, квалифицируются как резиденты. Что касается социального и пенсионного обеспечения, то имеют равные с казахстанскими гражданами права только иностранные граждане, постоянно проживающие в РК. Кроме того, в тех случаях, когда для назначения пенсионных выплат и пособий требуется определенный стаж работы, иностранным гражданам может засчитываться стаж их работы за границей на основаниях и в порядке, установленном законодательством и международными договорами РК. В соответствии со статьей 655 НК РК: «Исчисление ИПН по доходам, подлежащим налогообложению у источника выплаты, с учетом положений, предусмотренных пунктом 2 статьи 319 настоящего Кодекса, производится налоговым агентом без осуществления налоговых вычетов путем применения ставки, установленной пунктом 1 статьи 320 настоящего Кодекса (прим. 10%), к сумме следующих доходов физического лица-нерезидента, включая доходы, определенные пунктом 1 статьи 322 настоящего Кодекса (прим. от деятельности в Республике Казахстан по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями)». Таким образом, с дохода сотрудника-нерезидента […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Расчет заработной платы на руки в 2019 году

Вопрос: Как будет рассчитываться заработная плата с 1 января 2019г.? Какая сумма будет применяться в качестве вычета для расчета ИПН? И какие ставки социальных отчислений и отчислений на мед.страхование будут применяться в новом расчете? Ответ: Заработная плата всегда начислялась согласно табеля учета отработанного времени работника и его оклада(тарифной ставки). Согласно изменений, внесенных в Налоговый Кодекс РК(далее Кодекс) с 01 января 2019 года, при исчислении вычетов из заработной платы работника в новом году вместо МЗП применяют МРП, за исключением стандартного вычета для расчета ИПН обычным работникам в размере одного минимального размера заработной платы в соответствии с п.1 ст.346 Кодекса, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января 2019 года, т.е. 42500 тенге. С 1 января 2019 года пункт 1 статьи 341 «Корректировка дохода» дополняется подпунктом 49), согласно которому из дохода физического лица будет исключаться облагаемый доход работника — в размере 90 процентов от суммы такого дохода. Положение настоящего подпункта применяется к доходу работника, не превышающему 25-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года (в 2019 году 63125 тенге). Тем самым, налогооблагаемый доход работника с 1 января 2019 года уменьшен на 90%. Оставшаяся заработная плата будет облагаться ИПН по ставке 10%. В Законе Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» поменялась: Статья 15. Объект […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.