Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды рәсімдеу тұралы бұйрықтың жобасын талқылау

Мемлекеттік кірістер комитеті тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды (ТІЖ) ресімдеу жөніндегі пилоттық жобаны іске асырудың аяқталуын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы арасында 2022 жылғы 30 желтоқсанда бизнесті дамытудың негізгі тәсілдеріне бағдарланған ТІЖ ресімдеу жөніндегі міндеттемелерді түбегейлі қайта қарау жөніндегі ынтымақтастық туралы меморандум жасалғанын ескере отырып, ТІЖ рәсімдеу қағидаларының жобасы әзірленді. Әзірленген жоба мынадай санаттар бойынша ТІЖ рәсімдеу міндеттемелерін көздейді: — 2023 жылғы 10 ақпаннан бастап тауарлардың жекелеген түрлері бойынша ЕАЭО экспорты мен импортына; — 2023 жылғы 1 сәуірден бастап алкоголь, мұнай өнімдері және Қадағалау механизмі туралы келісімге сәйкес қадағалануға жататын тауарлар бойынша, сонымен бірге, ЕАЭО-ның шеңберінде экспорты мен импортына. Осы бұйрық шеңберінде электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде бар мәліметтерді пайдалану негізінде салықтық бақылау оңтайландырылды. Бұйрық жобасы Ашық НҚА (LEGALACTS) порталында орналасқан. (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14393976)   Барлық мүдделі тұлғаларды, қоғамдық бірлестіктерді, бизнес қауымдастықтарды және салық төлеушілерді осы жобаны талқылауға белсенді қатысуды сұраймыз.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Обсуждение Проекта Приказа на оформление СНТ(сопроводительных накладных на товары)

Комитет государственных доходов сообщает, что учитывая завершение реализации Пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ), а также заключение   Меморандума о сотрудничестве между Министерством финансов Республики Казахстан и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 30 декабря 2022 года по кардинальному пересмотру  обязательств по оформлению СНТ, ориентированному на человекоцентричный подход к развитию бизнеса, разработан проект Правил оформления СНТ. Разработанный проект предусматривает обязательство по оформлению СНТ по следующим категориям: — с 10 февраля 2023 года экспорт и импорт ЕАЭС по отдельным видам товаров; — с 1 апреля 2023 года по алкогольной продукции, нефтепродуктам, товарам, подлежащим прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости, а также при экспорте и импорте товаров в рамках ЕАЭС. В рамках данного приказа оптимизирован налоговый контроль на основе использования сведений, имеющихся в информационной системе электронных счетов-фактур. Проект Приказа размещен на Портале Открытые НПА (LEGALACTS). https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14393976   Всех заинтересованных лиц, общественных объединений, бизнес ассоциаций и налогоплательщиков просим принять активное участие в обсуждении данного проекта.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Проект приказа о внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2018 года № 617

Проект приказа о внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2018 года № 617 «Об утверждении формы декларации об активах и обязательствах физического лица и Правил ее составления» (далее – Проект приказа) разработан в целях приведения в соответствии с внесенными изменениями в статьи 631  Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и 45-2 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений  и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее – Закон о внесении изменений в налоговое законодательство), предусматривающими необходимость сдачи декларации об активах и обязательствах физическими лицами, принимающими в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции) антикоррупционное ограничение по открытию и владению счетами (вкладами), а также хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, в которых отражается информация о наличии денег в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, вне зависимости от суммы банковского вклада а также ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением ПФИ, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива), цифровые активы, в том числе за пределами Республики Казахстан. Проект […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап шағын бизнес субъектілері үшін АСР қолдануға кімдер құқылы емес?

Мемлекеттік кірістер комитеті 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілердің шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимдерін (патент, оңайлатылған декларация, арнаулы мобильді қосымшаны пайдалана отырып, белгіленген шегерімді пайдалана отырып) қолдануға құқығы жоқ екенін хабарлайды: — сауда базарларын жалға беру және пайдалану бойынша (ЭҚЖЖ 68203 сауда нарығын жалға беру және пайдалану); — 1, 2, 3 санаттағы сауда объектілерін (сауда базарлары, стационарлық сауда объектілері), сондай-ақ олардың аумағындағы сауда орындарын, сауда объектілерін және қоғамдық тамақтандыру объектілерін қосалқы жалға беру. Мысалы, егер сіз ғимарат иесі болсаңыз және сауда базарларынан басқа кез келген ғимаратты жалға берсеңіз, бұл шектеулердің сізге қатысты жоқ. Негізгі шектеулер ғимаратты одан әрі қосалқы жалға алуға қатысты. 1, 2, 3 санаттағы сауда объектілеріне не жатады? Сауда алаңы 500 шаршы метрден асатын барлық сауда орындары. Сауда алаңы – бұл сатып алушылардың өтуіне, тауарларды сату кезінде сатып алушылармен ақшалай есеп айырысулар жүргізуге және сатып алушыларға қызмет көрсетуге, тауарларды көрсетуге, есептеулер үшін арналған арнайы жабдықтар орналасқан сауда алаңының ауданы. Осылайша, егер сіз осындай ғимараттарды немесе оның бөліктерін қосалқы жалға берсеңіз, онда сіз шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық режимдерін қолдануға құқығыңыз жоқ. Бұл ретте мұндай объектілердің аумағында қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлерге бұл шектеулер қолданылмайтынын атап өткен жөн.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Кто не вправе применять СНР для субъектов малого бизнеса с 1 января 2023 года?

Комитет государственных доходов сообщает, что с 1 января 2023 года не вправе применять специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса (патент, упрощенную декларацию, с использованием специального мобильного приложения, с использованием фиксированного вычета) налогоплательщики, осуществляющие деятельность: — по сдаче в аренду и эксплуатации торгового рынка (ОКЭД 68 203 аренда и эксплуатация торгового рынка); — сдаче в субаренду торговых объектов (торговые рынки, стационарные торговые объекты) 1, 2, 3 категории, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания. Например, если вы являетесь собственник помещения и сдаете в аренду любое помещение, кроме торгового рынка, данные ограничения вас не касаются. Основные ограничения относятся к дальнейшей субаренде помещений. Что относится к торговым объектам 1, 2, 3 категории? Все торговые помещения с торговой площадью свыше 500 квадратных метров. Торговая площадь – это площадь торгового объекта, занятая специальным оборудованием, предназначенная для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей. Таким образом, если вы сдаете в субаренду такие помещения или его части, то вы не имеете права на применение специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса. При этом необходимо отметить, что предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории таких объектов, данные ограничения не касаются.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Сколько платить за ОСМС в 2023 году

С 1 января 2023 года изменены размеры минимальной заработной платы(МЗП) и месячного расчетного показателя(МРП). В связи с этим в Фонде социального медицинского страхования объяснили, кому сколько нужно платить за ОСМС. Как уточняют в Фонде, размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование утверждены в законе об ОСМС, они также остались без изменений в новом году. Однако в связи с увеличением базовых финансовых показателей, таких как МРП и МЗП, суммы взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей корректируются. КТО И СКОЛЬКО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ОСМС В 2023 ГОДУ? Работодатели за работников – 3% от размера заработной платы. Однако облагаемый доход не может превышать 10 МЗП (700 000 тенге), то есть максимально возможное отчисление работодателя составит 21 000 тенге в месяц. Наемные работники и работники по договору ГПХ – 2% от своего дохода. Так как объект обложения составляет не более 10 МЗП, то максимально возможный взнос составит 14 000 тенге. Индивидуальные предприниматели – 5% от 1,4-кратного МЗП, то есть 4 900 тенге. Самозанятые граждане (плательщики ЕСП): для жителей городов республиканского и областного значения размер ЕСП составляет 1 МРП, то есть 3 450 тенге. для жителей остальных населенных пунктов ЕСП составляет 0,5 МРП, то есть 1725 тенге. Самостоятельные плательщики – 5% от 1 МЗП, то есть 3 500 тенге. Также с 2023 года введен […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Қаржылық жалдауға берілген мүлікке мүлік салығын салу

2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 165-VII Қазақстан Республикасының Заңымен Салық кодексіне қаржылық жалдауға берілген мүлікке салығын салу бойынша өзгерістер енгізілген. Бұл туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады. Қаржылық жалдауға берілген мүлікке мүлік салығын салу мәселесі реттелді, атап айтқанда, жалға беруші қаржылық жалдауға (қаржылық лизингке емес) берілген мүлік бойынша мүлік салығын төлеуші деп танылатыны анықталды. Мұндай мүлік бойынша салық базасы ҚЕХС немесе бухгалтерлік есепке  сәйкес айқындалған дебиторлық берешектің (ұзақ мерзімді) орташа жылдық сомасы болып табылады. Бұл норма 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Исчисление налога на имущество по имуществу, переданному в финансовую аренду

Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по налогообложению имущества, переданного в финансовую аренду. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. Урегулирован вопрос обложения налогом на имущество имущества, переданного в финансовую аренду. А именно, определено, что арендодатель признается плательщиком налога на имущество по имуществу, переданному в финансовую аренду (не финансовый лизинг). Налоговой базой по такому имуществу является среднегодовая сумма дебиторской задолженности (долгосрочной), определяемая в соответствии с МСФО или бухгалтерским учетом. Норма вводится в действие с 1 января 2023 года.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Қазақстан Республикасының кедендік шекарасындағы электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесін іске қосу

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті ҚР ҰҚК Шекара қызметімен бірлесіп ЕАЭО-ның сыртқы шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының кедендік шекарасындағы 12 өткізу пунктінде электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесінің пилоттық іске қосылғаны туралы хабарлайды. 2022 жылғы 23 қарашада Qoldau.kz («cargoruqsat» мобильді қосымшасы) сайтында «Аақпараттық-есепке алу орталығы» АҚ платформасында «Достық авто» өткізу пунктінде электрондық кезек жүйесін енгізу бойынша алғашқы пилоттық жоба іске қосылды. Іске қосылған сәттен бастап бұл жүйені 4,2 мыңнан астам пайдаланушы пайдаланды, брондауға байланысты 28 мыңнан астам операция жасалды. Электрондық кезек жүйесін құрудың мақсаты көлік құралдарының, жүктер мен тауарлардың өткізу пунктіне кіру кезектілігін қалыптастыру процесінің ашықтығы мен цифрландырылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ елдің транзиттік-көліктік және экспорттық әлеуетін арттыру болып табылады. Жүйені ҚР ҚМ «Ақпараттық-есепке алу орталығы» АҚ мамандары әзірледі. Бұл жүйе барынша ыңғайлы және ашық болып табылады, жүргізуші көрсетілген порталда тіркелгеннен кейін немесе мобильді қосымша арқылы жол жүру үшін бос күн мен уақытты таңдайды. Бұл ретте жүргізуші өз кезегі туралы СМС-хабарлама алады. Уақытша схемамен және электрондық кезекті енгізу мерзімдерімен ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми интернет-ресурстарында (kgd.gov.kz) және веб-сайт CargoRuqsat.kz (CGR.qoldau.kz) танысуға болады. Электрондық кезек енгізілетін өткізу пункттерінің тізімі: 1) Темір-Баба (Маңғыстау облысы); 2) Нұр Жолы (Жетісу облысы); 3) Тәжен (Маңғыстау облысы); 4) Жібек Жолы (Түркістан облысы); 5) Целинный (Түркістан облысы); 6) Сырдария (Түркістан облысы); […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Запуск автоматизированной системы электронной очереди на таможенной границе Республики Казахстан

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Пограничной службой КНБ РК сообщает о пилотном запуске автоматизированной системы электронной очереди в 12 пунктах пропуска на таможенной границе Республики Казахстан совпадающей с внешней границей ЕАЭС. 23 ноября 2022 года был запущен первый пилотный проект по внедрению системы электронной очереди в пункте пропуска «Достык авто» на платформе АО «Информационно-учетный центр» на сайте Qoldau.kz (мобильное приложение «CargoRuqsat»). С момента запуска данной системой воспользовались более 4,2 тысяч пользователей, произведено более 28 тысяч операций, связанных с бронированием. Целью создания системы электронной очереди является обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очерёдности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны. Система разработана специалистами АО «Информационно-учетный центр» МФ РК. Данная система является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает СМС-оповещение о своей очереди. Ознакомиться с временной схемой и со сроками внедрения электронной очереди можно на официальных интернет-ресурсах Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz) и веб-сайте CargoRuqsat.kz (CGR.qoldau.kz). Список пунктов пропуска, на которых внедряется электронная очередь: 1) Темир-Баба (Мангистауская область); 2) Нур Жолы (область Жетісу); 3) Тажен (Мангистауская область); 4) Жибек Жолы (Туркестанская область); 5) Целинный (Туркестанская […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.