Категория архива: База знаний

15 қыркүйекте жалпыға бірдей декларациялаудың мерзімі аяқталады

Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстанда 2023 жылғы       15 қыркүйекте жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңінің декларациясын электронды түрде тапсырудың мерзімі аяқталатынын еске салады! Биыл активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны (250.00-нысан) мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік ұйымдардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің штаттық қызметкерлері, сондай-ақ олардың жұбайлары алғаш рет табыс етеді. Мұндай ұйымдарға азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызмет көрсететін жеке тұлғалар және олардың жұбайлары (мұндай ұйымдардың штаттық қызметкерлері болып табылмайтын) 2023 жылы декларацияны табыс етпейді. Декларацияны «Салық төлеушінің кабинеті» (cabinet.salyk.kz), «электрондық үкімет» порталы (egov.kz) сервистерінің көмегімен жәнеe-Salyq Azamat, eGov mobile, Halyk мобильді қосымшасы арқылы ұсынуға болады. Жеке тұлғалар декларацияны тұрғылықты (тіркелген) жері бойынша табыс етеді. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсырудың толық нұсқаулығы мына сілтемелер бойынша орналасқан: https://www.youtube.com/watch?v=A5vPs_y9DY0 https://www.youtube.com/watch?v=33MzJR1DL6I

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

15 сентября завершается срок подачи декларации ф.250

Комитет государственных доходов напоминает, что 15 сентября 2023 года завершается срок сдачи декларации второго этапа всеобщего декларирования в электронном виде! Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые должны представить штатные работники государственных учреждений, бюджетных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги. При этом физические лица, оказывающие услуги по договору гражданско-правового характера, то есть не являющиеся штатными работниками таких организаций, не представляют Декларацию в 2023 году. Физическим лицом декларация представляется по месту жительства (прописки). Декларацию можно предоставить с помощью сервисов «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), портал «электронного правительства» (egov.kz) и через мобильное приложение e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk. Пошаговая инструкция по порядку заполнения декларации об активах и обязательствах доступна по ссылкам: https://www.youtube.com/watch?v=A5vPs_y9DY0 https://www.youtube.com/watch?v=33MzJR1DL6I

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Онлайн бақылау-касса машиналарына қатысты маңызды ақпарат

Мемлекеттік кірістер комитеті кәсіпкерлікті қолдау және дамыту, сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында фискалдық деректер операторларымен (ФДО), бақылау-касса машиналарының өндірушілерімен және жеткізушілерімен бірлесіп, деректерді онлайн бақылау-касса машиналарынан ФДО-ның («Қазақтелеком» АҚ, «Транстелеком» АҚ, «Jusan Mobile» АҚ, «КаР-Тел» ЖШС) серверіне беру 2.0.2 нұсқалы Хаттаманы жасау бойынша жұмыстар жүргізді. 2.0.2 Хаттамасының артықшылығы: Клиенттің талабы бойынша фискалдық чекте сатып алушының ЖСН/БСН көрсету мүмкіндігі. Егер сатып алушының чегінде ЖСН немесе БСН көрсетілсе, онда 1 000 АЕК-тен асатын мәмілелер бойынша ҚҚС төлемейтіндер үшін мұндай чек электрондық шот-фактураның орнына КТС шегеруге арналған растаушы құжат болып табылады; Төлемнің жаңа түрі қосылды – Мобильді төлем; Тауардың атауын көрсету мүмкіндігі. Салық заңнамасын сақтау мақсатында, онлайн-БКМ-ның Хаттаманың 2.0.2 нұсқасына сәйкестігін тексеру қажет. Егер онлайн-БКМ 2.0.2 Хаттамасынан басқа Хаттамаларда жұмыс істейтін болса, онлайн-БКМ-ді 2.0.2 нұсқасының Хаттамасына алдын ала қайта бағдарламалау қажет. Сондай-ақ, жалпыға бірдей 2.0.2 Хаттамасына көшу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде, 2023 жылғы 1 тамыздан бастап 1.2.5 нұсқалы хаттаманы бұғаттау жоспарланып отырғанын хабарлаймыз. «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 284-бабының 3-тармағына сәйкес бақылау – бақылау-кассалық машинаның чегін немесе тауар чегін бермеу не бақылау-кассалық машинаның чегін немесе тауар чегін тауарға немесе көрсетілетін қызметке төленген сомадан артық немесе кем сомаға беру – ескертуге әкеп соғады, ал бір жыл ішінде қайталап әрекет жасалған жағдайда айыппұл салынатынын […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в ККМ

Важная информация по онлайн контрольно-кассовым машинам

Комитетом государственных доходов в целях поддержки и развития предпринимательства, а также защиты прав потребителей совместно с операторами фискальных данных (ОФД), производителями и поставщиками ККМ проведена работа по созданию Протокола передачи данных с онлайн-ККМ на сервера ОФД (АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Jusan Mobile», ТОО «КаР-Тел») версии 2.0.2.      Преимущества Протокола 2.0.2: Возможность в фискальном чеке по требованию клиента отражения ИИН/БИН покупателя. Если отразили ИИН или БИН в чеке покупателя, то такой чек для неплательщиков НДС по сделкам, превышающим 1 000 МРП будет являться подтверждающим документом для вычета КПН вместо электронной счет-фактуры; Добавлен новый тип платежа – Мобильный платеж; Возможность отображения наименования товара в фискальном чеке. В целях соблюдения налогового законодательства необходимо проверить онлайн-ККМ на соответствие Протокола версии 2.0.2. В случае, если онлайн-ККМ работает на иных Протоколах отличных от Протокола 2.0.2 необходимо заблаговременно перепрограммировать онлайн-ККМ на Протокол версии 2.0.2. Также сообщаем, что в рамках проводимой работы по всеобщему переходу на Протокол 2.0.2 с 1 августа 2023 года планируется блокировка Протокола версии 1.2.5. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 284 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» невыдача чека ККМ или товарного чека либо выдача чека ККМ или товарного чека на сумму больше или меньше уплаченной за товар или услугу –  влечет предупреждение, […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в ККМ

Налоговая учетная политика (образец)

Общие положения Налоговый учет Компании основывается на данных бухгалтерского учета Компании, с учетом особенностей, определенных Налоговым кодексом и Налоговой учетной политикой. Порядок ведения бухгалтерской документации устанавливается законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также внутренними документами Компании. В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса, Компания для целей ведения Налогового учета, в том числе составления и представления налоговых форм, может назначить Представителя, который должен строго руководствоваться положениями Налогового законодательства и Налоговой учетной политики. При этом, Компания вправе предоставить такому Представителю как полное ведение Налогового учета, так и в части, определенной договором между Компанией и Представителем.  Нормативная  база Нормативной базой ведения Налогового учета Компании являются следующие нормативные правовые акты, оказывающие влияние на порядок ведения Налогового учета Компании: Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс); Налоговый кодекс № 209-II в части положений, действие которых продлено Законом о введении в действие; Таможенный кодекс; НСФО; Закон РК «О бухгалтерском учете»; Финансовая учетная политика. Виды налогов, уплачиваемые компанией Осуществляя деятельность, Компания уплачивает следующие виды налогов в соответствии с Налоговым законодательством, действующим на дату возникновения налоговых обязательств: КПН; НДС; социальный налог; налог на транспортные средства; земельный налог; налог на имущество. Осуществляя деятельность, Компания уплачивает […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Изменения в Правила ведения бухгалтерского учета

Приказом МФ РК от 15.05.2023 г. внесены изменения в Правила ведения бухгалтерского учета в Казахстане, ранее утвержденные Приказом №241 от 31.03.2015 г. Изменения коснулись документального оформления передачи и реализации активов, приема наличных и учета подотчетных сумм. Изменения вступают в силу с 02.06.2023 г. С этой даты бухгалтера обязаны: при реализации активов в качестве запасов применять накладную на отпуск запасов на сторону по форме, утвержденной Приказом №562; для оформления передачи активов применять акты приемки – передачи, формы которых утверждены Приказом №562. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами на каждый отдельный объект или компонент объекта; принимать наличные деньги в кассу субъекта по приходному кассовому ордеру, форма которого утверждена Приказом №562. При приеме наличных выдается квитанция, а при использовании ККМ вместо квитанции выдается чек ККМ; подотчетные суммы выдаются работникам субъекта, а также работникам направляющей стороны, учет подотчетных сумм ведется в разрезе каждого работника, работника направляющей стороны. в Учетной политике в зависимости от назначения устанавливаются сроки предоставления авансового отчета подотчетного лица, возврата наличных денежных средств. взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый период у одного и того же проверяемого лица, в отношении запасов одного и того же наименования и […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Филиалдар мен басқа тұлғалар үшін салықты қалай төлеген дұрыс

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті бухгалтерлердің, бюджетпен есеп айырысу бойынша жауапты адамдардың, сот орындаушыларының назарына мынадай ақпаратты жеткізеді. Салық кодексінің 36-бабына сәйкес, егер Салық кодексінде өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші салықтық міндеттемені орындауды өз бетінше жүзеге асырады. Бұл ретте төлем құжаттарын рәсімдеу тәртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларында (Қағидалар) көзделген. Мемлекеттік кірістер комитетінің ақпараттық жүйесінде жүргізілетін салық төлеушілердің жеке шоттарына төлемдерді тарату «төлемді жөнелтуші» төлем құжатының бөлігінде көрсетілген салық төлеушінің ЖСН/БСН нөмірлері бойынша автоматты түрде жүргізіледі.       Қағидалардың 15-тармағына сәйкес заңды тұлғаның бюджетке төлемдер, сондай-ақ өзінің оқшауланған бөлімшесі үшін әлеуметтік төлемдер төлеген кезде «төлем тағайындау» бағанында келесі ретпен БСН және міндеттемелері бойынша төлем жүзеге асырылатын заңды тұлғаның оқшауланған бөлімшесінің атауы, төлем мақсаты көрсетіледі. Сондай-ақ Қағидаларда сот орындаушысы борышкердің міндеттемелері бойынша бюджетке төлемдерді атқарушылық іс жүргізу шеңберінде төлеген кезде «төлем тағайындау» бөлігінде келесі ретпен төлем жүзеге асырылатын борышкердің ЖСН, оның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) немесе тегі мен аты-жөні, төлемнің мақсаты көрсетілетіні көзделген. Осылайша, егер төлем құжатының «төлем тағайындау» бөлігінде басқа салық төлеушінің ЖСН/БСН нөмірі көрсетілген жағдайда, онда ақпараттық жүйеде төлемді тарату «төлемді тағайындау» бөлігінде […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Как правильно платить налоги за филиалы и другие лица

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения бухгалтеров, лиц, ответственных по расчетам с бюджетом,  судебных исполнителей следующую информацию. Согласно статье 36 Налогового кодекса исполнение налогового обязательства осуществляется налогоплательщиком самостоятельно, если иное не установлено Налоговым кодексом. При этом порядок оформления платежных документов предусмотрен Правилами осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 (Правила). Разноска платежей в лицевые счета налогоплательщиков, которые ведутся в информационной системе КГД МФ РК «Централизованные унифицированные лицевые счета» (ИС ЦУЛС), производится автоматически по ИИН/БИН налогоплательщика, указанному в поле платежного документа «отправитель платежа». Согласно пункту 15 Правил при уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также  социальных платежей за свое обособленное подразделение в графе «назначение платежа» в следующей последовательности указываются БИН и наименование обособленного подразделения юридического лица, по обязательствам которого осуществляется платеж, назначение платежа. Также Правилами предусмотрено, что при уплате судебным исполнителем в рамках исполнительного производства платежей в бюджет по обязательствам должника в графе «назначение платежа» в следующей последовательности указываются ИИН должника, за которого осуществляется платеж, его фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо фамилия и инициалы, назначение платежа. Таким образом, в случае, если в поле платежного документа «назначение […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Порядок приостановления (возобновления) представления налоговой отчетности

О порядке приостановления (возобновления) представления налоговой отчетности рассказали в Комитете государственных доходов Согласно пункту 1 статьи 213 Налогового кодекса Республики Казахстан, налогоплательщик имеет право на основании налогового заявления приостановить представление налоговой отчетности, продлить срок приостановления представления налоговой отчетности или возобновить представление налоговой отчетности. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении деятельности, или продлении срока приостановления представления налоговой отчетности, налогоплательщик (налоговый агент) по месту регистрации деятельности представляет в орган государственных доходов налоговое заявление. В случае принятия решения о приостановлении деятельности на предстоящий период предоставляется налоговая отчетность и налоговое заявление.  Налоговое заявление о приостановлении деятельности можно подать одновременно с предоставлением налоговой отчетностью либо после ее предоставления. Если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представления налогового заявления о приостановлении деятельности, то представление такой отчетности производится до даты представления налогового заявления. Общий срок приостановления представления налоговой отчетности с учетом его продления не должен превышать срок исковой давности, установленный статьей 48 Налогового Кодекса, то есть три года. В случае принятия решения о возобновлении деятельности, до окончания срока приостановления деятельности представляется налоговое заявление. В случае принятия решения о продлении срока приостановления представления налоговой отчетности, представляется налоговое заявление. Продление осуществляется на период, указанный в налоговом заявлении, с учетом общего срока, который не должен превышать три года. Орган государственных доходов в течение одного рабочего дня с даты получения налогового заявления […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Салық есептілігін ұсынуды тоқтату тұралы

Мемлекеттік кірістер комитетінде салық есептілігін ұсынуды тоқтата тұру (қайта бастау) тәртібі туралы түсіндірді Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 213-бабының 1-тармағына сәйкес салық төлеушінің салық өтініші негізінде салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұруға, салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзартуға немесе салық есептілігін табыс етуді қайта бастауға құқығы бар. Қызметті тоқтата тұру немесе қайта бастау немесе салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданған жағдайда, қызметті тіркеу орны бойынша салық төлеуші (салық агенті) мемлекеттік кірістер органына салық өтінішін ұсынады. Алдағы кезеңге қызметті тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайда салықтық есептілік және салықтық өтініш ұсынылады. Қызметті тоқтата тұру туралы салықтық өтінішті салық есептілігімен бір мезгілде ұсынып немесе есептіліктен кейін беруге болады. Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі қызметті тоқтата тұру туралы салық өтініші табыс етілгеннен кейін басталса, онда мұндай есептілікті табыс ету салық өтініші табыс етілген күнге дейін жүргізіледі. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұрудың жалпы мерзімі Салық Кодексінің 48-бабында белгіленген талап ету мерзімінен, яғни үш жылдан аспауы тиіс. Қызметті тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін, қызметті қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, салықтық өтініш беріледі. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданған жағдайда салық өтініші табыс етіледі. Ұзарту үш жылдан аспайтын жалпы мерзімді ескере […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.