Категория архива: Специальные налоговые режимы

Бөлшек салықтың ставкаларын төмендету тұралы

Салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес, ретроспективті түрде, 01.01.2023 жылдан бастап бөлшек салықтың арнаулы салық режимінің (бұдан әрі – АСР) қолданылуы қайта басталды. Бөлшек салықтың АСР мынадай шарттарға сәйкес келетін салық төлеушілер қолдануға құқылы: 1) салықтық кезең ішіндегі жұмыскерлердің орташа тізімдік саны 200 адамнан аспайды; 2) күнтізбелік жылдағы кірісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 600 000 айлық есептік көрсеткіштен аспайды; 3) осы режимді қолдану мақсаттарында Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған қызмет түрлерінің тек қана біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 22 мамырдағы № 393 қаулысы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2300000393). Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, КТС/ЖТС-ын есептеуді бөлшек салықтың АСР-ін қолдану кезінде салық төлеуші есепті салықтық кезең ішінде салық салу объектісіне мынадай мөлшердегі мөлшерлемені өз бетінше қолдану арқылы жүргізеді: Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде салықтық кезеңде алынған (алынуға жататын) кірістер бойынша – 4 %; КТС/ЖТС-ын есептеу үшін шығыстар сомаларын шегерімге жатқызу бойынша осы Кодекстің 242-б. 3-2-т. нормаларын қолданатын салық төлеушілерге тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістер бойынша – 8 % (Салық кодексінің 696-3 б. 4 т.). Сонымен қатар, жергілікті өкілді органдардың белгіленген қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне қарай мөлшерлемені  (4%) 50 %-ан аспайтын мөлшерде төмендетуге құқығы бар. Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Снижение ставок розничного налога

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс, ретроспективно, с 01.01.2023 года, возобновлено действие специального налогового режима (СНР) розничного налога. СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям: 1) среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек; 2) доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; 3) осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима (Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2023 года № 393 http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000393). Так, исчисление КПН/ИПН, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении СНР розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере: 4 % по доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами; 8 % по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг налогоплательщикам, которые применяют нормы п. 3-2 ст. 242 Налогового кодекса по отнесению сумм расходов на вычеты для исчисления КПН/ИПН  (п. 4 ст. 696-3 Налогового кодекса). Вместе с тем, местные представительные органы (маслихаты) имеют право понижать размер ставки (4 %), не более чем на 50 % в зависимости от вида деятельности и места нахождения […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Бөлшек салықты кім пайдана алады

Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану мақсаттары үшін қызмет түрлерін айқындау және «Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану мақсаттары үшін қызмет түрлерін айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 2 ақпандағы № 30 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 17 қарашадағы № 912 қаулысының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 22 мамырдағы № 393 қаулысы ЗҚАИ-ның ескертпесі! Қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 696-3-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДI: Осы қаулыға қосымшағасәйкес бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану мақсаттары үшін қызмет түрлері айқындалсын. «Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану мақсаттары үшін қызмет түрлерін айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 2 ақпандағы № 30 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 17 қарашадағы № 912 қаулысыныңкүші жойылды деп танылсын. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.       Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Ә. Смайылов     Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 22 мамырдағы № 393 қаулысына қосымша Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану мақсаттары үшін қызмет түрлері Р/с № ЭҚЖЖ Қызмет түрлері 1 2 3 […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Виды деятельности по розничному налогу

Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 912 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года № 30 «Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога» Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2023 года № 393 В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 696-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: Определить виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога согласно приложениюк настоящему постановлению. Признать утратившим силу постановлениеПравительства Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 912 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года № 30 «Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога». Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.       Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов     Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2023 года № 393 Виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога № п/п […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Что делать ИП при превышении лимита дохода?

Налоговый кодекс устанавливает предельные лимиты дохода для предпринимателей на специальных режимах (ст.683 НК РК) и для тех, кто может работать без обязательной постановки на учет по НДС (п.4 ст.82 НК РК). В 2023 г. действуют следующие лимиты: ИП на патенте -3 528 МРП в год или 12 171600тнг; ИП и ТОО на упрощенке -24 038 МРП в полугодие или 82 931 100тнг ; ТОО с использованием режима фиксированного вычета -114 184 МРП или 393 934800тнг; лимит по постановке на учет по НДС -20 000 МРП в год или 69 000000тнг. Задача предпринимателя –не превысить лимит за отчетный период. Если же лимит превышен, следует: точно определить дату превышения лимита; подать соответствующее заявление ( о переходе на ОУР или о постановке на учет по НДС). Для подачи заявлений установлены свои сроки, которые следует соблюсти: для перехода на ОУР -5 рабочих дней с даты превышения; для постановки на учет по НДС – 10 рабочих дней со дня окончания месяца, в котором был превышен предел. Что же грозит предпринимателю, если он не только превысил установленный лимит, но и пропустил сроки подачи заявлений? Если дело касается только смены налогового режима, то на первый раз предприниматель отделается просто предупреждением. За нарушение срока постановки на учет по НДС наказание более суровое: штраф 50 […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Жеке кәсіпкер қандай салықтар мен аударымдар төлеуі тиіс ?

2023 жылы ЖК жеңілдетілген түрде: Өзім үшін, ай сайын: — OPV — міндетті зейнетақы жарналары; — ЖО — әлеуметтік аударымдар; — VOSMS — медициналық сақтандыруға жарналар. ЖК ₸ үшін ең аз 7 000 OPV және ЖО үшін 2 450 ₸ мөлшерін өзі анықтайды. Кіріс болмаған ай үшін OPV мен ЖО-ны өзі үшін төлеуге міндетті емес. VOSMS табысы болмаса да ай сайын төлеп отыру керек. Жалдамалы қызметкер үшін, ай сайын: — OPV — міндетті зейнетақы жарналары; — ЖО — әлеуметтік аударымдар; — VOSMS — медициналық сақтандыруға арналған жарналар; — OOSMS — медициналық сақтандыруға аударымдар; — IPN — жеке табыс салығы. Өзіне және қызметкерлеріне салынатын салықтарды әр айдың 25-не дейін төлеу қажет. Оңайлатылған ЖК өзі үшін IPN және ҚН ай сайын емес, жарты жылда бір рет 910.00. н ұсынғаннан кейін төлейді. Ставка IPN 1,5% және ҚН -1,5% (оңайлатылған ЖК табысынан жиынтығы салықтар табыстың 3% құрайды). Табыс салығын бірінші жартыжылдық үшін 25 тамызға дейін, екінші жартыжылдық үшін — келесі жылдың 25 ақпанына дейін төлеу керек. Назар аударыңыз Егер компанияның айналымы: бір жылда 20 000 АЕК-тен (69 000 000тг) асады — ҚҚС бойынша есепке тұрып, тоқсанына қосымша 12% төлеу керек. жартыжылдықта 24 038 АЕК-тен (82 931 100тнг) асады — компанияның жалпы белгіленген режимге көшуі […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Какие налоги и отчисления должен платить ИП на упрощенке в Казахстане?

В 2023 году ИП на упрощенке оплачивает: За себя, ежемесячно: — ОПВ — обязательные пенсионные взносы; — СО — социальные отчисления; — ВОСМС — взносы на медицинское страхование. ИП сам определяет размер, минимум 7 000 ₸ для ОПВ и 2 450 ₸ для СО. За месяц, в котором не было дохода, оплачивать ОПВ и СО за себя необязательно. ВОСМС нужно платить ежемесячно даже если не было дохода. За наемного работника, ежемесячно: — ОПВ — обязательные пенсионные взносы; — СО — социальные отчисления; — ВОСМС — взносы на медицинское страхование; — ООСМС — отчисления на медицинское страхование; — ИПН — индивидуальный подоходный налог. Налоги за себя и за работников необходимо оплачивать до 25 числа каждого месяца. ИПН и СН за себя ИП на упрощенке платит не ежемесячно, а раз в полугодие, после предоставления ф.910.00. Ставка ИПН 1,5% и СН -1,5% (итого с дохода ИП на упрощенке налоги составят 3% от дохода). Налоги от дохода нужно оплачивать за первое полугодие до 25 августа, за второе — до 25 февраля следующего года. Обратите вниманиеЕсли оборот компании: превышает 20 000 МРП за год(69 000 000тнг) — нужно встать на учет по НДС и платить дополнительно 12% раз в квартал. превышает 24 038 МРП за полугодие(82 931 100тнг) — компании необходимо перейти на общеустановленный режим. Уплатить все налоги и отчисления можно в мобильном приложении Kaspi Pay в сервисе «Налоги».

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Что платит ИП на упрощенке если нет дохода?

В случае отсутствия дохода ИП вправе (но не обязан!) уплачивать ОПВ в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10% от 1 МЗП. Если не оплачивать ОПВ в свою пользу при отсутствии дохода, это не будет нарушением. Касательно СО: согласно п. 2, 5 ст. 15 закона «Об обязательном социальном страховании» объектом исчисления СО для ИП за себя является сумма получаемого дохода, определяемая ими самостоятельно для целей исчисления СО в свою пользу, но (как и в случае в ОПВ) не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с НК РК. Однако диапазон сумм, которые можно принять для себя в качестве базы для расчета СО за себя ниже, чем по ОПВ: от 1 до 7 МЗП. Ставка применяется в размере 3,5%. При отсутствии дохода СО не уплачиваются. Касательно медстрахования: согласно п. 5 ст. 28 закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» ВОСМС ИП устанавливаются в размере 5% от объекта исчисления взносов. При этом объект исчисления взносов ИП установлен четко: 1,4 МЗП. Исключение – ИП, приостановившие представление налоговой отчетности в соответствии с НК РК. Т.е. если ИП действующее, то ВОСМС платить придется вне зависимости от того, был ли за месяц доход или нет. Таким образом, если у ИП на упрощенке есть доход, он уплачивает […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Специальный налоговый режим розничного налога с июня 2023 года

31 мая текущего года опубликовано постановление Правительства Республики Казахстан №393 от 22.05.23г. (далее Постановление), которым утвержден перечень видов деятельности, разрешенных для применения специального налогового режима розничного налога (СНР розничного налога). Ранее Комитетом сообщалось о принятом решении по продлению срока предоставления Уведомления до введения в действие вышеуказанного Постановления Правительства РК. Напоминаем, что применения данного режима с 1 января текущего года  налогоплательщики-неплательщики НДС, в соответствии с нормами Закона о введении в действие Налогового кодекса, должны были представить соответствующее уведомление до 1 мая текущего года. Таким образом, в дополнение к ранее опубликованному разъяснению сообщаем, что  для перехода на указанный налоговый режим в период с 1 января 2023г. налогоплательщикам-неплательщикам НДС необходимо представить уведомление о применяемом режиме налогообложения до 10 июня текущего года включительно. Уведомление представляется  в Управление государственных доходов (УГД) по месту нахождения налогоплательщика. Уведомление можно представить через Кабинет налогоплательщика. При этом для перехода на СНР розничного налога ретроспективно с 01.01.2023г., во 2-м разделе Уведомления «G. на СНР розничного налога», необходимо указать причину в строке «В. несоответствия условиям применения СНР» и дату 01.01.2023 года, что позволит применить данный режим с этой даты. Плательщики НДС для перехода на указанный налоговый режим представляют в УГД до указанной даты Уведомления (с отметкой во 2-м разделе «G. на […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Кто может перейти на розничный налог?

Розничный налог — это новый специальный налоговый режим для ИП и ТОО. Он был введен два года назад, как эксперимент, чтобы помочь предпринимателям прийти в себя после пандемии. Эксперимент получился удачным. Поэтому розничный налог решили перевести на постоянную основу. Сначала предполагалось, что он появится только в 2024 году вместе с новым Налоговым кодексом. Но предприниматели и бизнес-ассоциации активно выступали за то, чтобы применять розничный налог уже с 2023 года. В марте 2023 президент подписал поправки о включении розничного налога в Налоговый кодекс. А на днях правительство подпишет приказ по утвержденным видам деятельности, но уже официально разрешено переходить на розничный налог компаниям по 190 видам деятельности задним числом с 1 января 2023 без подписания приказа, если предприниматель еще не состоит на учете по НДС. Если состоит, то перейти на новый налоговый режим можно с текущего периода. Новый режим хорош тем, что обороты предпринимателей не учитываются для постановки на учет по НДС. А ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет: 4% — если вы продаете товары или предоставляете услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога. 8% — если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме, применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ. Налог рассчитывается от оборота за минусом зарплаты работникам. На сегодняшний момент правительство определило 190 видов деятельности, по которым можно и использовать новый налоговый режим. Это самые распространенные виды, которыми занимается большинство предпринимателей — торговля и разные виды услуг. Список не окончательный, он еще будет пополняться. Новый налоговый режим смогут использовать предприятия, у которых не более 200 наемных работников и оборот до 600 000 […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.