Категория архива: Специальные налоговые режимы

Розничный налог в 2023 году

20 марта 2023 года Президентом Республики Казахстан подписан закон, где специальный налоговый режим(СНР) розничного налога ретроспективно введен с 1 января 2023 года ( т.е. задним числом). Так, СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, у которых: среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек; доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя (в 2023г. – около 2-х млрд.тенге); осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима; База для расчёта Розничного налога: оборот за период за минусом заработной платы; Ставка розничного налога: для продажи физическим лицам — 4%, и  8% при продажах юридическими лицами.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданудың шарттары

Биылғы жылдың 20 наурызында Қазақстан Республикасының Президенті Заңға қол қойып, онда бөлшек салықтың арнаулы салық режимі 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап ретроспективті түрде енгізілді. Мемлекеттік кірістер комитетінде қайтақалпына келтірілген салық режимінің жаңаталаптарын түсіндірді. Сонымен, бөлшек салықтың арнаулы салық режимін мына шарттарға сәйкес келген салық төлеушілер қолдануға құқылы: — салық кезеңінде қызметкерлердің орташа тізімдік саны 200 адамнан аспайды; — күнтізбелік жылдағы табыс 600 000 айлық есептік көрсеткіштен аспайды (2023 жылы – шамамен 2 млрд. теңге); — осы режимді қолдану үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған қызмет түрлерінің біреуін немесе бірнешеуін ғана жүзеге асырады. Бөлшек салық ставкалары: — 4% — Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде салық кезеңі үшін алынған (алынуға жататын) барлық кірістер бойынша. Бұл ретте жергілікті өкілді органдардың (Мәслихат) бөлшек салық ставкасының мөлшерін 50% — ға, яғни 4% — дан 2%-ға дейін төмендетуге құқығы бар; — 8% — кәсіпкерлік субъектілеріне тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістер бойынша, мұндай шығыстарға шегерімдер сомасын құжаттамалық растау қажет болған жағдайда (сатып алушының ЖСН / БСН көрсете отырып, электрондық шот-фактура жазып немесе чек бере отырып). Бұл ставканың мөлшері төмендетілмейді. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимінқолданатын салық төлеушілер қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайды. Бұл ретте қоғамдық тамақтану саласындағы қызметті жүзеге асыратын және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 мамырға дейінгі кезеңде бөлшек салық режиміне көшу үшін хабарлама ұсынған тұлғаларға қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтініш беру бойынша міндеттеме туындамайды.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Условия применения специального налогового режима розничного налога

20 марта т.г. Президентом Республики Казахстан подписан закон, где специальный налоговый режим(СНР) розничного налога ретроспективно введен с 1 января 2023 года. В Комитете государственных доходов разъяснили новые условия применения реанимированного налогового режима. Так, СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, у которых: — среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек; — доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя (в 2023г. – около 2-х млрд.тенге); — осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима. Ставки СНР розничного налога: — 4% — по всем доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами. При этом местные представительные органы имеют право понижать размер ставки розничного налога на 50 %, то есть от 4 % до 2%; — 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счете-фактуры или  выдачи чека с указанием ИИН/БИН покупателя). Размер данной ставки не подлежит снижению. Налогоплательщики, применяющие СНР розничного налога, не являются плательщиками НДС. При этом у лиц, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и представивших уведомление для перехода на режим розничного налога в период с 1 января 2023 года до 1 мая 2023 года, не возникает обязательство по […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Специальные налоговые режимы что изменилось с 2023 года

Изменения и дополнения в Налоговый кодекс по ограничению применения СНР для субъектов малого бизнеса по виду деятельности маркетинговые услуги С 1 января 2023 года вступила в силу норма Налогового кодекса в части дополнения видов деятельности, не разрешенных при применении СНР для субъектов малого бизнеса. Так, ограничение по применению СНР для субъектов малого бизнеса распространяется в том числе и на налогоплательщиков, осуществляющих маркетинговые услуги. В соответствии с Налоговым кодексом маркетинговые услуги – услуги, связанные с исследованием, анализом, планированием и прогнозированием в сфере производства и обращения товаров, работ, услуг в целях определения мер по созданию лучших экономических условий производства и обращения товаров, работ, услуг, включая характеристику товаров, работ, услуг, выработку ценовой стратегии и стратегии рекламы. Таким образом, налогоплательщики, оказывающие такие услуги, не вправе применять СНР для субъектов малого бизнеса. Кто не праве применять СНР для субъектов малого бизнеса с 1 января 2023 года при сдаче в аренду, субаренду торговых объектов? С 1 января 2023 года не вправе применять СНР для субъектов малого бизнеса (патент, с использованием специального мобильного приложения, упрощенную декларацию, с использованием фиксированного вычета) налогоплательщики, осуществляющие деятельность: — по сдаче в аренду и эксплуатации торгового рынка (ОКЭД 68 203 Аренда и эксплуатация торгового рынка); — сдаче в субаренду торговых объектов (торговые рынки, стационарные торговые объекты) 1, 2, 3 категории, а также находящихся на их […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Қызметкерлердің жалақысынан бірыңғай төлем қалай есептеледі

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін, оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимдерін қолданатын микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын салық төлеушілер жалақыдан стандартты салық салудың орнына бірыңғай төлем төлей алады. Бірыңғай төлемге: қызметкерлердің табысынан жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдар енгізіледі. 2023 жылы Бірыңғай төлем мөлшерлемесі еңбекақы төлеу қорының 20%   құрайды (мөлшерлемені кезең кезеңімен ұлғайту көзделген: 2024ж. — 21,5%, 2025ж. – 23,8%, 2026ж. – 24,8%, 2027ж. – 25,8% және 2028ж. – 26,3%). Бірыңғай төлемді есептеу кезінде әлеуметтік төлемдер бойынша белгіленген жеңілдіктер ескеріледі. Бірыңғай төлемнің есептелген сомасы қолданылатын салық салу режиміне байланысты 200.00, 910.00 және 920.00 нысанды декларацияларда көрсетіледі. Бірыңғай төлемді төлеу ай сайын «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясының шотына есепті айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірілмей жүргізіледі, ол кейіннен бюджетке және тиісті Қорларға төлемдерді бөледі және бірыңғай төлем төлеушілердің есебін жүргізеді. Толық ақпаратты мына вебинардан көруге болады: https://www.youtube.com/live/8nsBNtEI-T8?feature=share

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Кто не может применять упрощенку

Кто не может применять упрощенный режим налогообложения в Казахстане У казахстанских предпринимателей есть возможность вести бизнес на упрощенном режиме налогообложения. Это действительно удобно, нужно отчислять всего 3% от дохода, помимо пенсионных и социальных взносов. Однако не все знают, что у каждой такой возможности есть свои условия и правила. Согласно ст.683 НК РК, ТОО вправе применять упрощенный налоговый режим, если одновременно удовлетворяют следующим критериям:   численность работников не более 30 человек;  доход за полугодие не превышает лимит в 24 038 МРП (73 628 394 тг. в 2022 г.); отсутствуют структурные подразделения; доля участия других юридических лиц составляет не более 25 %; учредитель или участник одновременно не входит в состав участников (учредителей) другого юридического лица на спецрежиме. В соответствии с п.п.3 п.2  статьи 683 Налогового Кодекса РК специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса не вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям: осуществляющие следующие виды деятельности: — производство подакцизных товаров; — хранение и оптовая реализация подакцизных товаров; — реализация отдельных видов нефтепродуктов — бензина, дизельного топлива и мазута; — проведение лотерей; — недропользование; — сбор и прием стеклопосуды; — сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных     металлов; — консультационные услуги; — деятельность в области бухгалтерского учета или аудита; — […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.