Бөлшек салықтың арнаулы салық режимінің ставкасы қай өкілдерде төмендетілді

Салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес, ретроспективті түрде, 01.01.2023 жылдан бастап бөлшек салықтың арнаулы салық режимінің (АСР) қолданылуы қайта басталды. Сонымен, төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, КТС/ЖТС есептеуді бөлшек салықтың АСР қолдану кезінде салық төлеуші есепті салықтық кезең ішінде салық салу объектісіне мынадай мөлшердегі ставканы өз бетінше қолдану арқылы жүргізеді: Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде салықтық кезеңде алынған (алынуға жататын) кірістер бойынша – 4 %; Корпоративті табыс салығын/ жеке табыс салығын есептеу үшін шығыстар сомаларын шегерімге жатқызу бойынша Салық кодекстің 242-бабы 3-2-тармағының нормаларын қолданатын салық төлеушілерге тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістер бойынша – 8 % (Салық кодекстің 696-3-бабы 4-тармағы). Сонымен бірге жергілікті өкілді органдардың мөлшерлемені (4 %) қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне қарай 50 пайыздан аспайтын мөлшерде төмендетуге құқығы бар. Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін мөлшерлемені жеке-дара азайтуға тыйым салынады (Салық кодекстің 696-3-бабы 5-тармағы). Қазіргі уақытта республика бойынша 16 облыста/қалада бөлшек салықтың АСР ставкасының мөлшерін төмендету туралы шешім қабылданды, бұл ретте осы 16 облыстың/қаланың барлық мәслихаттары мұндай шешім қабылдамағанын атап өткен жөн. Төменде мәслихаттардың бөлшек салықтың АСР мөлшерлемесінің мөлшерін төмендету туралы шешімдері бойынша статистика келтірілген және осы шешімдер барлық ресми сайттарда орналастырылған:   № Облыс Шешімнің нөмірі мен күні Мөлшерлемесі 1 Ақмола обл. 1) Аккольский № С 20-1

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

В каких регионах понижены ставки СНР розничного налога

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс(далее Кодекс), ретроспективно, с 01.01.2023 года, возобновлено действие специального налогового режима (СНР) розничного налога. В соответствии с п.4 статьи 696-3 Кодекса исчисление КПН/ИПН, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении СНР розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере:        — 4 % по доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами;       — 8 % по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг налогоплательщикам, которые применяют нормы п. 3-2 ст. 242 Налогового кодекса по отнесению сумм расходов на вычеты для исчисления КПН/ИПН, в котором указано, что «Вычеты по расходам по товарам, работам, услугам при их приобретении у лиц, применяющих специальный налоговый режим розничного налога, производятся при соблюдении положений пункта 3 настоящей статьи и наличии счета-фактуры в электронной форме или чека контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных либо чека специального мобильного приложения, содержащего идентификационный номер покупателя товаров, работ, услуг.» Вместе с тем, местные представительные органы имеют право понижать размер ставки (4 %), не более чем на 50 % в зависимости от вида деятельности и места нахождения объекта. При этом запрещается понижение ставки индивидуально для отдельных налогоплательщиков (п.5

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Бөлшек салықтың арнаулы салық режимінің салық жеңілдіктері

Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану тәртібі, мүмкіндіктері және қолайлы тұстары туралы Мемлекеттік кірістер комитетінде өткен баспасөз конференциясы барысында арнаулы салық режимдерін әкімшілендіру басқармасының басшысы Ерқанат Шыңберген айтып берді.       2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап ретроспективті түрде бөлшек салықтың арнаулы салық режимінің (АСР) қолданылуы қайта басталды. Бұған дейін бұл режим ковид пандемиясы кезінде 2021-2022 жж. ең көп зардап шеккен экономика салаларын қолдаудың уақытша шарасы түрінде енгізілген болатын. Бөлшек салықтың АСР жеке тұлға түпкілікті тұтынушы болып табылатын сауда, қоғамдық тамақтану саласындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлерді дамытуға бағытталған.      Бұл режимнің артықшылығы – бұл режимді қолданатын салық төлеушілер: 1)  қосылған құн салығы бойынша есепке тұрмауға құқылы; 2)  әлеуметтік салық төлеушілер емес; 3)  әр түрлі елді мекендерде қызметті жүзеге асыруға құқылы; 4) кәсіпкерлік қызметтен алынған табысты қызметкерлер үшін еңбекақы төлеу қорының сомасына азайтады.      Режимді қолдану шарттары: 1) жалдамалы қызметкерлер — 200 адамнан аспауы тиіс; 2) күнтізбелік жылдағы табыс — 600 000 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс (2024ж – 2,2 млрд.тг.); 3) ҚР Үкіметі айқындаған қызметтің тек бір немесе бірнеше түрін ғана жүзеге асырады.      Корпоративті және жеке табыс салықтарының ставкалары:      4% — Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде салық кезеңі үшін алынған барлық кірістер бойынша. Жергілікті мәслихаттар ставканы 50% —

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Льготы по специальному налоговому режиму розничного налога

О порядке применения, возможностях и удобствах специального налогового режима розничного налога рассказал руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Ерканат Шынберген в ходе пресс-конференции в Комитете государственных доходов. С 1 января 2023 года ретроспективно было возобновлено действие СНР розничного налога. Ранее данный режим был введен в виде временной меры поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших во время пандемии ковида в 2021-2022гг. СНР розничного налога направлен на развитие предпринимателей, осуществляющих деятельность в области торговли, общественного питания, где конечным потребителем является физическое лицо.        Преимущества данного режима в том что, налогоплательщики, которые применяют данный режим: — вправе не вставать на учет по НДС; — не являются плательщиками социального налога; — вправе осуществлять деятельность в разных населенных пунктах; — уменьшают полученный доход от предпринимательской деятельности на сумму фонда оплаты труда за работников.        Условия применения режима: 1) работники – до 200 человек; 2) доход за календарный год – до 600 000 МРП (в 2024г. – 2,2 млрд.тг.); 3) осуществляют исключительно один или несколько видов деятельность, определенных правительством РК.        Ставки корпоративного и индивидуального подоходного налогов: — 4% — по всем доходам, полученным за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами. Местные представительные органы в праве понизить на 50 %; — 8% по доходам, в

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Бірыңғай жиынтық төлемнің кезеңі аяқталды

Бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ) тек жеке тұлғаларға қызмет көрсеткен өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар үшін 5 жылға (2019 жылдан 2023 жылға дейін) уақытша енгізілген болатын. БЖТ қолдану кезеңі 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталды. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап егер азамат кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмаса, онда ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды (ай сайын 4250 теңге) дербес төлей алады. Бұл медициналық көмек алу үшін медициналық мекемелерге жүгінуге мүмкіндік береді. МӘМС төлеуден декреттік демалыстағы әйелдер, көп балалы аналар және т.б. босатылады, олар үшін жарналарды мемлекет төлейді. Егер азамат кәсіпкерлік қызметті жалғастыра берсе, онда ол жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, өзіне ыңғайлы салық салу режимін – патентті (салық ставкасы 1%), оңайлатылған декларацияны (салық ставкасы 3%), бөлшек салық режимін (салық ставкасы 4%) таңдауы керек.       Салық режимін «E-salyq Business» мобильді қосымшасы арқылы таңдай аласыз, онда салық, сондай-ақ әлеуметтік төлемдер автоматты түрде есептеледі және төленеді. Бұл жағдайда әлеуметтік төлемдердің ең төменгі айлық сомасы 17 425 теңгені құрайды (міндетті зейнетақы жарналары – 8500 теңге, әлеуметтік аударымдар – 2975 теңге, МӘМС жарналары – 5950 теңге).  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Единый совокупный платеж отменен

Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года. С 1 января 2024 года если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Это даст возможность обращаться в медицинские учреждения за получением медицинской помощи. От уплаты ОСМС освобождаются женщины в декретном отпуске, многодетные матери и т.д., за них взносы оплачивает государство. Если гражданин продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, то ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать удобный для него режим налогообложения – патент (ставка налога 1%), упрощенная декларация (ставка налога 3%), режим розничного налога (ставка налога 4%).      Выбрать режим налогообложения можно через мобильное приложение «Е-salyq Business», где автоматически производится исчисление и уплата налога, а также социальных платежей. В этом случае минимальная ежемесячная сумма социальных платежей составит 17 425 тенге (обязательные пенсионные взносы – 8500 тенге, социальные отчисления – 2975 тенге, взносы на ОСМС – 5950 тенге).

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Расширен перечень видов деятельности для применения СНР розничного налога

В соответствии с поручением Главы государства с 2024 года расширен перечень видов деятельности, разрешенных для применения специального налогового режима розничного налога (с 190 до 364 видов). Данное изменение внесено постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2023 года №1240, планируемая дата вступления в силу – 15 января 2024 года. В связи с чем, налогоплательщикам, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. Данное уведомление можно подать через мобильное приложение «e-Salyq Business». Датой начала применения режима будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено такое уведомление (т.е. 1 февраля 2024 года). При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее. Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Ең қолайлы арнаулы салық режим «E-Salyq Вusiness»

Азаматтар үшін ең қолайлы арнаулы салық режим «E-Salyq Вusiness» арнаулы мобильді қосымшасын пайдалана отырып, арнайы салық режимі болып табылады. Бір жыл ішінде кірісі 4,1 млн. теңгеден (1175 АЕК) аспаған, жеке тұлғаларға ғана қызмет көрсеткен азаматтар үшін осыған дейін бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ) енгізілген болатын. БЖТ 5 жылға (2019 жылдан 2023 жылға дейін) уақытша енгізілгенін және оны қолдану кезеңі 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатынын атап өтеміз.         Осыған байланысты, БЖТ төлейтін азаматтар 2024 жылдан бастап дара кәсіпкер болып, тиісті салық режимін таңдауы қажет. Мұндай азаматтар үшін ең қолайлы арнаулы салық режим «E-Salyq Вusiness» арнаулы мобильді қосымшасын пайдалана отырып, арнайы салық режимі болып табылады. Бұл режимнің ыңғайлылығы мынада: – дара кәсіпкер ретінде тіркеу салық органдарына бармай-ақ  «E-Salyq Вusiness» арнаулы мобильдік қосымшасы арқылы жүргізіледі; – мобильді қосымша алынған кірістердің есебін автоматты түрде жүргізуге мүмкіндік береді; – мобильді қосымша арқылы бақылау-касса машинасының (БКМ) чегін алмастыратын мобильді қосымша чегі беріледі, тиісінше БКМ сатып алудың қажеті жоқ; – мобильдік қосымша Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне және «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес салықты (табыстың 1%) және әлеуметтік төлемдерді есептейді (2023 жылға зейнетақы жарналары – 7000 теңге, әлеуметтік аударымдар – 2450 теңге, медициналық сақтандыруға жарналар – 4900 теңге). – декларация беру бойынша міндеттемелер жоқ.       Пәтерді жалға беретін және БЖТ төлеген

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Налоговый режим с использованием специального мобильного приложения «E-Salyq Вusiness».

Гражданам, ранее уплачивающим ЕСП, с 2024 года, необходимо стать индивидуальными предпринимателями(ИП) и выбрать подходящий налоговый режим. Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился для граждан: – доход которых за год не превышал 4,1 млн. тенге (1175 МРП); – которые оказывали услуги только физическим лицам. Отмечаем, что ЕСП вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) и период его применения завершается 31 декабря 2023 года. В связи с чем, гражданам, уплачивающим ЕСП, необходимо стать ИП и выбрать подходящий налоговый режим. Наиболее удобным режимом для таких граждан является специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения «E-Salyq Вusiness». Удобство данного режима заключается в том, что: – регистрация в качестве индивидуального предпринимателя производится через специальное мобильное приложение «E-Salyq Вusiness», без посещения налоговых органов; – мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов; – через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно не нужно приобретать ККМ; – мобильное приложение исчисляет налог (1% от дохода) и социальные платежи, в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» (на 2023 год пенсионные взносы – 7000 тенге, социальные отчисления – 2450 тенге, взносы на медицинское страхование – 4900 тенге). – нет обязательств по предоставлению декларации. К сведению лиц, сдающих в аренду квартиры, и плативших

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Бөлшек салықтың ставкаларын төмендету тұралы

Салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес, ретроспективті түрде, 01.01.2023 жылдан бастап бөлшек салықтың арнаулы салық режимінің (бұдан әрі – АСР) қолданылуы қайта басталды. Бөлшек салықтың АСР мынадай шарттарға сәйкес келетін салық төлеушілер қолдануға құқылы: 1) салықтық кезең ішіндегі жұмыскерлердің орташа тізімдік саны 200 адамнан аспайды; 2) күнтізбелік жылдағы кірісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 600 000 айлық есептік көрсеткіштен аспайды; 3) осы режимді қолдану мақсаттарында Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған қызмет түрлерінің тек қана біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 22 мамырдағы № 393 қаулысы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2300000393). Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, КТС/ЖТС-ын есептеуді бөлшек салықтың АСР-ін қолдану кезінде салық төлеуші есепті салықтық кезең ішінде салық салу объектісіне мынадай мөлшердегі мөлшерлемені өз бетінше қолдану арқылы жүргізеді: Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде салықтық кезеңде алынған (алынуға жататын) кірістер бойынша – 4 %; КТС/ЖТС-ын есептеу үшін шығыстар сомаларын шегерімге жатқызу бойынша осы Кодекстің 242-б. 3-2-т. нормаларын қолданатын салық төлеушілерге тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістер бойынша – 8 % (Салық кодексінің 696-3 б. 4 т.). Сонымен қатар, жергілікті өкілді органдардың белгіленген қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне қарай мөлшерлемені  (4%) 50 %-ан аспайтын мөлшерде төмендетуге құқығы бар. Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать