Әкімшілік айыппұлдарды қалай төлеуге болады

Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (ҚР ӘҚБтК) 44-бабында көрсетілгендей, әкімшілік айыппұл — бұл әкімшілік құқық бұзушылық үшін салынатын ақшалай жаза. ӘҚБтК-нің сол бабында көрсетілгендей, айыппұл сомасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған сәтте қолданыстағы заңға сәйкес белгіленетін АЕК-те көрсетіледі. Яғни, егер айыппұл тіпті 2023 жылдың 31 желтоқсанында алынса, онда оны бір АЕК үшін 3 450 теңге мөлшерлемесі бойынша төлеу қажет. ӘҚБтК-нің 893-бабына сәйкес, қандай да бір әкімшілік айыппұлды алу кезінде қазақстандықтардың ерікті төлемге 30 тәулігі бар. Бұл ретте есептеу жаза қолдану туралы қаулы және айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқама заңды күшіне енген күннен басталады. Нұсқама, әдетте, тәртіп бұзушыларға тіркелу мекенжайына басып шығарылған түрде келеді. Бірақ ол алынған күннен бастап емес, тіркелген күнінен бастап күшіне енеді. Егер осы мерзімде орындалмаса, онда айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату шаралары қолданылады: сот талабы және істі жеке сот орындаушыларына беру; мүлікке тыйым салу; жалақыдан, зейнетақыдан, стипендиядан және т.б. ұстап қалу. Басқаша айтқанда, егер 2023 жылғы 31 желтоқсанда айыппұл алатын болсақ, онда оны осы жылы белгіленген 3 450 теңгеден АЕК мөлшерлемесі бойынша төлеу қажет. Ал егер жаза 2024 жылдың 1 қаңтарынан кейін алынса, онда төлем АЕК үшін 3 692 теңге есебінен жүргізіледі. Бұл ретте төлемді төлем туралы түбіртек жазылғаннан кейін бір ай ішінде

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Как платить административные штрафы

Как указывается в статье 44 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан(КоАП РК), административный штраф — это денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение. Как указывается в той же статье КоАП, сумма штрафа указывается в МРП, устанавливаемом в соответствии с законом, действующим на момент возбуждения дела об административном правонарушении. То есть, если штраф был получен даже 31 декабря 2023 года, то оплачивать его нужно по ставке 3 450 тенге за один МРП. Согласно статье 893 КоАП, при получении какого-либо административного штрафа у казахстанцев есть 30 суток на добровольную оплату. При этом отсчет начинается со дня вступления постановления о наложении наказания и предписания о необходимости уплаты штрафа в законную силу. Предписание, как правило, приходит к нарушителям в распечатанном виде на адрес прописки. Но вступает в силу оно не со дня получения, а со дня регистрации. Если не уложиться в данный срок, то будут применяться меры принудительного исполнения постановления о наложении штрафа: судебный иск и передача дела частным судебным исполнителям; арест имущества; удержания с зарплаты, пенсии, стипендии и так далее. Другими словами, если получить штраф 31 декабря 2023 года, то оплатить его нужно по установленным за этот же год ставкам МРП — по 3 450 тенге. А если наказание получено после 1 января 2024 года, то оплата будет производиться из расчета 3 692 тенге за МРП. При этом желательно внести платеж в течение месяца после выписки квитанции об оплате.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Кодекс РК Об административных правонарушениях

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ(с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2023 г.)См...

Читать