ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Об изменениях в налоговом законодательстве, которые вступают в силу с 2024 года, рассказала директор Департамента методологии Комитета государственных доходов МФ РК Алия Джетибаева в ходе пресс-конференции в Комитете государственных доходов МФ РК. Главой государства 12 декабря т.г года подписан Закон Республики Казахстан №145-VIII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» предусматривающий 3 основных блока изменений: В части налогового  администрирования предусмотрены следующие изменения: — По передаче сведений от субъектов игорного бизнеса; — Камеральному контролю; — Налоговым проверками  и ЭСФ; — Расширению способов взаимодействия.      Для юридических лиц: — КПН для МФО и работодателей по профессиональным выплатам; — Цифровому майнингу; — Специальным экономическим зонам      Для физических лиц: — Поправки по ИПН  и государственной пошлине;       В  сфере налогового регулирования предпринимательской деятельности предусмотрены исключения: требования по хранению в течение 5 лет фискальных данных для налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных, в связи с тем, что такая информация хранится на сервере операторов фискальных данных и передается в органы государственных доходов; требования обязательного нотариального засвидетельствования копий документов,

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

2024 жылы Салық заңнамасына енгізілген өзгерістер

Мемлекет басшысы 12.12.2023 жылы мынадай өзгерістер мен толықтыруларды көздейтін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды: — деректерді беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын салық төлеушілер үшін жою және қайтару операциялары жүргізілген ауысымдық есептерді, қолма-қол ақшаны және тауар чектерін есепке алу кітабын, сондай-ақ жою, қайтару және бақылау чектерін басып шығарған немесе толық толтырған күннен бастап бес жыл бойы сақтау жөніндегі міндетті алып тастау (2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі); — букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың ақпараттық жүйелерді интеграциялау жолымен Комитетке құмар ойынға және бәс тігуге қатысушылар және олардың ұтыстары туралы мәліметтерді ұсыну міндеттемесін енгізу (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 60 күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); — мемлекеттік кірістер органдарына адамның қатысуынсыз тексеруге бақылау субъектілерін іріктеу кезінде «Smart Data Ukimet» АТЖ-да пайдалану үшін Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне автоматты режимде мәліметтерді беру құқығын ұсыну (2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);  — салық төлеушінің мемлекеттік кірістер органына өзі келу тәртібімен орналасқан жерін растайтын құжаттардың көшірмелерін

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың салық қарыздарынан шот бұғаттала ма?

Салық қарызын төлемегендердің банктік шоттары мен касса бойынша шығыс операцияларын салықшылар тоқтата алады ма? Бұл шаралар қандай жағдайда қолданылатынын ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде түсіндірді. Салық кодексінің 19-бабында мемлекеттік кірістер органы салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолдануға және салық төлеушінің салықтық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алуға міндетті екендігі көзделген. Бұл ретте мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану басталғанға дейін салық төлеушіге салық берешегін өтеу туралы хабарлама жіберіледі. Бұл хабарлама орындалмаған жағдайда мемлекеттік кірістер органы тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес мынадай санатқа жатқызылған: тәуекелдің жоғары деңгейі,  — салық берешегін өтеу туралы хабарлама табыс етілген күннен бастап бір жұмыс күні өткен соң; тәуекелдің орташа деңгейі, — салық берешегін өтеу туралы хабарлама табыс етілген күннен бастап он жұмыс күні өткен соң салық төлеушінің банктік     шоттары мен кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруды жүргізеді. Шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімді шығарған мемлекеттік кірістер органы салық берешегі өтелген күннен кейінгі бір жұмыс күнінен   кешіктірмей банктік шоттар мен кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімінің күшін жояды. Бұл ретте банктік шоттар мен кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім қалыптастыру және жіберу «Орталықтандырылған   біріздендірілген дербес шоттар» ақпараттық жүйесінде жүргізілетін дербес шоттардың деректерін ескере отырып, «Қазақстан Республикасының   интеграцияланған салықтық ақпараттық жүйесі» ақпараттық жүйесінде автоматты режимде жүргізіледі. Салық қарыздарын

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Блокировка банковских счетов за налоговые долги

Могут ли налоговые органы заблокировать банковские счета и кассовые операции тех, кто не выплатил налоговую задолженность? В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК разъяснили условия, при которых будут применяться данные меры. Статьей 19 Налогового кодекса установлено, что орган государственных доходов обязан применять методы обеспечения исполнения налоговых обязательств и принудительного взыскания с налогоплательщика налоговой задолженности. При этом налогоплательщику направляется уведомление об уплате налоговой задолженности   до начала реализации способов обеспечения исполнения налогового обязательства, не исполненного в срок . В случае невыполнения данного уведомления органу государственных доходов присваивается следующая категория по системе управления рисками: высокий уровень риска, — по истечении одного рабочего дня  с даты подачи уведомления об уплате налоговой задолженности ; средний уровень риска, — по истечении десяти рабочих дней  со дня получения уведомления о погашении налоговой задолженности приостановить расходные операции по банковским счетам и кассе налогоплательщика. Орган государственных доходов, выдавший приказ о приостановлении исходящих операций, отменяет приказ о приостановлении исходящих операций по банковским счетам и кассам не позднее одного рабочего дня со дня уплаты налоговой задолженности. При этом формирование и направление приказа о приостановлении расходных операций по банковским счетам и кассам осуществляется автоматически в информационной системе «Единая налоговая информационная система Республики Казахстан» с учетом данных лицевых счетов. ведутся в информационной системе «Централизованные единые лицевые счета». Данные меры по

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Взыскание налоговой задолженности

Взыскание налоговой задолженности. Что нужно знать налогоплательщикам о последствиях несвоевременной уплаты налогов? Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является конституционным долгом и обязанностью каждого. О том, какие негативные последствия влечет несвоевременная и неполная уплата налогов сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. Налоговым кодексом установлено, что налогоплательщик обязан своевременно и в полном объеме исполнять налоговые обязательства. В свою очередь, органы государственных доходов обязаны применять способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и взыскивать налоговую задолженность в принудительном порядке. К способам обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства относятся: — начисление пени на неуплаченную сумму налогов и платежей в бюджет; — приостановление расходных операций по банковским счетам; — приостановление расходных операций по кассе; — ограничение в распоряжении имуществом. Меры принудительного взыскания налоговой задолженности осуществляются в следующем порядке: 1) за счет денег, находящихся на банковских счетах; 2) со счетов дебиторов; 3) за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества; 4) в виде принудительного выпуска объявленных акций. Вышеуказанные способы и меры принудительного взыскания применяются в отношении юридических лиц, структурных подразделений юридических лиц, нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой. Комитет государственных доходов обращает внимание, что способы и меры принудительного взыскания применяются на основе системы

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Салық берешегін алу

Салық берешегін өндіріп алу. Салық төлеушілерге салықты уақытылы төлемеудің салдары туралы не білу керек? Заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің конституциялық борышы әрі міндеті болып табылады. Салықты уақытылы және толық төлемеудің қандай жағымсыз салдары болатынын ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде айтып берді. Салық кодексінде салық төлеуші салық міндеттемелерін уақытылы және толық көлемде орындауға міндетті екендігі белгіленген. Өз кезегінде, мемлекеттік кірістер органдары мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолдануға және салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алуға міндетті. Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдеріне мыналар жатады: — салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің төленбеген сомасына өсімпұл есептеу; — банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру; — касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру; — мүлікке билік етуді шектеу. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 1) банк шоттарындағы ақша есебінен; 2) дебиторлардың шоттарынан; 3) билік етуі шектелген мүлікті өткізу есебінен; 4) жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару түрінде шығарылады. Мәжбүрлеп өндіріп алудың жоғарыда көрсетілген тәсілдері мен шаралары Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға, заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелеріне, резидент еместерге, дара кәсіпкерлерге, жеке практикамен айналысатын адамдарға қатысты қолданылады. Мемлекеттік кірістер комитеті мәжбүрлеп өндіріп алу тәсілдері мен шаралары тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, яғни

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать