2 қазанда жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеу мерзімі аяқталады

Жылжымайтын мүлік және жер учаскелері иелерінің 2022 жылға арналған мүлік салығын төлеу мерзімі ағымдағы жылдың 2 қазанында аяқталады. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. «Ағымдағы жылдың 1 қазаны жұмыс емес күн екенін ескере отырып, төлем мерзімі 2 қазанда аяқталады», — деп түсіндірді Мемлекеттік кірістер комитеті. Жеке тұлғалардың мүлік салығын есептеу үшін салық кезеңі 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі күнтізбелік жыл болып табылады. Салықты салық органдары есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей есептейді, жыл сайын «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы анықтайтын құн негізінде мүліктің нақты иелену мерзімін ескере отырып. Сондай-ақ орналасқан мүлік үшін мынаны атап өткен жөн: ортақ бірлескен меншікте салық төлеуші ​​олардың арасындағы келісім бойынша мүлік иелерінің бірі болып табылады. Егер салық сомасын барлық меншік иелері алған болса, онда меншік иелерінің біреуі ғана төлем жасайды; ортақ үлестік меншікте салық төлеушілер осы мүліктегі үлесіне сәйкес барлық меншік иелері болып табылады. Салық заңнамасына сәйкес төленетін салық сомалары туралы хабарламалар ағымдағы жылдың шілде айында меншік иелеріне электронды түрде – салық төлеушінің кеңсесінде, E-gov порталында, қағаз жеткізгіште – тапсырыс хатпен, сондай-ақ түбіртек – хабарламалар жіберілді. ERC, ALSECO және т.б. коммуналдық қызметтер. Сонымен қатар, алдағы төлемдер туралы ақпарат «Kaspi Bank» АҚ және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мобильді қосымшаларын пайдаланушыларға PUSH хабарламалары

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

2 октября истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц

Срок уплаты собственниками недвижимого имущества и земельных участков налога на имущество за 2022 год истекает 2 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов. «Учитывая, что 1 октября текущего года является нерабочим днем, то срок уплаты истекает 2 октября», — пояснили в КГД. Налоговым периодом для исчисления налога на имущество физических лиц является календарный год с 1 января по 31 декабря. Налог исчисляется налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, на основании стоимости, определяемой ежегодно государственной корпорацией «Правительство для граждан», с учетом фактического срока владения имуществом на праве собственности. Также необходимо отметить, что по имуществу, находящемуся: в общей совместной собственности, плательщиком налога является один из собственников имущества по согласованию между ними. В случае если сумма налога пришла всем собственникам, то уплату производит только  один из собственников; в общей долевой собственности плательщиками налога являются все собственники имущества, соответственно их доле в этом имуществе. Согласно налоговому законодательству, уведомления по предстоящим к уплате суммам налога направлены собственникам в июле текущего года электронным способом – в кабинет налогоплательщика, на портал E-gov, на бумажном носителе – по почте заказным письмом, а также квитанциями — извещениями коммунальных служб ЕРЦ, АЛСЕКО и других. Кроме того, пользователям мобильных приложений

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Зейнеткерлер мүлік салығынан босатылған ба

Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде зейнеткерлер жеке тұлғалардың мүлік салығынан толығымен босатылатындығы туралы ақпарат таралуда. Дегенмен бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Себебін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінде толық түсіндірді. Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес бөлек тұратын зейнеткерлер заңды мекенжайы (олардың тұрғылықты мекенжайы) бойынша тек қана зейнеткерлер тіркелген барлық салық салу объектiсінiң жалпы құнынан айлық есептік көрсеткiштің 1000 еселенген мөлшері шегiнде босатылады. Есептеу барысында республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткiш мөлшері қолданылады. Сонымен қатар, келесі тұлғалар да жеке тұлғалардың мүлік салығынан: 1) айлық есептік көрсеткiштің 1000 еселенген мөлшері шегiнде – Кеңес Одағының батырлары, Социалистiк Еңбек ерлерi, «Халық қаhарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» атақтарына ие болған, үш дәрежелi Даңқ орденiмен және «Отан» орденiмен наградталған адамдар, «Батыр ана» атағымен және «Алтын алқа» алқасымен наградталған көп балалы аналар; 2) айлық есептік көрсеткiштің 1500 еселенген мөлшері шегiнде – Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер және басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған адамдар, сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Освобождены ли пенсионеры от уплаты налога на имущество

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц. Однако данная информация не совсем соответствует действительности. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан освобождены от уплаты налога на имущество – отдельно проживающие пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места их жительства) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения. При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года. Кроме того, подлежат освобождению от уплаты налога на имущество физических лиц следующие лица: 1) в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя – герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа; 2) в пределах 1500- кратного размера месячного расчетного показателя – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Как определить сумму налога при реализации имущества

В Комитете государственных доходов предоставили разъяснения по исполнению налоговых обязательств физическими лицами при получении имущественного дохода от реализации недвижимости. Часто поступают обращения по имущественному доходу: как определить прирост стоимости; возможно ли применение рыночной стоимости при реализации имущества и другие. Так когда же возникает имущественный доход у физического лица, не зарегистрированного в качестве ИП? Возникновение имущественного дохода: Реализация недвижимости: некоммерческое имущество жилища (квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитие), дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи.   коммерческое имущество (магазин, офис, гостиница, ресторан и т.д.), земельные участки с целевым назначением для коммерческой деятельности (под строительство такой недвижимости, для ведения крестьянского хозяйства).   Объект обложения: ДОХОД ОТ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ некоммерческое имущество —  исключительно находящиеся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности на такие объекты.   коммерческое имущество —  вне зависимости от срока владения такими объектами.   Как определяется прирост стоимости: положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения.   В случае отсутствия цены (стоимости) приобретения: недвижимость приобретена ранее по договору мены (если отсутствует цена в договоре мены) — положительная разница между ценой реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности. некоммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности: — положительная

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Кому полагаютя льготы по налогу на имущество

Полностью от уплаты налога на имущество освобождаются: 1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — до достижения ими 18 лет. Частично: 1. В пределах 1000 МРП от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности: — Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; — лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награждённые орденом Славы трёх степеней и орденом «Отан»; — многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награждённые подвеской «Алтын алқа»; — отдельно проживающие пенсионеры. Например, общая стоимость объектов составляет 10 млн тенге. От этой суммы вычитается 1000 МРП, т. е. 2.9 млн тенге (1 МРП в 2021 году составляет 2917 тенге). Соответственно, налог начисляется на оставшуюся сумму, на 7 млн 82 тыс. тенге. В пределах 1500 МРП от общей стоимости всех объектов: — участники и инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям; — награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ; — проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ; — инвалиды; — индивидуальные предприниматели по объектам налогообложения, используемым в предпринимательской деятельности, за исключением жилья и других объектов. В этом случае из 10 млн будет вычитаться уже 4 млн 375.5 тыс. тенге. Налог начисляется на 5.6 млн тенге. Для расчёта льгот гражданам необходимо обратиться в районное налоговое управление по месту регистрации с подтверждающими документами. Важно знать, что льготы не освобождают от уплаты налога на имущество полностью, а только снижают сумму. При этом скидки не применяются к объектам, переданным в пользование или аренду. Напомним,

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Қоймалар бойынша мүлік салығын есептеу

Енді көп пәтерлі тұрғын үйлердегі және кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын қоймалар үшін мүлік салығы бойынша салық есептілігін тапсырмауға болады. Осындай өзгеріс Салық кодексіне енгізілген. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады. Көп пәтерлі тұрғын үйлердегі және кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын қоймалар үшін мүлік салығы бойынша салық есептілігін табыс етуге қатысты салық міндеттемелерінің туындауын болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 20 желтоқсандағы №85-VII Заңымен Салық кодексінің 529-бабының 3-тармағына 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап көп пәтерлі тұрғын үйлердегі және жеке мақсаттарда пайдаланылатын қоймалар (бұдан әрі-қоймалар) бойынша жеке тұлғалардың мүлік салығын салық органдарымен есептеуді көздейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұл өзгерістер салық органдарына «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы айқындайтын құн негізінде қоймалар бойынша мүлік салығына қатысты салық міндеттемесін орындауды оңайлатады. Бұрын салық базасын (объектінің бағалау құнын) айқындауды, салықты есептеуді, сондай-ақ салық есептілігін табыс етуді жеке тұлғалар өздері дербес жүзеге асырғанын атап өткен жөн. Осылайша, қоймалар бойынша жеке тұлғалардың мүлік салығын есептеуді салық органдары есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей жүргізеді, бұл ретте бюджетке салық төлеу есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 қазанынан кешіктірмей, яғни салық кезеңі аяқталғаннан кейін жүргізілетін болады. Осыған байланысты, 2023 жылдан бастап көп пәтерлі тұрғын үйлердегі қоймалар үшін жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша салық есептілігін ұсыну қажеттілігі алынып тасталынды. Сондай-ақ Заңмен, салық

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Исчисление налога по кладовкам в 2022 году

В Налоговый кодекс внесены изменения, исключающие обязанность по представлению налоговой отчетности по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. В целях исключения возникновения налоговых обязательств по представлению налоговой отчетности по налогу на имущество по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и не используемым в предпринимательской деятельности, Законом Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 85-VII внесены изменения и дополнения в пункт 3 статьи 529 Налогового кодекса, предусматривающие исчисление с 1 января 2022 года налоговыми органами налога на имущество физических лиц по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и используемым в личных целях (далее — кладовки). Данные изменения позволяют налоговым органам производить исчисление налога по кладовкам на основании стоимости определяемой Государственной корпорацией «Правительство для граждан», а также исключают обязательство по представлению налоговой отчетности, что упрощает физическим лицам исполнение налогового обязательства по налогу на имущество по кладовкам. Следует отметить, что ранее определение налоговой базы (оценочной стоимости объекта), исчисление налога, а также представление налоговой отчетности осуществлялось физическими лицами самостоятельно. Исчисление налога по кладовкам производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, при этом уплата в бюджет налогов, будет производиться не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть после

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Жеке тұлғалардың мүлік салығы 2022 жылы

Мүлік салығы: 1 қаңтардан бастап не өзгереді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінде айтылғандай Қазақстандықтар көппәтерлі үйлердегі қоймалар бойынша салық есептілігін тапсырудың қажеті жоқ.Өзгерістер 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілді және жеке тұлғалардың жеке қажеттіліктері үшін пайдаланылатын көпқабатты үйлерде орналасқан жеке қоймаларына ғана қатысты. Жаңашылдық құзырлы органдарға қоймаларға салынатын салықты «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы анықтайтын құн негізінде есептеуге мүмкіндік береді, сондай-ақ салық есептілігін тапсыру міндетін жояды. Бұрын объектінің бағалау құнын анықтау, салықты есептеу, сондай-ақ салық есептілігін ұсынуды жеке тұлғалар өз бетінше жүзеге асырып келген. Салық органдары қоймалар бойынша салықты есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей есептейді. Бұл ретте салықтар бюджетке салық кезеңі аяқталғаннан кейін 1 қазаннан кешіктірілмей төленеді. Сондықтан сақтау бөлмелерінің иелері үшін 2023 жылдан бастап салық есептілігінің қажеттілігі жойылады. Яғни, 2022 жылдың салық кезеңі үшін есеп беру талап етілмейді. Ведомство Салық кодексіне «автотұрақ орындары» терминін объектіні анықтау және салық салу тәртібі бөлігінде қате түсіндіруді болғызбайтын түсіндірулер енгізілгенін атап өтеді. Бұл ретте көлік тұрақтарына салық салу тәртібі өзгермегені баса айтылды. Тұрақ орындарына салықты есептеу бұрынғыдай гараждармен бірдей жүзеге асырылады. МКК мәліметінше, өзгерістер автотұрақ иелеріне салық жүктемесін арттыруды қарастырмайды.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Налог на имущество физических лиц с 01 января 2022 г

Налог на имущество: что изменится с 1 января Как заявили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК казахстанцам будет не нужно представлять налоговую отчетность по кладовкам в многоквартирных жилых домах.Изменения вводятся с 1 января 2022 года и касаются лишь используемых в личных целях кладовых помещений физических лиц, находящихся в многоквартирных жилых домах. Нововведение позволяет органам производить исчисление налога по кладовкам на основании стоимости, определяемой госкорпорацией «Правительство для граждан», а также исключает обязательство по представлению налоговой отчетности. Ранее определение оценочной стоимости объекта, исчисление налога, а также представление налоговой отчетности осуществлялись физическими лицами самостоятельно. Исчисление налога по кладовкам производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом. При этом уплата в бюджет налогов будет производиться не позднее 1 октября после окончания налогового периода. Поэтому для владельцев кладовок необходимость представления налоговой отчетности исключается с 2023 года. То есть за налоговый период 2022 года отчетность представлять не нужно. В ведомстве отмечают, что в Налоговый кодекс внесли уточнения, которые исключают неверное толкование термина «парковочные места» в части определения объекта и порядка налогообложения. При этом подчеркивается, что порядок налогообложения парковочных мест не изменился. Исчисление налога по парковочным местам производится аналогично с гаражами, как это было и ранее. По данным КГД, изменения не предусматривают увеличения налоговой нагрузки на владельцев парковочных мест.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

12